Patendiõiguse lepingu rakenduseeskirjad

PrintPDF Jaga

Vastu võetud 2000. aasta 1. juunil Genfis
(RT II 2003, 6, 22)

Sisukord

Eeskiri 1. Lühiväljendid
Eeskiri 2. Artikli 5 kohase taotluse esitamise kuupäevaga seotud üksikasjad
Eeskiri 3. Artikli 6 lõigete 1, 2 ja 3 kohase taotluse üksikasjad
Eeskiri 4. Artikli 6 lõike 5 ja eeskirja 2 lõike 4 kohase varasema avalduse või eeskirja 2 lõike 5 punkti b kohase varem esitatud taotluse kättesaadavus
Eeskiri 5. Artikli 6 lõike 6 ja artikli 8 lõike 4 punkti c ning eeskirja 7 lõike 4, eeskirja 15 lõike 4, eeskirja 16 lõike 6, eeskirja 17 lõike 6 ja eeskirja 18 lõike 4 kohane tõendusmaterjal
Eeskiri 6. Taotlusega seotud tähtajad artikli 6 lõigete 7 ja 8 järgi
Eeskiri 7. Artikli 7 kohase esindamisega seotud üksikasjad
Eeskiri 8. Teadete esitamine artikli 8 lõike 1 alusel
Eeskiri 9. Artikli 8 lõike 4 kohase allkirjaga seotud üksikasjad
Eeskiri 10. Üksikasjad artikli 8 lõigete 5, 6 ja 8 kohaste andmete kohta
Eeskiri 11. Teadetega seotud tähtajad artikli 8 lõigete 7 ja 8 alusel
Eeskiri 12. Üksikasjad tähtaegade pikendamise kohta artikli 11 alusel
Eeskiri 13. Üksikasjad õiguste taastamise kohta pärast seda, kui asutus on artikli 12 alusel tuvastanud hooletuse või tahtluse puudumise
Eeskiri 14. Üksikasjad, mis on seotud prioriteedinõude parandamise või täiendamisega ja prioriteediõiguse taastamisega artikli 13 alusel
Eeskiri 15. Nime- või aadressimuutuse registreerimise palve
Eeskiri 16. Taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve
Eeskiri 17. Litsentsi või julgeolekuhuvi registreerimise palve
Eeskiri 18. Vea parandamise palve
Eeskiri 19. Numbrita taotluse identifitseerimismeetmed
Eeskiri 20. Rahvusvaheliste näidisvormide kehtestamine
Eeskiri 21. Ühehäälsuse nõue artikli 14 lõike 3 alusel

Eeskiri 1. Lühiväljendid

(1) [Leping; artikkel]
(a) Rakenduseeskirjades tähendab «leping» patendiõiguse lepingut.
(b) Rakenduseeskirjades tähendab «artikkel» lepingu konkreetset artiklit.

(2) [Lepingus määratletud lühiväljendid] Lepingu kohaldamiseks artiklis 1 määratletud lühiväljenditel on rakenduseeskirjade kohaldamisel samasugune tähendus.

Eeskiri 2. Artikli 5 kohase taotluse esitamise kuupäevaga seotud üksikasjad

(1) [Tähtajad artikli 5 lõike 3 ja lõike 4 punkti b järgi] Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, on artikli 5 lõikes 3 ja lõike 4 punktis b osutatud tähtajad vähemalt kaks kuud alates artikli 5 lõikes 3 osutatud teavitamisest.

(2) [Erandid artikli 5 lõike 4 punkti b järgsest tähtajast] Kui artikli 5 lõike 3 kohast teavitamist ei ole toimunud seetõttu, et ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel taotlejaga kontakteeruda, on artikli 5 lõike 4 punktis b osutatud tähtaeg vähemalt kaks kuud alates kuupäevast, millal asutus on esimest korda saanud kätte ühe või mitu artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud dokumenti.

(3) [Tähtajad artikli 5 lõike 6 punktide a ja b järgi] Artikli 5 lõike 6 punktides a ja b osutatud tähtaeg on:
i) artikli 5 lõike 5 kohase teavitamise korral vähemalt kaks kuud alates sellisest teavitamisest;
ii) kui teavitamist ei ole toimunud, siis vähemalt kaks kuud alates kuupäevast, millal asutus on esimest korda saanud kätte ühe või mitu artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud dokumenti.

(4) [Nõudmised artikli 5 lõike 6 punkti b alusel] Kui eeskirja 4 lõikest 3 ei tulene teisiti, võib iga lepinguosaline artikli 5 lõike 6 punkti b kohasel taotluse esitamise kuupäeva kindlaksmääramisel nõuda:
i) varasema taotluse koopia esitamist lõike 3 alusel kohaldatava tähtaja jooksul;
ii) varasema taotluse koopia ja varasema taotluse esitamise kuupäeva (mille õigsust on kinnitanud asutus, kellele varasem taotlus esitati) edastamist asutuse ettepanekul tähtaja jooksul, mis on vähemalt neli kuud alates sellise ettepaneku kuupäevast, või eeskirja 4 lõike 1 alusel kohaldatava tähtaja jooksul, olenevalt sellest, kumb tähtaeg möödub varem;
iii) kui varasem taotlus ei ole asutuse tunnustatavas keeles, siis varasema taotluse tõlke esitamist lõike 3 alusel kohaldatava tähtaja jooksul;
iv) kirjelduse puuduva osa või puuduva joonise täielikku sisaldumist varasemas taotluses;
v) et kuupäeval, millal asutus sai esmakordselt kätte ühe või mitu artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud dokumenti, sisalduks taotluses avaldus, et varasema taotluse sisu on taotlusesse inkorporeeritud vastava viitega;
vi) lõike 3 alusel kohaldatava tähtaja jooksul avalduse esitamist selle kohta, kas kirjelduse puuduv osa või puuduv joonis sisaldub varasemas taotluses või punktis iii osutatud tõlkes.

(5) [Nõuded artikli 5 lõike 7 punkti a alusel]
(a) Artikli 5 lõike 7 punktis a osutatud viide varem esitatud taotlusele peab näitama, et taotluse esitamise kuupäeva silmas pidades asendavad kirjeldust ja jooniseid viide varem esitatud taotlusele; viide näitab ka taotluse numbrit ja asutust, kuhu taotlus esitati. Lepinguosaline võib nõuda, et viide näitaks ka varem esitatud taotluse esitamise kuupäeva.
(b) Kui eeskirja 4 lõikest 3 ei tulene teisiti, võib lepinguosaline nõuda, et:
i) varem esitatud taotluse koopia ja kui varem esitatud taotlus ei ole asutuse tunnustatavas keeles, siis selle tõlge esitataks asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt kaks kuud alates kuupäevast, millal asutus sai kätte artikli 5 lõike 7 punktis a osutatud viidet sisaldava taotluse;
ii) varem esitatud taotluse tõestatud koopia esitamist asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt neli kuud alates kuupäevast, millal saadi artikli 5 lõike 7 punktis a osutatud viidet sisaldav taotlus.
(c) Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 5 lõike 7 punktis a osutatud viide oleks viide varem esitatud taotlusele, mille on esitanud taotleja või tema õiguseellane või -järglane.

