Statistika 1999

PrintPDF Jaga

Patendiameti tegevuse tulemused aastatel 1992-1999

Näitaja 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Kokku
I  KAUBAMÄRGID
1. Esitatud kaubamärgitaotluste arv 1365 11932 2733 2830 2659 3101 2963 2123 29706
  - sh Eesti taotlejatelt  384  1521  543 589 513 666 637 723 5576
2. Saabunud rahvusvaheliste
   registreeringute arv
- - - - - - - 2294 2294
3. Saabunud rahvusvahelise
   registreerimise taotluste arv
- - - - - - - 4 4
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - - - - 4 4
4. Riiklikku registrisse kantud
   kaubamärkide arv
- 299 7500 3745 3726 3179 2848 2064 23361
II PATENDID
1. Esitatud patenditaotluste arv  - - 482  82 213 375 463 619 2234
  - sh Eesti taotlejatelt -  - 16 16 12 15 20 13 92
2. Saabunud PCT taotluste arv
    Patendiametisse kui
   vastuvõtvasse ametisse
- - - - 4 3 2 1 10
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - 4 3 2 1 10
3. Riiklikku registrisse kantud
    patentide arv
- - - - 22 108 82 103 315
III KASULIKUD MUDELID
1. Esitatud kasuliku mudeli
    registreerimise taotluste arv
- - 32 52 31 45 47 31 238
  - sh Eesti taotlejatelt  -  -  27 50 30 42 38 25 212
2. Riiklikku registrisse kantud
    kasulike mudelite arv
- 15 55 28 36 51 32 217
IV TÖÖSTUSDISAINI LAHENDUSED
1. Saabunud taotluste arv - - - - - - 149 107 256
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - - - 33 24 57
2. Riiklikku registrisse kantud
    tööstusdisainilahenduste arv
- - - - - - 131 78 209
V MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA
1. Saabunud taotluste arv - - - - - - - 0 0
  - sh Eesti taotlejatelt - - - - - - - 0 0
2. Riiklikku registrisse kantud
    mikrolülituse topoloogiate
    arv
- - - - - - - 0 0

Töötulemuste lühikoond (1998-1999)

 

1998

1999

2000 (prognoos)

I Tulud (mln kr)

19,8

28,5

35

 

II Tegevuskulud (mln kr)

7,52

8,18

8,63

1. Töötasu (mln kr)

3,5

3,86

4,25

2. Sotsiaalmaks (mln kr)

1,15

1,27

1,40

3. Majanduskulud (mln kr)

2,87

3,05

2,98

 

III Töötajate arv

75

70

75

 

IV Tööde mahu kasv

 

1. Juurdetulnud tööde liigid

- tööstusdisaini menetlus

- mikrolülituste topoloogiate menetlus
- rahvusvaheliste kaubamärkide täisekspertiis
- geograafiliste tähiste menetlus
- ravimite täiendava patendikaitse menetlus
- taimekaitsevahendite täiendava patendikaitse menetlus

2. Tööde mahu kasv toimingute järgi

 

44 %

23 %

V Investeeringud

 

1. infotehnoloogia

0,25 mln kr

1,55 mln kr

0,2 mln kr

2. ehitus

-

0,613 mln kr

1,0 mln kr

 

VI Menetlus

 

6.1 Saabunud taotluste arv

 

- patenditaotlused

465

620

700

- kaubamärgitaotlused

2963

4417 (2294)

4500

- kasuliku mudeli taotlused

47

31

50

- tööstusdisainilahenduste taotlused

149

107

150

 

6.2 Menetletud taotluste arv

 

- patenditaotlused

150

185

300

- kaubamärgitaotlused

3216

2617

5000

- kasuliku mudeli taotlused

51

33

50

- tööstusdisainilahenduste taotlused

70

78

100

6.3 Menetlusse jäänud taotluste arv
(aasta lõpuks)

 

