Statistika 2000

PrintPDF Jaga

Patendiameti tegevuse tulemused aastatel 1992-2000

Näitaja 1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kokku
I PATENDID
1. Saabunud taotluste arv  564 213 375 463 619 805 3039
  - sh Eesti taotlejatelt 32 12 15 20 13 12 104
2. Saabunud PCT taotluste
   arv Patendiametisse kui
   vastuvõtvasse ametisse
- 4 3 2 1 5 15
  - sh Eesti taotlejatelt - 4 3 2 1 5 15
3. Registrisse kantute arv - 22 108 82 103 84 399
II KASULIKUD MUDELID
1. Saabunud taotluste arv 84 31 45 47 31 50 288
  - sh Eesti taotlejatelt  77 30 42 38 25 47 259
2. Registrisse kantute arv 70 28 36 51 32 40 257
III MIKROLÜLITUSTE TOPOLOOGIAD
1. Saabunud taotluste arv - - - - 0 1 1
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - 0 1 1
2. Registrisse kantute arv - - - - 0 0 0
IV  KAUBAMÄRGID
1. Saabunud taotluste arv 18860 2659 3101 2963 2123 2004 31710
  - sh Eesti taotlejatelt  3037 513 666 637 723 884 6460
2. Saabunud rahvusvaheliste
   registreeringute arv
- - - - 2294 3733 6027
3. Saabunud rahvusvahelise
   registreerimise taotluste arv
- - - - 4 29 33
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - 4 29 33
4. Registrisse kantute arv 11544 3726 3179 2848 2064 3105 26466
V GEOGRAAFILISED TÄHISED
1. Saabunud taotluste arv - - - - - 10 10
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - - 10 10
2. Registrisse kantute arv - - - - - 0 0
VI TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED
1. Saabunud taotluste arv - - - 149 107 90 346
  - sh Eesti taotlejatelt - - - 33 24 20 77
2. Registrisse kantute arv - - - 131 78 94 303

Patendiameti 2000. aasta töötulemuste lühikoond

    1999 2000  2001 (prognoos)
I  Tulud (mlj. kr.) 28,5 40,4
(riigieelarve
plaanis 35,0)
40,2
(riigieelarve seaduse järgi)
 
II Tegevuskulud (mlj. kr.) 8,18 8,63 10,2
1. Töötasu (mlj. kr.) 3,86 4,25 5,46
2. Sots.maks (mlj. kr.) 1,27 1,40 1,80
3. Maj.kulud (mlj. kr.) 3,05 2,98 2,94
 
III Töötajate arv 70 75 80
1. Põhitegevusega tegeleva koosseisu osakaal 80 % 84 % 86 %
2. Juhtimis- ja halduskoosseisu osakaal 20 % 16 % 14 %
 
IV Tööde mahu kasv      
1. Lisandunud tööde liigid - mikrolülituste topoloogiate menetlus
- rahvusv. kaubamärkide täisekspertiis
- geograaf. tähiste
menetlus
- ravimite täiendava patendikaitse menetlus
- taimekaitsevahendite täiendava patendikaitse menetlus
 
2. Tööde mahu kasv toimingute järgi 44 % 23 % 30 %
 
V Investeeringud      
1. Infotehnoloogia (mlj. kr) 1,55 0,2 1,17
2. Kapremont (mlj. kr) 0,613 1,0 1,50
 
VI Menetlus      
6.1 Saabunud taotluste arv      
  - patenditaotlused 620 805 900
  - kaubamärgitaotlused 4417 5737 6000
  - kasuliku mudeli taotlused 31 50  100
  - tööstusdisainilahenduste taotlused 107 90 100
  - geograafiliste tähiste
taotlused
- 10 10
  - mikrolülituse topoloogia taotlused - 1 1
6.2 Menetletud taotluste arv (aasta jooksul)      
  - patenditaotlused 185 228 (kasv 23 %) 500 (norm 456)
  - kaubamärgitaotlused 2617 5723 (kasv 119 %) 6000 (norm 4750)
  - kasuliku mudeli taotlused 33 39 50
  - tööstusdisainilahenduste taotlused 78 97 100
  - geograafiliste tähiste taotlused - 1 10
  - mikrolülituse topoloogia taotlused - - 1
6.3 Menetlusse jäänud taotluste arv
(aasta lõpuks)
     
  - patenditaotlused  1600 2231 2600
  - kaubamärgitaotlused 6900 8043   8000

 6.4 Menetluse korraldamine

1. Alates 01.07.2000 alustati WIPO-ga koostöö raames rahvusvaheliste patenditaotluste elektroonset vastuvõtmist süsteemis PCT-EASY.

