Esindaja patendikaitse alaste toimingute tegemisel

PrintPDF Jaga

Eelkirjeldatud toiminguid Patendiametis teeb asjast huvitatud isik (patenditaotleja, patendiomanik, pärija või õigusjärglane) isiklikult või tema poolt volitatud patendivolinik. Riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekiri on avaldatud Patendiameti veebilehel.

Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku patendikaitse alaste toimingute tegemiseks, välja arvatud patenditaotluse esitamine, PatS-i § 33 lõikes 1 nimetatud rahvusvahelise patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi patendiseaduses sätestatud riigilõivude tasumine.

Kui patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast ühise esindaja, kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus sooritada kõiki patendikaitse alaseid toiminguid, kui talle antud volitusest ei tulene teisiti (PatS § 131).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017