(6) [Erandid artikli 5 lõike 8 punkti ii alusel] Artikli 5 lõike 8 punktis ii osutatud tüüpi taotlused peavad olema:
i) eraldatud taotlused;
ii) jätkamise või osalise jätkamise taotlused;
iii) uute taotlejate taotlused, kellel on õigus varasemas taotluses märgitud leiutisele.

Eeskiri 3. Artikli 6 lõigete 1, 2 ja 3 kohase taotluse üksikasjad

(1) [Lisanõuded artikli 6 lõike 1 punkti iii alusel]
(a) Lepinguosaline võib nõuda, et taotleja, kes soovib, et tema taotlust käsitatakse eraldatud taotlusena eeskirja 2 lõike 6 punkti  i alusel, avaldaks:
i) et ta soovib avalduse niisugust käsitamist;
ii) taotluse numbri ja esitamiskuupäeva, millest kõnealune taotlus on eraldatud.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et taotleja, kes soovib, et tema taotlust käsitataks taotlusena eeskirja 2 lõike 6 punkti  iii alusel, avaldaks:
i) soovi avalduse niisuguse käsitamise kohta;
ii) varasema taotluse numbri ja esitamiskuupäeva.

(2) [Artikli 6 lõike 2 punkti b kohane avaldusvorm] Lepinguosaline aktsepteerib artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud sisu esitamist:
i) avalduse vormil, kui see vorm vastab patendikoostöölepingu avalduse vormile koos eeskirja 20 lõike 2 kohaste muudatustega;
ii) patendikostöölepingu avalduse vormil, kui selle vormiga kaasneb avaldus, et taotleja soovib taotluse käsitlemist riikliku või piirkondliku taotlusena, millisel juhul loetakse avalduse vorm punktis i osutatud muudatusi hõlmavaks;
iii) patendikostöölepingu avaldusvormil, mis sisaldab avalduse, et taotleja soovib taotluse käsitlemist riikliku või piirkondliku taotlusena, kui selline vorm on patendikoostöölepingu alusel kättesaadav.

(3) [Nõue artikli 6 lõike 3 järgi] Artikli 6 lõike 3 alusel võib lepinguosaline nõuda asutuse tunnustatavas keeles taotluse pealkirja, nõuete ja kokkuvõtte tõlkimist mõnda muusse asutuse tunnustatavasse keelde.

Eeskiri 4. Artikli 6 lõike 5 ja eeskirja 2 lõike 4 kohase varasema avalduse või eeskirja 2 lõike 5 punkti b kohase varem esitatud taotluse kättesaadavus

(1) [Artikli 6 lõike 5 kohase varasema taotluse koopia] Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, võib lepinguosaline nõuda, et artikli 6 lõikes 5 osutatud varasema taotluse koopia esitataks asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt 16 kuud alates varasema taotluse esitamise kuupäevast, või kui varasemaid taotlusi on rohkem kui üks, siis alates varaseimast kuupäevast, millal selline taotlus on esitatud.

(2) [Tõestamine] Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, võib lepinguosaline nõuda, et lõikes 1 osutatud koopia õigsust ja varasema taotluse esitamise kuupäeva õigsust kinnitaks asutus, kellele varasem taotlus esitati.

(3) [Varasema taotluse või varem esitatud taotluse kättesaadavus] Lepinguosalised ei nõua lõigetes 1 ja 2 ning eeskirja 2 lõikes 4 osutatud varasema taotluse koopia või tõestatud koopia esitamist või esitamiskuupäeva tõestamist ega eeskirja 2 lõike 5 punktis b osutatud varem esitatud taotluse koopia või tõestatud koopia esitamist, kui varasem taotlus või varem esitatud taotlus esitati tema asutusele või on nimetatud asutusele kättesaadav digitaalsest andmekogust, mida asutus on sel otstarbel aktsepteerinud.

(4) [Tõlge] Kui varasem taotlus ei ole asutuse tunnustatavas keeles ja patendinõude kehtivus on oluline tuvastamaks, kas asjassepuutuv leiutis on patentne, võib lepinguosaline nõuda, et asutuse või muu pädeva asutuse ettepanekul esitaks taotleja lõikes 1 osutatud varasema taotluse tõlke tähtaja jooksul, mis on vähemalt kaks kuud alates nimetatud ettepaneku kuupäevast ning mitte lühem kui kõnealuse lõike alusel kohaldatav mis tahes tähtaeg.

Eeskiri 5. Artikli 6 lõike 6 ja artikli 8 lõike 4 punkti c ning eeskirja 7 lõike 4, eeskirja 15 lõike 4, eeskirja 16 lõike 6, eeskirja 17 lõike 6 ja eeskirja 18 lõike 4 kohane tõendusmaterjal

Kui asutus teatab taotlejale, omanikule või muule isikule, et artikli 6 lõike 6 või artikli 8 lõike 4 punkti c või eeskirja 7 lõike 4, eeskirja 15 lõike 4, eeskirja 16 lõike 6, eeskirja 17 lõike 6 või eeskirja 18 lõike 4 alusel nõutakse tõendusmaterjali, tuleks sellises teatises esitada põhjused, miks asutus kahtleb vastavalt asjaolude või avalduse tõelevastavuses või allkirja ehtsuses või tõlke õigsuses.

Eeskiri 6. Taotlusega seotud tähtajad artikli 6 lõigete 7 ja 8 järgi

(1) [Tähtajad artikli 6 lõigete 7 ja 8 järgi] Kui lõigetest 2 ja 3 ei tulene teisiti, on artikli 6 lõigetes 7 ja 8 osutatud tähtaeg vähemalt kaks kuud alates artikli 6 lõikes 7 osutatud teavitamise kuupäevast.

(2) [Erand artikli 6 lõike 8 järgsest tähtajast] Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, on juhul, kui artikli 6 lõike 7 kohast teavitamist ei ole toimunud seetõttu, et ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel taotlejaga kontakteeruda, artikli 6 lõikes 8 osutatud tähtaeg vähemalt kolm kuud alates kuupäevast, millal asutus sai esimest korda kätte ühe või mitu artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud dokumenti.

(3) [Tähtajad artikli 6 lõigete 7 ja 8 järgi, mis on seotud lõivu maksmisega taotluselt kooskõlas patendikoostöölepinguga] Kui ei ole tasutud lõivu, mille tasumine taotluse esitamisel on nõutav artikli 6 lõike 4 alusel, võib lepinguosaline artikli 6 lõigete 7 ja 8 alusel kohaldada maksmise  sealhulgas hilinenud maksmise  suhtes samasugust tähtaega, mida patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse rahvusvahelise lõivu põhikomponendi suhtes.

Eeskiri 7. Artikli 7 kohase esindamisega seotud üksikasjad

(1) [Muud artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkti iii kohased toimingud ] Muud artikli 7 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud toimingud, mille jaoks lepinguosaline ei või nõuda esindaja määramist, on:
i) varasema taotluse koopia esitamine eeskirja 2 lõike 4 alusel;
ii) varem esitatud taotluse koopia esitamine eeskirja 2 lõike 5 punkti b alusel.

