Muudatused registris

PrintPDF Jaga

Vastavalt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 13 lõikele 1 teeb kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse kaubamärkide valdkonnas.

Eestis tegutsevate patendivolinike nimekirjaga on võimalik tutvuda Patendiameti veebilehel.

KaMS § 13 lõike 2 kohaselt peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, kaubamärgialaste toimingute tegemisega volitama oma esindajaks patendivoliniku.

Muudatused kauba- ja teenindusmärkide registris tehakse kaubamärgiomaniku või teda esindava patendivoliniku avalduse alusel (vabas vormis). Avalduse peab avaldaja allkirjastama kas käsitsi või digitaalselt. Kui kaubamärgiomanikuks on äriühing, tuleb avaldusele lisada ka ettevõtet esindava isiku positsioon, st Patendiametile peab nähtuma isiku õigus äriühingu nimel tehingute tegemiseks.

Avalduse võib esitada paberil, e-posti teel (digiallkirjastatult manusena) või e-teenuste portaali kaudu.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kauba- ja teenindusmärkide registris kaubamärgiomaniku nime või aadressi muutmiseks puudub riigilõivu tasumise kohustus.

Pärast muudatuste tegemist registris väljastab Patendiamet avaldajale ka vastavasisulise kirjaliku teate. Kanne tehakse hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

Vaata ka: Meelespea kaubamärgi ja tööstusdisaini omanikule (voldik, 4924 kB)

Viimati muudetud 17.05.2022