Taotluses esitatavad dokumendid

PrintPDF Jaga

Registreerimistaotluses peavad sisalduma järgmised dokumendid [KasMS § 17]:

  • kasuliku mudeli registreerimise avaldus (ühes eksemplaris);
  • leiutiskirjeldus (kahes eksemplaris), milles leiutise olemus peab olema avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
  • kasuliku mudeli nõudlus (kahes eksemplaris);
  • vajaduse korral joonis (kahes eksemplaris), millele viidatakse leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses;
  • leiutise olemuse eesti- ja ingliskeelne lühikokkuvõte (kahes eksemplaris).

Registreerimistaotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

  • volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  • prioriteedinõude esitamisel seda tõendavad dokumendid. Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane registreerimistaotlus või patenditaotlus.

Kasuliku mudeli registreerimise avaldus peab olema koostatud vormikohasel plangil. Planke saab Patendiametist või Patendiameti veebilehelt.

Registreerimistaotlus esitatakse eesti keeles. Leiutise nimetus kasuliku mudeli registreerimise avalduses ja leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles. Patendiametil on õigus nõuda registreerimistaotluse mis tahes võõrkeelse dokumendi, registreerimistaotlusele lisatud dokumendi või menetluse käigus esitatud dokumendi tõlget eesti keelde.

Kõigi põhidokumentide tekst (sh kasuliku mudeli registreerimise avaldus) esitatakse trükikirjas (arvuti- või masinakirjas).

Viimati muudetud 24.03.2017