Litsentsi registreerimine

PrintPDF Jaga

Vastavalt KaMS § 505 lõikele 1 on litsentsi kohta kande tegemise aluseks litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus.

Avaldusele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mille vastavuse originaalile kinnitab Patendiamet ning mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid lepingupoolte, litsentsi iseloomu, ulatuse ja tähtaja kohta.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 108 lõikele 1 litsentsi kohta registrikande tegemise eest on 32 eurot.

Litsentsileping on oma õiguslikult olemuselt eraõiguslik leping, mida reguleerib võlaõigusseadus ning kehtib tingimustel, milles lepingupooled on kokku leppinud. Eeltoodu tähendab, et kui litsentsiandja ja litsentsisaaja on lepingus kokku leppinud osapoolte õigused ja kohustused ning üks osapool neid rikub, tuleb vaidlus poolte vahel lahendada tsiviilõiguslikke õiguskaitsevahendeid kasutades.

Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks esitab litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduse esitanud isik kaubamärgimääruse § 29 lõike 3 nõuetele vastava avalduse.

 

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2017