Pandi registreerimine

PrintPDF Jaga

Registerpandi tekkimiseks on vajalik patendiomaniku ja pandipidaja kokkulepe patendi koormamise kohta pandiga ja pantimise kohta kande tegemine patendiregistrisse.

Pandi registreerimiseks tuleb esitada avaldus Patendiametile, millele lisatakse pandi seadmise kirjalik kokkulepe ning andmed riigilõivu tasumise kohta. Registerpandi registreerimiseks tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääradele. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 31 kantakse tööstusomandi eseme pandiga koormamise korral registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg. Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

Patendi pandi registreerimine ei ole seaduses täpselt reguleeritud. Pandilepingu poolte huvides, et kõik andmed oleksid üheselt mõistetavad, samuti silmas pidades tööstusomandi seaduste ühtlustamise põhimõtet, peab Patendiamet siiski vajalikuks notariaalselt kinnitatud pandi seadmise kokkuleppe esitamist, nagu see on kaubamärgi pandi puhul. Seda nõuet on nimetatud ka  patenditaotluste ja patentide menetlemise juhistes, mis kinnitati 01.07.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.09.2020