2. Suurendati täisekspertiisikoosseisu halduskoosseisu arvel. Normeeriti ekspertide töö ja kehtestati tulemuspalgad. Taotluste menetlusega tegeles otseselt 70 % ja kaudselt 14 % koosseisust. Juhtimis- ja halduskoosseisu osakaal oli ainult 16 %.

3. Menetluskoosseisule korraldati suuremahuline tööalase koolituse tsükkel välislektorite osavõtul kogumahus 861 inimpäeva (2-kordne koolituse mahu kasv, võrreldes 1999. aastaga).

VII Osalemine õigusloomes

1. Osaleti 3 seaduse eelnõu ettevalmistamises. Valmistati ette 3 valitsuse õigusakti eelnõud ja 6 majandusministri määruse eelnõud.

2. Esitati ettepanekud 9 seaduse eelnõu ja 3 majandusministri määruse eelnõu täiendamiseks.

3. Tehti patendiõiguse lepingu (Genf 2000) ja Eesti seaduste võrdlusanalüüs (avaldati väljandes Eesti Patendileht). 

VIII Rahvusvahelise koostöö tulemused

1. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO):

   - esitati WIPO-le täielik statistiline aruandlus ja aastaraamat;

   - kirjutati Eesti Vabariigi nimel alla diplomaatilisel konverentsil 01.06.2000 vastuvõetud patendiõiguse lepingule (Eesti delegatsioon tegi ka täiendusettepanekuid);

   - anti aru WIPO juhtkonnale WIPO poolt Eesti Patendiametile ülekantavate sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kohta (Rahandusministeerium ei pea neid vahendeid sihtotstarbeliseks, vaid lihtsalt riigi tuludeks);

   - WIPO peadirektori asetäitja S. Uemura hindas kõrgetasemeliseks Patendiameti senitehtud õigusloome-alase töö (18.02.2000).

2. Liitumisläbirääkimised Euroopa Komisjonis:

tunnistati Eesti tööstusomandi õiguskaitse süsteemi vastavust Euroopa Liidu põhinõuetele ja suleti läbirääkimiste äriühinguõiguse peatükk 06.04.2000.

3. Euroopa Patendiorganisatsioon (EPO):

   - jätkusid ettevalmistustööd ühinemiseks 01.07.2002 Euroopa patendikonventsiooni ja Euroopa Patendiorganisatsiooniga;

   - osaleti vaatlejana Euroopa patendikonventsiooni revideerimise diplomaatilisel konverentsil, kus Eesti delegatsioon tegi avalduse rahvuskultuuride ja rahvuskeelte säilitamise kohta.

4. Euroopa Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM):

alustati ettevalmistustöid ühinemiseks Euroopa Liidu kaubamärkide kaitse süsteemiga 24.12.1999 allakirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumi alusel (infovahetus ja koolitus).

5. UNICEDE

ÜRO Euroopa majanduskomisjoni nõunike grupp koostas ülevaate intellektuaalomandi, sh tööstusomandi õiguskaitse olukorrast Eestis 31.01.2000. ÜRO Euroopa majanduskomisjoni ja Välisministeeriumi konsultatiivkohtumisel 6. ja 7. aprillil 2000 konstateeriti Eesti tööstusomandi õiguskaitsesüsteemi vastavust intellektuaalomandi kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) sätetele ja WIPO konventsioonidele, mitmepoolsetele kokkulepetele ja lepingutele.

IX Avalikkuse, sh rahvusvahelise avalikkuse teavitamine

1. Anti välja 28 numbrit perioodilisi väljaandeid, milles avaldati tööstusomandi õiguskaitse taotluste kohta tehtud otsuseid. Neid väljaandeid vahetati 32 riigi vastavate väljaannete vastu.

2. Avati Internetis:

   - kodulehekülg eesti keeles (23.02.2000);

   - kodulehekülg inglise keeles (01.08.2000);

   - kaubamärkide otsingu andmebaas (31.03.2000);

   - geograafiliste tähiste otsingu andmebaas (02.10.2000).