- patenditaotlused

1200

1600

2000

- kaubamärgitaotlused

4850

6900

6000

VII Rahvusvahelise koostöö tulemused

 1. Saadi Euroopa Patendiorganisatsiooni Haldusnõukogu kutse (otsus 29.01.1999) ühinemiseks Euroopa Patendikonventsiooniga 1.07.2002.
 2. Allkirjastati vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Siseturu Ühtlustamise (OHIM) 24.detsembril 1999, mille alusel alustatakse ettevalmistustöid ühinemiseks Euroopa Liidu kaubamärkide kaitse süsteemiga.
 3. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ning Euroopa Komisjoni XV direktoraadi poolt kiideti heaks Eesti Vabariigis rakendatud tööstusomandi õiguskaitse süsteem.
 4. Saadi Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni peadirektori asetäitja S.Uemura hinnang tööstusomandi õigusloome alasele tööle Patendiametis (hinnang: kõrgetasemeline).
 5. 20. - 29. septembril 1999 Genfis toimunud Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 34. aastakoosolekul valiti teist korda Rahvusvahelise Patendiklassifikatsiooni Spetsiaalse Liidu (IPC Liidu) asepresidendiks Eesti Patendiameti peadirektor hr Matti Päts.
 6. 16. juunist 6. juulini 1999. a. osalesid Patendiameti peadirektor hr Matti Päts ja tema I asetäitja hr Toomas Lumi Eesti Vabariigi esindajatena Genfis toimunud diplomaatilisel konverentsil, millel võeti vastu tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe uus (Genfi) redaktsioon (Haagi kokkulepe). Nimetatud korraldusega antud volitusest tulenevalt kirjutas hr Matti Päts Eesti Vabariigi nimel alla konverentsi lõppdokumendile ja kokkuleppe uuele redaktsioonile. Patendiamet on ette valmistanud Haagi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu ja esitanud selle 21. detsembril 1999. a. Majandusministeeriumile.

VIII Õigusloome Patendiametis

- patendiseaduse muutmise seadus;
- geograafilise tähise kaitse seadus;
- kaubamärgiseaduste lepinguga ühinemise seadus;
- tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ühinemise seadus.
 1. Valmistati ette 4 seaduse eelnõud (nendest 2 on Riigikogus vastu võetud):
 2. Valmistati ette 5 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõud
 3. Esitati 9 majandusministri määruse eelnõud (nendest 7 olid seaduste rakendusaktid)

Vastavalt Majandusministeeriumi tööstusosakonna juhataja korraldusele ei tegele Patendiamet alates juunist 1999. a enam seadusloomega ega planeeri sellealast tööd.

IX Patendiameti tegevuse kontrollimine

1999. aastal kontrollis Riigikontroll kolmel korral Patendiameti tegevuse tulemuslikkust:

 1. Peakontrolöri otsus 14.05.1999 nr 20-13/119 - lugeda Patendiameti tegevus oma funktsioonide realiseerimisel tõhusaks ja tegevuse mõjusus piisavaks.
 2. Koolituse tulemuslikkuse kontrollimise kontrollakt 7.10.99 nr 60-12/044 - Patendiamet tuuakse positiivselt esile peakontrolöri otsuse punktis 3.
 3. Haldushoonete hooldamise ja säilitamisega seotud kulude analüüs 14.10.99 nr 30-22/2934 - Patendiamet tuuakse positiivselt esile dokumendi punktides 3 ja 3.6.

Ajavahemikus 01.07-07.07.1999 viis Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet Patendiametis läbi maksurevisjoni. 12.07.1999 teate nr 53-08/6377 kohaselt maksueksimusi ei olnud ja makse juurde ei määratud.

