Taotluses esitatavad dokumendid

PrintPDF Jaga

Seotud teemad

Patenditaotluse dokumentide kogum koosneb järgmistest põhidokumentidest:

  • patendi saamise avaldus (ühes eksemplaris) PDF, DOC;
  • leiutiskirjeldus (kolmes eksemplaris);
  • patendinõudlus (kolmes eksemplaris);
  • joonis või muu illustratsioon, kui see on vajalik (kolmes eksemplaris);
  • leiutise olemuse lühikokkuvõte (kahes eksemplaris).

Põhidokumentidele lisaks peavad patenditaotluses sisalduma järgmised dokumendid:

  • volikiri, kui patenditaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  • prioriteedinõude esitamisel seda tõendavad dokumendid;
  • bioloogilise aine deponeerimist tõendav dokument, kui leiutise objektiks on bioloogiline aine või leiutis eeldab bioloogilise aine kasutamist ning kui nimetatud bioloogiline aine ei ole avalikkusele kättesaadav ja seda ei saa kirjeldada leiutiskirjelduses viisil, mis võimaldab vastava ala asjatundjal leiutist teostada;
  • patenditaotluse salastamise taotlus ja Kaitseministeeriumi või välisriigi pädeva asutuse tõend leiutise salastamise kohta, kui patenditaotlus sisaldab vastavalt kas kaitseministri poolt salastatud riigikaitselist leiutist või välisriigis salastatud leiutist, mille patentimise taotlus on esitatud välislepingu alusel.

Dokumendid peavad olema koostatud eesti keeles. Leiutise nimetus patendi saamise avalduses ja leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles. Patendiametil on õigus nõuda patenditaotluse mis tahes võõrkeelse dokumendi, patenditaotlusele lisatud dokumendi või menetluse käigus esitatud dokumendi tõlget eesti keelde.

Patendi saamise avaldus peab olema koostatud vormikohasel plangil. Planke saab Patendiametist või ameti veebilehelt. Patendi saamise avaldus peab olema eesti keeles. Võõrkeeles esitatud patendi saamise avalduse korral patenditaotlust vastu ei võeta.

Kõigi põhidokumentide tekst (sh patendi saamise avaldus) esitatakse trükikirjas (masinakiri, arvutikiri jm).

Viimati muudetud 17.03.2017