3. Anti välja Eesti tööstusomandi õiguskaitse alaste seaduste kogumik inglise keeles (seisuga 01.09.2000) ja edastati see WIPO-le ja Välisministeeriumile.

4. Anti koostöös Euroopa Patendiametiga välja leiutiste patendikaitset tutvustav brošüür "Teejuht patendindusse".

5. Valmistati koostöös Euroopa Patendiametiga ette 20-minutiline videofilm. Videofilm anti üle raamatukogudele ja kõrgkoolidele.

6. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi tutvustamiseks Eesti ettevõtjatele avaldati inglise ja eesti keeles Euroopa Komisjoni 20.12.1993 määrus nr 40/94.

7. Avaldati WIPO nõuandva poliitikakomisjoni ja nõuandva tööstuskomisjoni aruanded inglise ja eesti keeles.

8. Korraldati patendivolinikele, apellatsioonikomisjoni liikmetele ja kohtunikele täiendkoolituse seminarid (154 inimpäeva).

X Muu

1. Ehitati välja kõigile nõuetele vastavad arhiiviruumid ja hoidlad (sisustus puudub, kuna ei eraldatud soetusteks rahalisi vahendeid).

2. 17.11.2000 anti Patendiameti haldushoone Majandusministeeriumi bilanssi.

3. Personal

   1. On vähendatud juhtimis- ja halduskoosseisu.

   2. Keskmine palgatase jäi alla valitsusasutuste ning Tallinna linna keskmisele palgatasemele.

   3. On korraldatud isikkoosseisu perioodiline atesteerimine (13 töötajat).

4. Korraldati Eesti patendivolinike atesteerimine (riiklikku registrisse kanti 10 uut Eesti patendivolinikku).

Patendiametisse saabunud patenditaotluste struktuur ja dünaamika rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi aastatel 1999-2000

Patenditaotluste liigitus rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi

Patenditaotluste osakaal protsentides

1999

2000

l . Osa A  Inimeste elulised vajadused 21,4% 22,8%
2. Osa B  Tehnoprotsessid, transport 7,9% 5,5%
3. Osa C  Keemia ja metallurgia 30,3% 31,1%
4. Osa D  Tekstiil ja paber 1,1% 0,2%
5. Osa E  Ehitus ja mäendus 3,3% 2,3%
6. Osa F  Mehaanika; küte; relvad 2,5% 1,6%
7. Osa G  Füüsika 7,1% 8,0%
8. Osa H  Elekter 26,4% 28,5%
Patendiametisse saabunud patenditaotluste arv kokku 619 805

Patendiametisse saabunud patenditaotluste struktuur ja dünaamika riikide järgi aastatel 1999-2000

Riigi või regiooni nimetus

Patenditaotluste osakaal protsentides

1999

2000

l. Euroopa Liidu liikmesriigid 60,7% 62,1%
2. USA 26,7% 28,0%
3. Jaapan 1,6% 0,9%
4. Põhjamaad kokku
     sealhulgas
     Rootsi
     Soome
     Norra
     Taani
     Island
31,3%

23,7%
5,0%
1,1%
1,5%
0,0%

34,8%

27,0%
6,0%
0,5%
1,3%
0,0%

5. Eesti Vabariik 2,1% 1,5%
Patendiametisse saabunud patenditaotluste arv kokku 619 805

Patendiametisse saabunud kasuliku mudeli registreerimise taotluste struktuur ja dünaamika rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi aastatel 1999-2000

Kasuliku mudeli registreerimise taotluste liigitus rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi Kasuliku mudeli registreerimise taotluste osakaal protsentides
1999 2000
l . Osa A  Inimeste elulised vajadused 26,2% 26,0%
2. Osa B  Tehnoprotsessid, transport 19,3% 20,0%
3. Osa C  Keemia ja metallurgia 6,4% 8,0%
4. Osa D  Tekstiil ja paber 0,0% 0,0%
5. Osa E  Ehitus ja mäendus 9,6% 16,0%
6. Osa F  Mehaanika; küte; relvad 9,6% 8,0%
7. Osa G  Füüsika 22,5% 18,0%
8. Osa H  Elekter 6,4% 4,0%
Patendiametisse saabunud kasuliku mudeli registreerimise taotluste arv kokku 31 50