(2) [Esindaja volitamine artikli 7 lõike 3 järgi]
(a) Lepinguosaline aktsepteerib esindaja volitamisest asutusele teatamise:
i) eraldi teatises (edaspidi volikiri), millele on alla kirjutanud taotleja, omanik või muu huvitatud isik ning milles on näidatud esindaja nimi ja aadress, või taotleja valikul;
ii) artikli 6 lõikes 2 osutatud avaldusvormil, millele on alla kirjutanud taotleja.
(b) Ühest volikirjast piisab ka juhul, kui see on seotud ühe isiku mitme taotluse või patendiga või ühe isiku ühe või mitme taotluse ja ühe või mitme patendiga, tingimusel et kõik asjassepuutuvad taotlused ja patendid on märgitud ühes volikirjas. Ühest volikirjast piisab ka juhul, kui see on seotud vastava isiku kõigi olemasolevate või tulevaste taotluste ja patentidega, arvestades volitaja määratud erandeid. Asutus võib nõuda, et kui kõnealune üksainus volikiri esitatakse paberil või muus asutuse lubatud vormis, esitatakse sellest eraldi koopia iga taotluse ja patendi kohta, millega see seotud on.

(3) [Volikirja tõlge] Lepinguosaline võib nõuda, et kui volikiri ei ole asutuse tunnustatavas keeles, peab sellega kaasnema tõlge.

(4) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib asutusele tõendusmaterjali esitamist nõuda vaid juhul, kui asutusel on alust kahelda lõike 2 punktis a osutatud teatistes sisalduvate andmete õigsuses.

(5) [Tähtajad artikli 7 lõigete 5 ja 6 järgi] Kui lõikest 6 ei tulene teisiti, on artikli 7 lõigetes 5 ja 6 osutatud tähtaeg vähemalt kaks kuud alates artikli 7 lõikes 5 osutatud teavitamise kuupäevast.

(6) [Erandid artikli 7 lõike 6 järgsest tähtajast] Kui artikli 7 lõike 5 kohast teavitamist ei ole toimunud seetõttu, et ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel taotleja, omaniku või muu huvitatud isikuga kontakteeruda, on artikli 7 lõikes 6 osutatud tähtaeg vähemalt kolm kuud alates kuupäevast, millal algas artikli 7 lõikes 5 osutatud toiming.

Eeskiri 8. Teadete esitamine artikli 8 lõike 1 alusel

(1) [Paberil esitatud teated]
(a) Pärast 2005. aasta 2. juunit võib lepinguosaline, arvestades artikli 5 lõikes 1 ja artikli 8 lõike 1 punktis d sätestatut, välistada teadete esitamise paberil või seda jätkuvalt lubada. Kuni nimetatud kuupäevani lubavad kõik lepinguosalised esitada teateid paberil.
(b) Kui artikli 8 lõikest 3 ning punktist c ei tulene teisiti, võib lepinguosaline sätestada nõudmised paberil esitatavate teadete vormi kohta.
(c) Kui lepinguosaline lubab esitada teateid paberil, peab asutus lubama esitada teateid paberil kooskõlas patendikoostöölepingust tulenevate nõudmistega paberil esitatavate teadete vormi kohta.
(d) Olenemata punktist a võib lepinguosaline, juhul kui paberil esitatava teate läbivaatamist ei peeta selle laadi või mahu tõttu otstarbekaks, nõuda selle teate esitamist muus vormis või muude edastusvahendite abil.

(2) [Elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatavad teated]
(a) Kui lepinguosaline lubab teatavas keeles edastada teateid oma asutusele elektroonilises vormis või elektroonilisel teel, kaasa arvatud telegraaf, teleks, faks või muu sellelaadne edastusviis, ning patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse selle lepinguosalise suhtes nõudmisi, mis on seotud elektroonilises vormis või elektroonilisel teel teadete edastamisega selles keeles, lubab asutus kõnealuses keeles edastada teateid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel kooskõlas nimetatud nõudmistega.
(b) Lepinguosaline, kes lubab edastada teateid oma asutusele elektroonilises vormis või elektronilisel teel, teavitab rahvusvahelist bürood sellise edastamise suhtes oma seaduste alusel kohaldatavatest nõudmistest. Kõnealused teatised avaldab rahvusvaheline büroo keeles, milles need tehti, ja keeltes, milles on artikli 25 kohaselt käesoleva lepingu autentsed ja ametlikud tekstid.
(c) Kui lepinguosaline lubab punkti a alusel edastada teateid telegraafi, teleksi, faksi või muude samalaadsete edastusvahendite abil, võib ta nõuda sellisel teel edastatud dokumendi paberoriginaali ja varasemat edastamist käsitleva kaaskirja esitamist asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt üks kuu alates edastamiskuupäevast.

(3) [Elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatavad koopiad paberil esitatud teadetest]
(a) Kui lepinguosaline lubab esitada asutuse tunnustatavas keeles paberil esitatud teadete koopiaid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel ning patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse selle lepinguosalise suhtes nõudmisi, mis on seotud teadetest selliste koopiate esitamisega, lubab asutus esitada teadete koopiaid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel kooskõlas nimetatud nõudmistega.
(b) Lõike 2 punkti b sätteid kohaldatakse mutatis mutandis paberil esitatud teadete elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatud koopiate suhtes.

Eeskiri 9. Artikli 8 lõike 4 kohase allkirjaga seotud üksikasjad

(1) [Allkirjaga kaasnevad andmed] Lepinguosaline võib nõuda, et füüsilise isiku allkirja juures oleksid järgmised andmed:
i) tähtedega kirjutatult kõnealuse isiku perekonnanimi või peamine nimi ning eesnimi või teine nimi (nimed) või selle isiku valikul nimi, mida kõnealune isik tavaliselt kasutab;
ii) märge selle kohta, millises pädevuses isik alla kirjutab, kui tema pädevus ei ilmne teate tekstist.

(2) [Allakirjutamise kuupäev] Lepinguosaline võib nõuda, et allkirja juures oleks märge selle kohta, millal allakirjutamine toimus. Kui selline märge on nõutav, kuid see puudub, loetakse allakirjutamise kuupäevaks kuupäev, millal asutus allkirjastatud teate kätte sai, või kui lepinguosaline seda lubab, sellest varasem kuupäev.

(3) [Paberil teate allakirjutamine] Kui lepinguosalise asutusele esitatav teade on paberil ning allkiri on nõutav, siis lepinguosaline:
i) aktsepteerib omakäeliselt kirjutatud allkirja, kui punktist iii ei tulene teisiti;
ii) võib lubada omakäelise allkirja asemel muude allkirjavormide kasutamist, näiteks trükitud või templiga löödud allkiri, või pitseri või vöötkoodiga etiketi kasutamist;
iii) võib juhul, kui teatele allakirjutanud füüsiline isik on lepinguosalise kodanik ja tema aadress on selle lepinguosalise territooriumil, või kui juriidiline isik, kelle nimel on teatele alla kirjutatud, on asutatud selle lepinguosalise õiguse alusel ning tema asukoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõtte on selle lepinguosalise territooriumil, nõuda, et omakäelise allkirja asemel kasutataks pitserit.

