Patenditaotluse osad

PrintPDF Jaga

Leiutiskirjeldus

Leiutiskirjelduse otstarve on leiutise olemuse avamine. Leiutise olemus peab olema avatud niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil.

Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus, mis näitab selgelt ja täpselt leiutise tehnilist otstarvet ja vastab leiutise olemusele.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

  1. tehnikavaldkond – näidatakse ära tehnikavaldkond, kuhu leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala;

  2. tehnika tase – kirjeldatakse patenditaotlejale varem teadaolevaid analoogseid leiutisi ning muid tehnilisi lahendusi;

  3. leiutise olemus – peab sisaldama kõiki patendinõudluses esitatud leiutise tunnuseid ja leiutise eesmärgiks olevat tehnilist tulemust;

  4. jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu – antakse jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu ja lühike selgitus nende sisu kohta;

  5. üks või mitu leiutise teostamise näidet.

Leiutiskirjelduse eelnimetatud osade algus ja lõpp peab olema eristatav.

Patendinõudlus

Patendinõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja milline on patendikaitse ulatus.

Patendinõudlus koosneb ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Juhul kui patenditaotlus sisaldab ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni, koosneb patendinõudlus iga leiutist iseloomustavast ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Patendinõudluse iga sõltumatu punkt peab sisaldama leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid ja iga sõltuv punkt peab täpsustama eelmises või eelmistes patendinõudluse punktides sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Üldjuhul koosneb nõudluspunkt piiravast ja eristavast osast. Piirav osa algab leiutise nimetusega ja seejärel esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et …“ või muu sarnasega ning seejärel esitatakse need leiutise olulised tunnused, mis on tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega võrreldes uudsed.

Loe lisaks ajaveebist: Nõudlus, mida ma nõudma pean?

Lühikokkuvõte

Leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesmärk on anda üksnes tehnilist informatsiooni leiutise kohta. Lühikokkuvõte peab olema ülevaatlik ja kergesti arusaadav ning võimaldama saada ettekujutuse, kuidas leiutise abil lahendada püstitatud tehniline probleem. Lühikokkuvõte koostatakse eesti ja inglise keeles ning teksti pikkus ei tohi kummaski keeles olla üle 150 sõna.

Joonised

Joonised või muu illustreeriv materjal esitatakse juhul, kui need on vajalikud leiutisest arusaamiseks. Ükskõik millist liiki joonised või illustratsioonid tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega, varjutamata ja värvimata ning esitatakse paberil formaadis A4. Joonised esitatakse ilma pealkirjade, kirjeldava teksti ja märkusteta, välja arvatud sellised viited nagu „vesi“, „avatud“ „A-A“ (lõike tähistamiseks) jne ning elektriskeemidel ja muudel skeemidel kasutatavad tähised. Ühele lehele võib paigutada rohkem kui ühe kujutise, kuid need peavad olema üksteisest selgelt eraldatud.

Viimati muudetud 22.04.2021