Patendiametisse saabunud kasuliku mudeli registreerimise taotluste struktuur ja dünaamika riikide järgi aastatel 1999-2000

Riigi või regiooni nimetus

Kasuliku mudeli registreerimise taotluste osakaal protsentides

1999

2000

l. Euroopa Liidu liikmesriigid 6,5% 4,0%
2. USA 0,0% 0,0%
3. Jaapan 0,0% 0,0%
4. Põhjamaad kokku
     sealhulgas
     Rootsi
     Soome
     Norra
     Taani
     Island
6,5%

0,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%

0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5. Eesti Vabariik 80,6% 94,0%
Patendiametisse saabunud kasuliku mudeli registreerimise taotluste arv kokku 31 50

Patendiametisse saabunud kaubamärgitaotluste ja kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute struktuur ja dünaamika riikide järgi aastatel 1999-2000


Riik
1999 2000
Rahvus-
likud
Rahvus-
vahelised
Kokku Osakaal
%-des
Rahvus-
likud
Rahvus-
vahelised
Kokku Osakaal
%-des
Ameerika Ühendriigid 457 3 460 10.41% 486 4 490 8.54%
Antigua ja Barbuda 2   2 0.05%        
Araabia Ühendemiraadid         1   1 0.02%
Argentina         4   4 0.07%
Armeenia 10 1 11 0.25% 1 1 2 0.03%
Austraalia 2   2 0.05% 3   3 0.05%
Austria 8 32 40 0.91% 4 125 129 2.25%
Bahama 1   1 0.02% 1   1 0.02%
Belgia 34 80 114 2.58% 15 100 115 2.00%
Bermuda         1   1 0.02%
Bulgaaria 4   4 0.09% 6   6 0.10%
Dominikaani Vabariik 3   3 0.07%        
Eesti 723   723 16.37% 884   884 15.41%
Gibraltar 5   5 0.11%        
Gruusia           1 1 0.02%
Hiina 2 4 6 0.14% 3 25 28 0.49%
Hispaania 13 50 63 1.43% 11 67 78 1.36%
Holland 64 141 205 4.64% 40 269 309 5.39%
Hollandi Antillid         5   5 0.09%
Hongkong         1   1 0.02%
Horvaatia 2   2 0.05% 2 1 3 0.05%
Iiri 7   7 0.16% 4   4 0.07%
Iisrael 3   3 0.07% 1   1 0.02%
India   1 1 0.02% 3   3 0.05%
Indoneesia 1   1 0.02% 4   4 0.07%
Island   1 1 0.02%   1 1 0.02%
Itaalia 62   62 1.40% 28 46 74 1.29%
Jaapan 44   44 1.00% 23 13 36 0.63%
Kaimanisaared         6   6 0.10%
Kanada 10   10 0.23% 12   12 0.21%
Kasahstan 1   1 0.02%        
Kuuba         1   1 0.02%
Küpros 1   1 0.02% 3   3 0.05%
Leedu 23 5 28 0.63% 12 9 21 0.37%
Liechtenstein 1 7 8 0.18%   16 16 0.28%
Luksemburg 3 8 11 0.25% 1 9 10 0.17%
Lõuna-Aafrika Vabariik 1   1 0.02%        
Lõuna-Korea 9   9 0.20% 11   11 0.19%
Läti 25 1 26 0.59% 9 28 37 0.64%
Makedoonia 1   1 0.02%        
Malaisia         1   1 0.02%
Mehhiko         2   2 0.03%
Moldova 7 2 9 0.20% 1 2 3 0.05%
Monaco 1 8 9 0.20%   5 5 0.09%
Neitsisaared         2   2 0.03%
Norra 9 15 24 0.54% 3 44 47 0.82%
Poola 2 40 42 0.95% 6 53 59 1.03%
Portugal 3 3 6 0.14%   11 11 0.19%
Prantsusmaa 65 346 411 9.30% 28 429 457 7.97%
Puerto Rico 2   2 0.05% 4   4 0.07%
Rootsi 71 76 147 3.33% 65 180 245 4.27%
Rumeenia           1 1 0.02%
Saksamaa 112 888 1000 22.64% 58 1329 1387 24.18%
Singapur 1   1 0.02%        
Slovakkia           9 9 0.16%
Sloveenia   21 21 0.48% 2 18 20 0.35%
Soome 94 136 230 5.21% 86 141 227 3.96%
Sri Lanka 5   5 0.11%        
Šveits 59 231 290 6.57% 42 373 415 7.23%
Taani 23 45 68 1.54% 19 109 128 2.23%
Taiwan 4   4 0.09%        
Tšehhi   27 27 0.61% 2 55 57 0.99%
Tšiili         7   7 0.12%
Türgi 3 20 23 0.52% 1 44 45 0.78%
Ukraina 1   1 0.02% 5   5 0.09%
Ungari 10 15 25 0.57% 3 39 42 0.73%
Uruguay         2   2 0.03%
Uus-Meremaa 2   2 0.05%        
Valgevene 1   1 0.02% 1   1 0.02%
Venemaa 22 19 41 0.93% 16 68 84 1.46%
Ühendkuningriik 104 68 172 3.89% 62 108 170 2.96%
Kokku: 2123 2294 4417 100.00% 2004 3733 5737 100.00%