(4) [Elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatud teadete allakirjutamine, kui need võimaldavad graafilist kujutist] Kui lepinguosaline lubab esitada teateid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel, loeb ta need teated allakirjutatuks, kui lõike 3 alusel lepinguosalise tunnustatud allkirja graafiline kujutis on näha lepinguosalise asutuse saadud teatel.

(5) [Elektroonilises vormis edastatud teadete allakirjutamine, kui see ei võimalda allkirja graafilist kujutamist]
(a) Kui lepinguosaline lubab esitada teateid elektroonilises vormis ja lõike 3 alusel lepinguosalise tunnustatud allkirja graafiline kujutis ei ole lepinguosalise asutuse saadud teatel näha, võib lepinguosaline nõuda teate allakirjutamist digitaalallkirja kasutades vastavalt selle lepinguosalise sätestatule.
(b) Kui lepinguosaline lubab teatavas keeles esitada teateid elektroonilises vormis ning patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse selle lepinguosalise suhtes nõudmisi, mis on seotud elektroonilises vormis allakirjutamisega allkirja graafilist kujutist mittevõimaldavas elektroonilises vormis esitatud teadetele kõnealuses keeles, aktsepteerib selle lepinguosalise asutus digitaalallkirja kooskõlas nimetatud nõudmistega, olenemata punktist a.
(c) Eeskirja 8 lõike 2 punkti b kohaldatakse mutatis mutandis.

(6) [Erand artikli 8 lõike 4 punkti b kohasest allkirja tõestamisest] Lepinguosaline võib nõuda, et lõikes 5 osutatud allkiri kinnitataks selle lepinguosalise kindlaksmääratud korras digitaalallkirjade tõestamise korras.

Eeskiri 10. Üksikasjad artikli 8 lõigete 5, 6 ja 8 kohaste andmete kohta

(1) [Artikli 8 lõike 5 kohased andmed]
(a) Lepinguosaline võib nõuda, et iga teade sisaldaks:
i) taotleja, omaniku või muu huvitatud isiku nime ja aadressi;
ii) selle taotluse või patendi numbrit, mille kohta see käib;
iii) registreerimisnumbrit või muud registreerimistähist, kui taotleja, omanik või muu huvitatud isik on asutuses registreeritud.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et asutuse menetluse raames esindaja esitatud teade sisaldaks:
i) esindaja nime ja aadressi;
ii) viidet volikirjale või muud teadet, millega seda esindajat volitatakse või volitati, mille põhjal nimetatud esindaja tegutseb;
iii) registreerimisnumbrit või muud registreerimistähist, kui esindaja on asutuses registreeritud.

(2) [Postiaadress ja kohtudokumentide kättetoimetamise aadress] Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 8 lõike 6 punktis i osutatud postiaadress ja artikli 8 lõike 6 punktis ii osutatud kohtudokumentide kättetoimetamise aadress oleks selle lepinguosalise määratud territooriumil.

(3) [Aadress juhul, kui esindajat ei ole määratud] Kui esindajat ei ole määratud ning taotleja, omanik või muu huvitatud isik on oma aadressina esitanud aadressi lõike 2 alusel lepinguosalise määratud territooriumil, loeb lepinguosaline nimetatud aadressi vastavalt lepinguosalise nõutule kas artikli 8 lõike 6 punktis  i osutatud postiaadressiks või artikli 8 lõike 6 punktis  ii osutatud kohtudokumentide kättetoimetamise aadressiks, välja arvatud juhul, kui taotleja, omanik või muu huvitatud isik selgelt teatab artikli 8 lõike 6 kohase teistsuguse aadressi.

(4) [Aadress, kui esindaja on määratud] Kui esindaja on määratud, loeb lepinguosaline esindaja aadressi vastavalt lepinguosalise nõutule kas artikli 8 lõike 6 punktis i osutatud postiaadressiks või artikli 8 lõike 6 punktis  ii osutatud kohtudokumentide kättetoimetamise aadressiks, välja arvatud juhul, kui taotleja, omanik või muu huvitatud isik selgelt teatab artikli 8 lõike 6 kohase teistsuguse aadressi.

(5) [Sanktsioonid artikli 8 lõikest 8 tulenevate nõudmiste eiramise korral] Lepinguosalised ei või lubada taotluse tagasilükkamist lõike 1 punkti a alapunkti iii ja punkti b alapunkti iii kohase registreerimisnumbri või muu tähise esitamata jätmise tõttu.

Eeskiri 11. Teadetega seotud tähtajad artikli 8 lõigete 7 ja 8 alusel

(1) [Tähtajad artikli 8 lõigete 7 ja 8 järgi] Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, on artikli 8 lõigetes 7 ja 8 osutatud tähtaeg vähemalt kaks kuud alates artikli 8 lõikes 7 osutatud teavitamise kuupäevast.

(2) [Erand artikli 8 lõike 8 järgsest tähtajast] Kui artikli 8 lõike 7 kohast teavitamist ei ole toimunud seetõttu, et ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel taotleja, omaniku või muu huvitatud isikuga kontakteeruda, on artikli 8 lõikes 8 osutatud tähtaeg vähemalt kolm kuud alates kuupäevast, millal asutus sai kätte artikli 8 lõikes 7 osutatud teate.

Eeskiri 12. Üksikasjad tähtaegade pikendamise kohta artikli 11 alusel

(1) [Artikli 11 lõikest 1 tulenevad nõudmised]
(a) Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 11 lõikes 1 osutatud palve:
i) oleks alla kirjutatud taotleja või omaniku poolt;
ii) sisaldaks avalduse tähtaja pikendamise palve kohta ning kõnealuse tähtaja kindlaksmääramise.
(b) Kui tähtaja pikendamise palve esitatakse pärast tähtaja möödumist, võib lepinguosaline nõuda, et palve esitamise ajaks oleksid täidetud kõik nõudmised, mida kohaldatakse kõnealuse tähtajaga seotud toimingu suhtes.

(2) [Aeg ja tähtaeg artikli 11 lõike 1 alusel]
(a) Artikli 11 lõikes 1 osutatud tähtajapikenduse aeg on vähemalt kaks kuud alates esialgse tähtaja lõppemise kuupäevast.
(b) Artikli 11 lõike 1 punktis ii osutatud tähtaeg ei lõpe enne kahe kuu möödumist esialgse tähtaja lõppemise kuupäevast.

(3) [Nõudmised artikli 11 lõike 2 punkti i alusel] Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 11 lõikes 2 osutatud palve:
i) oleks alla kirjutatud taotleja või omaniku poolt;
ii) sisaldaks avalduse möödalastud tähtaja pikendamise palve kohta ning kõnealuse tähtaja kindlaksmääramise.

(4) [Artikli 11 lõike 2 punkti ii kohase palve esitamise tähtaeg ] Artikli 11 lõike 2 punktis ii osutatud tähtaeg ei lõpe enne kahe kuu möödumist asutuse teavitamisest, et taotleja või omanik on lasknud mööda asutuse määratud tähtaja.

