Litsentsi registreerimine

PrintPDF Jaga

Patendiomanik (litsentsiandja) võib PatS-i § 15 lõikes 1 loetletud patendiomaniku õigused anda kirjaliku litsentsilepinguga osaliselt või täielikult ühe või mitme isiku (litsentsiaadi) kasutusse. Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui patendikaitse kehtivus, meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse korral aga mitte pikem kui täiendava kaitse kehtivus (PatS § 46).

Litsentsi võib patendiregistris registreerida, kuid kohustuslik see ei ole. Registrikande tegemiseks tuleb esitada Patendiametile litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kui patent läheb üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Patendiomaniku keeldumisel litsentsi andmisest võib isik, kes on huvitatud patenditud leiutise kasutamisest ja on suuteline seda tegema Eesti Vabariigis, esitada kohtusse hagi sundlitsentsi saamiseks vastavalt PatS-i §-s 47 sätestatule.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.09.2021