Patendiametisse saabunud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste struktuur ja dünaamika riikide järgi aastatel 1999-2000


Riik
1999 2000
Arv Osakaal
protsentides
Arv Osakaal
protsentides
Ameerika Ühendriigid 3 2.80% 2 2.22%
Belgia 1 0.93%    
Eesti 24 22.43% 20 22.22%
Gibraltar 1 0.93%    
Holland 1 0.93% 1 1.11%
Iiri     1 1.11%
Itaalia 3 2.80% 1 1.11%
Jaapan 7 6.54%    
Leedu 1 0.93%    
Liechtenstein 1 0.93%    
Läti 2 1.87% 1 1.11%
Moldova     1 1.11%
Norra 2 1.87% 1 1.11%
Prantsusmaa 2 1.87% 2 2.22%
Rootsi 8 7.48% 1 1.11%
Saksamaa 6 5.61% 15 16.67%
Soome 39 36.45% 34 37.78%
Šveits     8 8.89%
Taani 2 1.87%    
Venemaa 1 0.93%    
Ühendkuningriik 3 2.80% 2 2.22%
Kokku: 107 100.00% 90 100.00%

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste saabumine maakondade järgi aastatel 1999-2000

Maakond

Esitatud patenditaotluste arv

Esitatud kasuliku mudeli registreerimise taotluste arv Esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste arv Esitatud tööstusdisaini-
lahenduse registreerimise taotluste arv
Esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste arv

 1999

2000

 1999

2000

1999

2000

 1999

2000

1999 2000
Harjumaa/Tallinn

0/8

1/9 1/14 0/29 32/563 46/654 3/17 2/12   0/6
Hiiumaa

 

    1 1 3        
Ida-Virumaa

1

1 1 1 3 9        
Järvamaa

 

      2 12       2
Jõgevamaa

 

      6 5         
Lääne-Virumaa

 

    1 5 5        
Läänemaa

 

      2 12   1    
Pärnumaa

 

  3 6 21 20   1    
Põlvamaa

 

      2 2       2
Raplamaa

 

      6 22        
Saaremaa

 

  1   2 2        
Tartumaa

4

1 3 8 68 66 3 2    
Valgamaa

 

  1 1 4 1        
Viljandimaa

 

  1   4 13 1 2    
Võrumaa

 

      2 12        
Kokku

13

12 25 47 723 884 24 20 - 10

Patendiametis tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetluse tulemusena tehtud otsuste vaidlustamine Majandusministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonis aastatel 1995-2000

Kaebused tööstusomandi õiguskaitse liikide kaupa 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. Esitatud kaebuste arv, sh 61 71 58 68 54 82
- kaubamärgiotsuste kohta 61 69 57 65 52 82
- kasulike mudelite otsuste kohta 0 2 1 1 2 0
- patendiotsuste kohta 0 0 0 2 0 0
- tööstusdisainilahenduste otsuste kohta       0 0 0
- mikrolülituste topoloogia otsuste kohta         0 0
2. Rahuldatud kaebuste arv, sh 22 12 11 21 21 18
- kaubamärgiotsuste kohta 22 11 10 21 19 17
- kasulike mudelite otsuste kohta 0 1 1 0 1 1
- patendiotsuste kohta 0 0 0 0 1 0
- tööstusdisainilahenduste otsuste kohta       0 0 0
- mikrolülituste topoloogia otsuste kohta         0 0

 

Viimati muudetud 21.10.2013