(5) [Artikli 11 lõike 3 kohased erandid]
(a) Lepinguosalistelt ei nõuta, et nad annaksid artikli 11 lõike 1 või 2 alusel:
i) teise või hilisema ajapikenduse tähtajale, mida artikli 11 lõike 1 või 2 alusel on juba pikendatud;
ii) ajapikendust tähtaja pikendamise palve esitamiseks artikli 11 lõike 1 või 2 alusel või ennistamispalve esitamiseks artikli 12 lõike 1 alusel;
iii) jõushoidmise lõivu tasumise tähtaja pikendust;
iv) artikli 13 lõikes 1, 2 või 3 osutatud tähtaja pikendust;
v) asutuse raames moodustatud apellatsioonikogu või muu kontrolliorgani ees sooritatava toimingu tähtaja pikendust;
vi) inter partes menetluse raames sooritatava toimingu tähtaja pikendust.
(b) Lepinguosalised, kes näevad ette maksimumtähtaja kõigi nõudmiste täitmiseks asutuse menetluse puhul, ei pea artikli 11 lõike 1 või 2 alusel pikendama toimingu tähtaega üle maksimumtähtaja nimetatud menetluses kõnealuste nõudmiste puhul.

Eeskiri 13. Üksikasjad õiguste taastamise kohta pärast seda, kui asutus on artikli 12 alusel tuvastanud hooletuse või tahtluse puudumise

(1) [Artikli 12 lõike 1 punkti i kohased nõudmised] Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 12 lõike 1 punktis  i osutatud palvele kirjutaks alla taotleja või omanik.

(2) [Tähtaeg artikli 12 lõike 1 punkti ii järgi] Tähtaeg palve esitamiseks ja nõudmiste täitmiseks artikli 12 lõike 1 punkti ii alusel on see, mis järgmistest tähtaegadest lõpeb kõige varem:
i) vähemalt kaks kuud alates kuupäevast, millal kõrvaldati kõnealuse toimingu tähtaja möödalaskmise põhjus;
ii) vähemalt 12 kuud pärast kõnealuse toimingu tähtaja möödumist või kui palve on seotud jõushoidmise lõivu mittetasumisega, siis vähemalt 12 kuud alates Pariisi konventsiooni artiklis 5bis ettenähtud ajapikenduse möödumise kuupäevast.

(3) [Artikli 12 lõike 2 kohased erandid] Artikli 12 lõikes 2 osutatud erandid käsitlevad tähtaja möödalaskmist, mis on:
i) ette nähtud toiminguks apellatsioonikogus või muus asutuse raames moodustatud kontrolliorganis;
ii) ette nähtud ajapikenduse taotluse esitamiseks artikli 11 lõike 1 või 2 alusel või ennistamistaotluse esitamiseks artikli 12 lõike 1 alusel;
iii) osutatud artikli 13 lõikes 1, 2 või 3;
iv) ette nähtud toiminguks inter partes menetluses.

Eeskiri 14. Üksikasjad, mis on seotud prioriteedinõude parandamise või täiendamisega ja prioriteediõiguse taastamisega artikli 13 alusel

(1) [Artikli 13 lõike 1 kohased erandid] Lepinguosalised ei ole kohustatud ette nägema prioriteedinõude parandamise või täiendamise võimalust artikli 13 lõike 1 alusel, kui artikli 13 lõike 1 punktis  i osutatud palve saadakse pärast seda, kui taotleja on palunud varast avaldamist või kiirendatud läbivaatamist, välja arvatud juhul, kui varase avaldamise või kiirendatud läbivaatamise palve võetakse tagasi enne seda, kui on lõpule jõudnud tehnilised ettevalmistused taotluse avaldamiseks.

(2) [Artikli 13 lõike 1 punkti i kohased nõudmised] Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 13 lõike 1 punktis  i osutatud palvele kirjutaks alla taotleja.

(3) [Tähtaeg artikli 13 lõike 1 punkti ii järgi] Artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud tähtaeg on vähemalt sama pikk kui patendikoostöölepingu alusel rahvusvahelise taotluse suhtes prioriteedinõude esitamiseks kohaldatav tähtaeg pärast rahvusvahelise taotluse esitamist.

(4) [Tähtaeg artikli 13 lõike 2 järgi]
(a) Artikli 13 lõike 2 sissejuhatavas osas osutatud tähtaeg ei lõpe enne kahe kuu möödumist kuupäevast, millal lõpeb prioriteediaeg.
(b) Artikli 13 lõike 2 punktis ii osutatud tähtaeg on punkti a alusel kohaldatav tähtaeg või aeg, millal on lõpetatud kõik tehnilised ettevalmistused järeltaotluse avaldamiseks, olenevalt sellest, kumb tähtaeg möödub varem.

(5) [Artikli 13 lõike 2 punkti i kohased nõudmised] Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 13 lõike 2 punktis  i osutatud palve:
i) oleks taotleja alla kirjutatud ning
ii) sellega kaasneks prioriteedinõue, kui taotluses ei nõutud prioriteeti varasemale taotlusele.

(6) [Artikli 13 lõike 3 kohased nõudmised]
(a) Lepinguosaline võib nõuda, et artikli 13 lõike 3 punktis i osutatud palve:
i) oleks taotleja alla kirjutatud ning
ii) selles oleks märgitud asutus, kellele esitati varasema taotluse koopia saamise palve, ja sellise palve esitamise kuupäev.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et:
i) asutusele esitataks asutuse määratud tähtaja jooksul deklaratsioon või muu tõendusmaterjal, mis toetab artikli 13 lõikes 3 osutatud palvet;
ii) artikli 13 lõike 3 punktis iv osutatud varasema taotluse koopia esitataks asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt üks kuu alates kuupäevast, millal taotleja on saanud selle koopia asutuselt, kellele esitati varasem taotlus.

(7) [Tähtaeg artikli 13 lõike 3 punkti iii järgi] Artikli 13 lõike 3 punktis iii osutatud tähtaeg lõpeb kaks kuud enne eeskirja 4 lõikes 1 ettenähtud tähtaja möödumist.

Eeskiri 15. Nime- või aadressimuutuse registreerimise palve

(1) [Palve] Kui ei muutu taotleja või omaniku isik, vaid tema nimi või aadress, aktsepteerib lepinguosaline, et muutuse registreerimise palve esitatakse taotleja või omaniku allakirjutatud teates, mis sisaldab järgmisi andmeid:
i) avaldus selle kohta, et palutakse registreerida nime- või aadressimuutus;
ii) asjassepuutuva taotluse või patendi number;
iii) registreeritav muutus;
iv) taotleja või omaniku nimi ja aadress enne muutumist.

(2) [Lõivud] Lepinguosaline võib nõuda lõike 1 kohase palve puhul lõivu tasumist.

(3) [Üks palve]
(a) Ühest palvest piisab ka juhul, kui on muutunud nii taotleja või omaniku nimi kui ka aadress.
(b) Ühest palvest piisab ka juhul, kui muutus on seotud ühe isiku mitme taotluse või patendiga või ühe isiku ühe või mitme taotluse ja ühe või mitme patendiga, tingimusel et palves on märgitud kõigi asjassepuutuvate taotluste ja patentide numbrid. Lepinguosaline võib nõuda, et kui kõnealune palve esitatakse paberil või muul asutuse lubatud viisil, esitatakse sellest eraldi koopia iga taotluse ja patendi kohta, millega see on seotud.

