Pandi registreerimine

PrintPDF Jaga

Registerpandi tekkimiseks on vajalik patendiomaniku ja pandipidaja kokkulepe patendi koormamise kohta pandiga ja pantimise kohta kande tegemine patendiregistrisse.

Pandi registreerimiseks tuleb esitada avaldus Patendiametile, millele lisatakse pandi seadmise kirjalik kokkulepe ning andmed riigilõivu tasumise kohta. Registerpandi registreerimiseks tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääradele. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 31 kantakse tööstusomandi eseme pandiga koormamise korral registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg. Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017