Kasuliku mudeli registreerimise taotluse osad

PrintPDF Jaga

Leiutiskirjeldus

Leiutiskirjeldus peab avama leiutise olemuse niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil.

Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus, mis näitab selgelt ja täpselt leiutise tehnilist otstarvet ja vastab leiutise olemusele.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

  1. tehnikavaldkond – näidatakse ära tehnikavaldkond, millesse leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala;
  2. tehnika tase – kirjeldatakse varem teadaolevaid analoogseid leiutisi ning muid tehnilisi lahendusi. Välja peab tooma analoogsete lahenduste kirjeldusest peavad selgelt ilmnema analoogsete lahenduste ja leiutise ühised ja eristavad tehnilised tunnused;
  3. leiutise olemus – väljendatakse leiutise oluliste tunnuste kogumina. See osa peab sisaldama kõiki kasuliku mudeli nõudluses esitatud leiutise tunnuseid ja leiutise eesmärgiks olevat tehnilist tulemust;
  4. jooniste loetelu – antakse jooniste loetelu ja lühike selgitus nende sisu kohta;
  5. Üks või mitu leiutise teostamise näidet.

Leiutiskirjelduse eelnimetatud osade teksti algus ja lõpp peab olema eristatav.

Kasuliku mudeli nõudlus

Nõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja milline on kasuliku mudeli õiguskaitse ulatus.

Kasuliku mudeli nõudlus koosneb ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Nõudluse sõltumatu punkt peab sisaldama leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid ja iga sõltuv punkt peab täpsustama nõudluse eelmises või eelmistes punktides sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Nõudluspunkt koosneb piiravast ja eristavast osast. Piirav osas algab leiutise nimetusega ja seejärel esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et …“ või muu sarnasega ning seejärel esitatakse need leiutise olulised tunnused, mis on tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega võrreldes uudsed.

Lühikokkuvõte

Leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesmärk on anda üksnes tehnilist informatsiooni leiutise kohta. Lühikokkuvõte peab olema ülevaatlik ja kergesti arusaadav ning võimaldama saada ettekujutuse, kuidas leiutise abil lahendada püstitatud tehniline probleem. Lühikokkuvõte koostatakse eesti ja inglise keeles ning teksti pikkus ei tohi kummaski keeles olla üle 150 sõna.

Joonised

Joonised või muu illustreeriv materjal esitatakse juhul, kui need on vajalikud leiutisest aru saamiseks. Ükskõik millist liiki joonised või illustratsioonid tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega, varjutamata ja värvimata ning esitatakse paberil formaadis A4. Joonised esitatakse ilma pealkirjade, kirjeldava teksti ja märkusteta, välja arvatud sellised viited nagu „vesi“, „avatud“ „A-A“ (lõike tähistamiseks) jne ning elektriskeemidel ja muudel skeemidel kasutatavad tähised. Ühele lehele võib paigutada rohkem kui ühe kujutise, kuid need peavad olema üksteisest selgelt eraldatud.

Viimati muudetud 24.03.2017