(4) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib nõuda asutusele tõendusmaterjali esitamist vaid juhul, kui asutusel on alust kahelda palves märgitud andmete õigsuses.

(5) [Muude nõudmiste keeld] Lõikes 1 osutatud palve puhul ei või lepinguosalised nõuda muude kui lõigetes 14 osutatud ametlike nõudmiste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingus või rakenduseeskirjades on sätestatud teisiti. Eelkõige ei või nõuda muutuste kohta tõestuse esitamist.

(6) [Teavitamine] Kui ei täideta üht või mitut lõigete 14 alusel lepinguosalise kohaldatavat nõudmist, teavitab asutus sellest taotlejat või omanikku, andes talle võimaluse nimetatud nõudmine täita ja esitada oma seisukoht tähtaja jooksul, mis on vähemalt kaks kuud alates teavitamise kuupäevast.

(7) [Nõudmiste eiramine]
(a) Kui üht või mitut lõigete 14 alusel lepinguosalise kohaldatavat nõudmist ei täideta punktis b märgitud tähtaja jooksul, võib lepinguosaline ette näha, et palve lükatakse tagasi, kuid muid, raskemaid sanktsioone ei või rakendada.
(b) Punktis a osutatud tähtaeg peab olema:
i) vähemalt kaks kuud alates teavitamise kuupäevast, kui punktist ii ei tulene teisiti;
ii) vähemalt kolm kuud alates kuupäevast, millal asutus kõnealuse palve kätte sai, kui ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel kontakteeruda lõikes 1 osutatud palve esitanud isikuga.

(8) [Esindaja nime või aadressi muutus või postiaadressi või kohtudokumentide kättetoimetamise aadressi muutus] Lõikeid 17 kohaldatakse mutatis mutandis esindaja nime või aadressi muutuse suhtes ning postiaadressi või kohtudokumentide aadressi muutuse suhtes.

Eeskiri 16. Taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve

(1) [Taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve]
(a) Kui muutub taotleja või omaniku isik, aktsepteerib lepinguosaline, et muutuse registreerimise palve esitatakse teates, millele on alla kirjutanud taotleja või omanik või uus taotleja või uus omanik ning mis sisaldab järgmisi andmeid:
i) avaldus selle kohta, et palutakse registreerida taotleja või omaniku muutus;
ii) asjassepuutuva taotluse või patendi number;
iii) taotleja või omaniku nimi ja aadress;
iv) uue taotleja või uue omaniku nimi ja aadress;
v) taotleja või omaniku isiku muutumise kuupäev;
vi) riigi nimi, mille kodanik on uus taotleja või uus omanik, kui ta on mõne riigi kodanik, riigi nimi, kus on uue taotleja või uue omaniku elukoht, kui tal see on, ning riigi nimi, kus uuel taotlejal või uuel omanikul on tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte, kui tal see on;
vii) registreeritava muutuse alus.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et palves sisalduks:
i) avaldus, et palves sisalduv informatsioon on tõene ja täpne;
ii) informatsioon selle lepinguosalise avaliku huviga seoses.

(2) [Dokumendid taotleja või omaniku muutuse aluste kohta]
(a) Kui taotleja või omaniku muutus tuleneb tehingust, võib lepinguosaline nõuda, et palve sisaldaks informatsiooni selle tehingu registreerimise kohta, kui registreerimine on kohaldatava seaduse alusel kohustuslik, ning et palvega kaasneks palve esitaja valikul kas:
i) tehingu koopia, kusjuures võib nõuda, et selle koopia vastavust tehingudokumendi originaalile oleks tõestanud palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda;
ii) muutust näitav väljavõte tehingust, kusjuures võib nõuda, et selle väljavõtte õigsust oleks tõestanud palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda; või
iii) tõend omandiõiguse ülemineku kohta tehingu alusel, mis on koostatud vastavalt üleminekutõendi rahvusvahelisele näidisvormile ja millele on alla kirjutanud nii taotleja kui ka uus taotleja või nii omanik kui ka uus omanik.
(b) Kui taotleja või omaniku muutus tuleneb juriidilise isiku ühinemisest, ümberkujundamisest või jagunemisest, võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks selle dokumendi koopia, mille on välja andnud pädev asutus ja millega tõendatakse juriidilise isiku ühinemist, ümberkujundamist või jagunemist ning seonduvate õiguste kuuluvust; selleks võib olla näiteks äriregistri väljavõtte koopia. Lepinguosaline võib ka nõuda, et selle koopia vastavust originaaldokumendile oleks tõestanud palve esitaja valikul kas dokumendi väljaandja või notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda.
(c) Kui taotleja või omaniku muutus ei tulene lepingust ega juriidilise isiku ühinemisest, ümberkujundamisest või jagunemisest, vaid muust alusest  näiteks seadusest või kohtuotsusest , võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks muutust tõendava dokumendi koopia. Samuti võib lepinguosaline nõuda, et selle koopia vastavust originaaldokumendile oleks tõestanud palve esitaja valikul kas dokumendi väljaandja või notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda.
(d) Kui on muutunud mõne kaastaotleja või kaasomaniku isik, kuid mitte kõik kaastaotlejad või kaasomanikud, võib lepinguosaline nõuda, et asutusele esitataks tõendusmaterjal selle kohta, et muutumatuks jäänud kaastaotlejad või kaasomanikud on nõus kaastaotleja või kaasomaniku muutusega.

(3) [Tõlge] Lepinguosaline võib nõuda tõlget lõike 2 alusel esitatud dokumendist, mis ei ole asutuse tunnustatavas keeles.

(4) [Lõivud] Lepinguosaline võib nõuda lõike 1 kohaste palvete puhul lõivu tasumist.

(5) [Üks palve] Ühest palvest piisab ka juhul, kui muutus on seotud ühe isiku mitme taotluse või patendiga või ühe isiku ühe või mitme taotluse ja ühe või mitme patendiga, tingimusel et taotleja või omaniku muutus on ühesugune kõigi asjassepuutuvate taotluste ja patentide puhul ning et palves on märgitud kõigi taotluste ja patentide numbrid. Lepinguosaline võib nõuda, et kui kõnealune palve esitatakse paberil või muul asutuse lubatud viisil, esitatakse sellest eraldi koopia iga taotluse ja patendi kohta, millega see on seotud.

(6) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib nõuda asutusele tõendusmaterjali või lõike 2 puhul täiendava tõendusmaterjali esitamist vaid juhul, kui asutusel on alust kahelda palves märgitud andmete või mõne käesolevas eeskirjas osutatud dokumendi või lõikes 3 osutatud tõlke õigsuses.

(7) [Muude nõudmiste keeld] Käesolevas eeskirjas osutatud palve puhul ei või lepinguosalised nõuda muude kui lõigetes 16 osutatud ametlike nõudmiste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingus või rakenduseeskirjades on sätestatud teisiti.

(8) [Teavitamine; nõudmiste eiramine] Eeskirja 15 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse mutatis mutandis juhul, kui ei täideta üht või mitut lõigete 15 alusel kohaldatavat nõudmist või kui lõike 6 alusel on nõutav tõendusmaterjali või täiendava tõendusmaterjali esitamine.