Patendiametisse aastal 1999 esitatud rahvuslike patendiatotluste ja rahvuslikku faasi esitatud PCT-taotluste jagunemine riikide kaupa

Riik

Taotluste arv

Osakaal %-des

Ameerika Ühendriigid

164

26.49%

Austria

3

0.48%

Belgia

17

2.75%

Bulgaaria

1

0.16%

Eesti

13

2.10%

Hispaania

6

0.97%

Holland

11

1.78%

Hollandi Antillid

2

0.32%

Iiri

1

0.16%

Iisrael

12

1.94%

India

1

0.16%

Itaalia

8

1.29%

Jaapan

10

1.62%

Kanada

8

1.29%

Liechtenstein

1

0.16%

Lõuna-Aafrika Vabariik

3

0.48%

Monaco

2

0.32%

Neitsisaared

1

0.16%

Norra

7

1.13%

Prantsusmaa

39

6.30%

Rootsi

146

23.59%

Saksamaa

62

10.02%

Slovakkia

1

0.16%

Soome

31

5.01%

Suurbritannia

41

6.62%

Šveits

6

0.97%

Taani

9

1.45%

Ungari

8

1.29%

Venemaa

5

0.81%

Kokku:

619

100.00%

Patendiametisse aastal 1999 esitatud kasuliku mudeli taotluste jagunemine riikide kaupa

Riik

Taotluste arv

Osakaal %-des

Eesti

25

80.65%

Gibraltar

4

12.90%

Soome

2

6.45%

Kokku:

31

100.00%

Patendiametisse aastal 1999 esitatud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste jagunemine riikide kaupa

Riik

Taotluste arv

Osakaal %-des

Ameerika Ühendriigid

3

2.80%

Belgia

1

0.93%

Eesti

24

22.43%

Gibraltar

1

0.93%

Holland

1

0.93%

Itaalia

3

2.80%

Jaapan

7

6.54%

Leedu

1

0.93%

Liechtenstein

1

0.93%

Läti

2

1.87%

Norra

2

1.87%

Prantsusmaa

2

1.87%

Rootsi

8

7.48%

Saksamaa

6

5.61%

Soome

39

36.45%

Suurbritannia

3

2.80%

Taani

2

1.87%

Venemaa

1

0.93%

Kokku:

107

100.00%

Patendiametisse aastal 1999 esitatud kaubamärgitaotluste ja kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute jagunemine riikide kaupa

Taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute arv

Osakaal %-des

Riik

Siseriiklikud

Rahvusvahelised

Kokku

 

Ameerika Ühendriigid

457

3

460

10.41%

Antigua ja Barbuda

2

 

2

0.05%

Armeenia

10

1

11

0.25%

Austraalia

2

 

2

0.05%

Austria

8

32

40

0.91%

Bahama

1

 

1

0.02%

Belgia

34

80

114

2.58%

Bulgaaria

4

 

4

0.09%

Dominikaani Vabariik

3

 

3

0.07%

Eesti

723

 

723

16.37%

Gibraltar

5

 

5

0.11%

Hiina

2

4

6

0.14%

Hispaania

13

50

63

1.43%

Holland

64

141

205

4.64%

Horvaatia

2

 

2

0.05%

Iiri

7

 

7

0.16%

Iisrael

3

 

3

0.07%

India

 

1

1

0.02%

Indoneesia

1

 

1

0.02%

Island

 

1

1

0.02%

Itaalia

62

 

62

1.40%

Jaapan

44

 

44

1.00%

Kanada

10

 

10

0.23%

Kasahstan

1

 

1

0.02%

Küpros

1

 

1

0.02%

Leedu

23

5

28

0.63%

Liechtenstein

1

7

8

0.18%

Luksemburg

3

8

11

0.25%

Lõuna-Aafrika Vabariik

1

 

1

0.02%

Lõuna-Korea

9

 

9

0.20%

Läti

25

1

26

0.59%

Makedoonia

1

 

1

0.02%

Moldova

7

2

9

0.20%

Monaco

1

8

9

0.20%

Norra

9

15

24

0.54%

Poola

2

40

42

0.95%

Portugal

3

3

6

0.14%

Prantsusmaa

65

346

411

9.30%

Puerto Rico

2

 

2

0.05%

Rootsi

71

76

147

3.33%

Saksamaa

112

888

1000

22.64%

Singapur

1

 

1

0.02%

Sloveenia

 

21

21

0.48%

Soome

94

136

230

5.21%

Sri Lanka

5

 

5

0.11%

Suurbritannia

104

68

172

3.89%

Šveits

59

231

290

6.57%

Taani

23

45

68

1.54%

Taiwan

4

 

