Litsentsi registreerimine

PrintPDF Jaga

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 505 lõikele 1 on litsentsi kohta kande tegemise aluseks litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik vabas vormis avaldus.

Avaldusele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid lepingupoolte, litsentsi iseloomu, ulatuse ja tähtaja kohta. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 108 lõikele 1 litsentsi kohta registrikande tegemise eest on 32 eurot.

Litsentsileping on oma õiguslikult olemuselt eraõiguslik leping, mida reguleerib võlaõigusseadus ning kehtib tingimustel, milles lepingupooled on kokku leppinud. Eeltoodu tähendab, et kui litsentsiandja ja litsentsisaaja on lepingus kokku leppinud osapoolte õigused ja kohustused ning üks osapool neid rikub, tuleb vaidlus poolte vahel lahendada tsiviilõiguslikke õiguskaitsevahendeid kasutades.

Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks esitab litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduse esitanud isik kaubamärgimääruse § 29 lõike 3 nõuetele vastava avalduse.

Viimati muudetud 01.04.2019