(9) [Erand leiutise autorsuse korral] Lepinguosaline võib välistada käesoleva eeskirja kohaldamise muutustele leiutise autorsuses. Leiutise autorsuse olemus määratakse kindlaks kohaldatava seaduse alusel.

Eeskiri 17. Litsentsi või julgeolekuhuvi registreerimise palve

(1) [Litsentsi registreerimise palve]
(a) Kui kohaldatava seaduse järgi võib taotluse või patendi kohta registreerida litsentsi, aktsepteerib lepinguosaline, et litsentsi registreerimise palve esitatakse teates, millele on alla kirjutanud litsentsiandja või litsentsisaaja ning mis sisaldab järgmisi andmeid:
i) avaldus selle kohta, et palutakse registreerida litsents;
ii) asjassepuutuva taotluse või patendi number;
iii) litsentsiandja nimi ja aadress;
iv) litsentsisaaja nimi ja aadress;
v) märge selle kohta, kas litsents on ainulitsents või mitte;
vi) riigi nimi, mille kodanik on litsentsiaat, kui ta on mõne riigi kodanik, riigi nimi, kus on litsentsisaaja elukoht, kui tal see on, ning riigi nimi, kus litsentsisaajal on tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte, kui tal see on.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et palves sisalduks:
i) avaldus, et palves sisalduv informatsioon on tõene ja täpne;
ii) informatsioon seoses selle lepinguosalise avaliku huviga;
iii) informatsioon litsentsi registreerimise kohta, kui registreerimine on kohaldatava seaduse alusel kohustuslik;
iv) litsentsi kuupäev ja kehtivusaeg.

(2) [Dokumendid litsentsi aluste kohta]
(a) Kui litsents on vabalt sõlmitud kokkulepe, võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks palve esitaja valikul üks järgmistest dokumentidest:
i) kokkuleppe koopia, kusjuures võib nõuda, et selle koopia vastavust kokkuleppe originaalile oleks tõestanud palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda;
ii) väljavõte kokkuleppest, mis koosneb litsentsitud õigusi ja nende ulatust näitavatest osadest, kusjuures võib nõuda, et selle väljavõtte õigsust oleks tõestanud palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda.
(b) Kui litsents on vabalt sõlmitud kokkulepe, võib lepinguosaline nõuda, et mis tahes taotleja, omanik, ainulitsentsisaaja, kaastaotleja, kaasomanik või kaasainulitsentsisaaja, kes ei ole kokkuleppe pool, väljendaks asutusele edastatavas teates oma nõusolekut kokkuleppe registreerimise kohta.
(c) Kui litsents ei ole vabalt sõlmitud kokkulepe, vaid tuleneb näiteks seadusest või kohtuotsusest, võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks litsentsi tõendava dokumendi koopia. Samuti võib lepinguosaline nõuda, et selle koopia vastavust originaaldokumendile oleks tõestanud palve esitaja valikul kas dokumendi väljaandja või notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda.

(3) [Tõlge] Lepinguosaline võib nõuda tõlget lõike 2 alusel esitatud dokumendist, mis ei ole asutuse tunnustatavas keeles.

(4) [Lõivud] Lepinguosaline võib nõuda lõike 1 kohaste palvete puhul lõivu tasumist.

(5) [Üks palve] Litsentsi registreerimise palvete suhtes kohaldatakse mutatis mutandis eeskirja 16 lõiget 5.

(6) [Tõendusmaterjal] Litsentsi registreerimise palvete suhtes kohaldatakse mutatis mutandis eeskirja 16 lõiget 6.

(7) [Muude nõudmiste keeld] Lõikes 1 osutatud palve puhul ei või lepinguosalised nõuda muude kui lõigetes 16 osutatud ametlike nõudmiste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingus või rakenduseeskirjades on sätestatud teisiti.

(8) [Teavitamine; nõudmiste eiramine] Eeskirja 15 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse mutatis mutandis juhul, kui ei täideta üht või mitut lõigete 15 alusel kohaldatavat nõudmist või kui lõike 6 alusel on nõutav tõendusmaterjali või täiendava tõendusmaterjali esitamine.

(9) [Julgeolekuhuvi registreerimise palve või litsentsi või julgeolekuhuvi registreeringu tühistamise palve] Lõikeid 18 kohaldatakse mutatis mutandis palvetele:
i) registreerida julgeolekuhuvi taotluse või patendi suhtes;
ii) tühistada litsentsi registreering või taotluse või patendiga seotud julgeolekuhuvi registreering.

Eeskiri 18. Vea parandamise palve

(1) [Palve]
(a) Kui taotluses, patendis või taotluse või patendiga seoses asutusele edastatud palves sisaldub viga, mis ei ole seotud otsingu või ekspertiisiga ning mida asutus saab kohaldatava seaduse alusel parandada, aktsepteerib asutus, et palve parandada viga asutuse registrites ja väljaannetes esitatakse asutusele teates, millele on alla kirjutanud taotleja või omanik ja mis sisaldab järgmisi andmeid:
i) avaldus selle kohta, et palutakse parandada viga;
ii) asjassepuutuva taotluse või patendi number;
iii) parandatav viga;
iv) tehtav parandus;
v) palve esitaja nimi ja aadress.
(b) Lepinguosaline võib nõuda, et palvega kaasneks asendusosa või parandust sisaldav osa, või kui kohaldatakse lõiget 3, siis selline osa iga taotluse ja patendi kohta, millega palve on seotud.
(c) Lepinguosaline võib nõuda, et palve peab sisaldama palve esitaja deklaratsiooni selle kohta, et viga on tehtud heauskselt.
(d) Lepinguosaline võib nõuda, et palve peab sisaldama palve esitaja deklaratsiooni selle kohta, et vea avastamisel on esitatud palve asjatu viivituseta, või lepinguosalise valikul deklaratsiooni, et see on esitatud tahtliku viivituseta.

(2) [Lõivud]
(a) Kui punktist b ei tulene teisiti, võib lepinguosaline nõuda lõike 1 kohaste palvete puhul lõivu tasumist.
(b) Asutus parandab enda vead lõivu võtmata ex officio või vastava palve alusel.

(3) [Üks palve] Vea parandamise palvete suhtes kohaldatakse mutatis mutandis eeskirja 16 lõiget 5, tingimusel et viga ja palutav parandus on kõigi asjassepuutuvate taotluste ja patentide puhul ühesugune.

(4) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib nõuda asutusele tõendusmaterjali esitamist vaid juhul, kui asutusel on alust kahelda, et väidetav viga on tõepoolest viga, või kui tal on alust kahelda vea parandamise palves sisalduvate asjaolude või mõne sellega seoses esitatud dokumendi õigsuses.

(5) [Muude nõudmiste keeld] Lõikes 1 osutatud palve puhul ei või lepinguosalised nõuda muude kui lõigetes 14 osutatud ametlike nõudmiste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingus või rakenduseeskirjades on sätestatud teisiti.