4

0.09%

Tšehhi

 

27

27

0.61%

Türgi

3

20

23

0.52%

Ukraina

1

 

1

0.02%

Ungari

10

15

25

0.57%

Uus-Meremaa

2

 

2

0.05%

Valgevene

1

 

1

0.02%

Venemaa

22

19

41

0.93%

Kokku:

2123

2294

4417

100.00%

Patendiametisse aastal 1999 esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste (siseriiklikud ja rahvusvahelised) jagunemine riikide/regioonide kaupa

Riik või regioon Osakaal %-des
Euroopa Liidu liikmesriigid 57%
USA 10%
Jaapan 1%
Põhjamaad kokku
sealhulgas
Rootsi
Soome
Norra
Taani
Island
11%

3%
5%
1%
2%
-
Eesti 16%

Kokku 4417 taotlust

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste saabumine maakondade lõikes (1999. a)

Maakond Esitatud patenditaotluste arv Esitatud kasuliku mudeli registreerimise taotluste arv Esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste arv Esitatud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste arv

Harjumaa/Tallinn

0/8

1/14

32/563

3/17

Hiiumaa

 

 

1

 

Ida-Virumaa

1

1

3

 

Järvamaa

 

 

2

 

Jõgevamaa

 

 

6

 

Lääne-Virumaa

 

 

5

 

Läänemaa

 

 

2

 

Pärnumaa

 

3

21

 

Põlvamaa

 

 

2

 

Raplamaa

 

 

6

 

Saaremaa

 

1

2

 

Tartumaa

4

3

68

3

Valgamaa

 

1

4

 

Viljandimaa

 

1

4

1

Võrumaa

 

 

2

 

Kokku

13

25

723

24

Patendiametis tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetluse tulemusena tehtud otsuste vaidlustamine Majandusministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (1995-1999)

Kaebused tööstusomandi õiguskaitse liikide kaupa

1995

1996

1997

1998

1999

1. Esitatud kaebuste arv

61

71

58

68

54

- sh kaubamärgiotsuste kohta

61

69

57

65

52

- sh kasulike mudelite otsuste kohta

0

2

1

1

2

- sh patendiotsuste kohta

0

0

0

2

0

- sh tööstusdisainilahenduste otsuste kohta

 

 

 

0

0

- sh mikrolülituste topoloogiate otsuste kohta

 

 

 

 

0

2. Rahuldatud kaebuste arv

22

12

11

21

21

- sh kaubamärgiotsuste kohta

22

11

10

21

19

- sh kasulike mudelite otsuste kohta

0

1

1

0

1

- sh patendiotsuste kohta

0

0

0

0

1

- sh tööstusdisainilahenduste otsuste kohta

 

 

 

0

0

- sh mikrolülituste topoloogiate otsuste kohta

 

 

 

 

0

Eesti Vabariigi ühinemine WIPO hallatavate lepingutega ning võrdlus Põhjamaadega

Nr

Leping

Ühinemise seaduse vastuvõtmine

Jõustumine Eesti suhtes

Põhjamaade ühinemine lepingutega

 

Taani

Soome

Island

Norra

Rootsi

1

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon (Stockholm 1967)

25.08.1993

05.02.1994

1970

1970

1986

1974

1970

2

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (1883)

23.03.1994

1924 taasühinemine 24.08.1994

1894

1921

1962

1885

1885

3

Patendikoostööleping (Washington 1970)

23.03.1994

24.08.1994

1978

1980

1995

1980

1978

4

Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (1957)

10.01.1996

27.05.1996

1961

1973

1995

1961

1996

5

Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe (1971)

10.01.1996

27.02.1997

1975

1976

-

1975

1975

6

Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping (1977)

03.04.1996

14.09.1996

1985

1985

1995

1986

1983

7

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe (1968)

12.06.1996

31.10.1996

1971

1972

1995

1971

1971

8

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (1989)

16.06.1998

18.11.1998

1996

1996

1997

1996

1995


 

Viimati muudetud 24.10.2013