(6) [Teavitamine; nõudmiste eiramine] Eeskirja 15 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse mutatis mutandis juhul, kui ei täideta üht või mitut lõigete 13 alusel kohaldatavat nõudmist või kui lõike 4 alusel on nõutav tõendusmaterjali esitamine.

(7) [Erandid]
(a) Lepinguosaline võib välistada käesoleva eeskirja kohaldamise muutustele leiutise autorsuses. Leiutise autorsuse olemus määratakse kindlaks kohaldatava seaduse alusel.
(b) Lepinguosaline võib välistada käesoleva eeskirja kohaldamise vea suhtes, mida selle lepinguosalise puhul tuleb parandada patendi uue väljaandmise menetluse alusel.

Eeskiri 19. Numbrita taotluse identifitseerimismeetmed

(1) [Identifitseerimismeetmed] Kui on nõutav, et taotlust identifitseeritaks tema numbri järgi, kuid sellist numbrit ei ole veel välja antud või ei ole see asjaomasele isikule või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks, kui asjaomase isiku valikul esitatakse üks järgmistest andmetest:
i) asutuse poolt taotlusele esialgselt antud number, kui seda on tehtud;
ii) koopia taotluses sisalduvast avaldusest ning kuupäev, millal taotlus asutusele saadeti;
iii) taotleja või tema esindaja poolt taotlusele antud ja taotluses märgitud viitenumber ning taotleja nimi ja aadress, leiutise nimetus ja kuupäev, millal taotlus asutusele saadeti.

(2) [Muude nõudmiste keeld] Lepinguosalised ei või nõuda muude kui lõikes 1 osutatud identifitseerimismeetmete esitamist, identifitseerimaks taotlust, millele ei ole veel välja antud taotluse numbrit või ei ole see number asjaomasele isikule või tema esindajale teada.

Eeskiri 20. Rahvusvaheliste näidisvormide kehtestamine

(1) [Rahvusvahelised näidisvormid] Assamblee kehtestab artikli 14 lõike 1 punkti c alusel kõigis artikli 25 lõikes 1 osutatud keeltes järgmised rahvusvahelised näidisvormid:
i) volikiri;
ii) nime- või aadressimuutuse registreerimise palve;
iii) taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve;
iv) üleminekutõend;
v) litsentsi registreerimise või registreeringu tühistamise palve;
vi) julgeolekuhuvi registreerimise või registreeringu tühistamise palve;
vii) vea parandamise palve.

(2) [Eeskirja 3 lõike 2 punktis i osutatud muudatused] Assamblee kehtestab eeskirja 3 lõike 2 punktis i osutatud patendikoostöölepingu avalduse vormi muudatused.

(3) [Rahvusvahelise büroo ettepanekud] Rahvusvaheline büroo esitab assambleele ettepanekuid, mis käsitlevad järgmist:
i) lõikes 1 osutatud rahvusvaheliste näidisvormide kehtestamine;
ii) lõikes 2 osutatud patendikoostöölepingu avalduse vormi muudatused.

Eeskiri 21. Ühehäälsuse nõue artikli 14 lõike 3 alusel

Ühehäälsus on nõutav järgmiste eeskirjade kehtestamiseks või muutmiseks:
i) artikli 5 lõike 1 punkti a kohased eeskirjad;
ii) artikli 6 lõike 1 punkti iii kohased eeskirjad;
iii) artikli 6 lõike 3 kohased eeskirjad;
iv) artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkti iii kohased eeskirjad;
v) eeskirja 8 lõike 1 punkt a;
vi) käesolev eeskiri.

DIPLOMAATILISE KONVERENTSI KOKKULEPITUD AVALDUSED PATENDIÕIGUSE LEPINGU JA SELLE RAKENDUSEEKIRJADE KOHTA

1. Artikli 1 punkti xiv vastuvõtmisel oli diplomaatiline konverents seisukohal, et väljend «asutuse menetlus» ei hõlma kohtumenetlust kohaldatava seaduse alusel.

2. Artikli 1 punkti xvii, artikli 16 ja artikli 17 lõike 2 punkti v vastuvõtmisel esitas diplomaatiline konverents järgmised seisukohad.

(1) Vajadusel kutsutakse patendiõiguse lepingu assamblee kokku koos patendikoostöölepingu assambleega.

(2) Patendikoostöölepingu haldusjuhiste muutmisettepanekutega seoses konsulteeritakse peale patendikoostöölepingu osalisteks olevate riikide vajaduse korral ka patendiõiguse lepingu osalistega.

(3) Patendikoostöölepingu assamblee määramisel teeb peadirektor ettepaneku, et patendiõiguse lepingu osalisi, kes ei ole patendikoostöölepingu osalised, kutsutaks vaatlejana osalema patendikostöölepingu koosolekutel ning muude patendikoostöölepingu organite koosolekutel vastavalt vajadusele.

(4) Kui patendiõiguse lepingu assamblee otsustab artikli 16 alusel, et patendiõiguse lepingu raames kohaldatakse patendikoostöölepingu muudatust, võib assamblee konkreetsel juhul ette näha patendiõiguse lepingu kohased üleminekusätted.

3. Artikli 6 lõiget 5 ja artikli 13 lõiget 3 ning eeskirju 4 ja 14 vastu võttes soovitas diplomaatiline konverents Ülemaailmsel Intellektuaalse Omandi Organisatsioonil kiirendada digitaalse raamatukogusüsteemi loomist prioriteedidokumentide jaoks. Selline süsteem on kasulik omanikele ja teistele prioriteedidokumente kasutada soovivatele isikutele.

4. Et hõlbustada käesoleva lepingu eeskirja 8 lõike 1 punkti a rakendamist, palub diplomaatiline konverents Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peaassambleel ja lepinguosalistel anda ka enne käesoleva lepingu jõustumist täiendavat tehnilist abi arengumaadele ja vähemarenenud maadele ning üleminekuriikidele, et nad saaksid täita oma kohustusi käesoleva lepingu alusel.

Lisaks soovitab diplomaatiline konverents turumajandusega tööstusriikidel teha vastava taotluse korral ning vastastikku kokkulepitud tingimustel tehnilist ja finantskoostööd arengumaade ja vähemarenenud ning üleminekuriikide kasuks.

Diplomaatiline konverents palub Organisatsiooni peaassambleel lepingu jõustumise järel jälgida ja hinnata kõnealuse koostöö edenemist igal oma istungjärgul.

5. Eeskirja 12 lõike 5 punkti vi ja eeskirja 13 lõike 3 punkti iv vastuvõtmisel oli diplomaatiline konverents seisukohal, et ehkki oli õige teha artiklites 11 ja 12 ettenähtud võimalustest erandid toimingute puhul inter partes menetlustes, on soovitatav, et lepinguosaliste kohaldatavad seadused näeksid neil juhtudel ette asjakohased võimalused, võttes arvesse kolmandate isikute konkureerivaid huve, samuti muude isikute huve, kes ei ole menetluse poolteks.

6. Lepiti kokku, et lepinguosaliste vahel käesoleva lepingu ja rakenduseeskirjade tõlgendamise või kohaldamisega seoses tekkivad vaidlused võib peadirektori egiidi all lahendada sõbralikult konsultatsioonide teel või vahendust kasutades.

 

Viimati muudetud 14.01.2014