Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli haldusjuhend

PrintPDF Jaga

(jõustunud 1. veebruaril 2020)

LÕIGETE NIMESTIK

I osa. Mõisted
Lõige 1. Lühiväljendid

II osa. Vormid
Lõige 2. Ametlikud vormid
Lõige 3. Soovitatavad vormid
Lõige 4. Vormide avaldamine
Lõige 5. Vormide kättesaadavus

III osa. Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga. Allkiri
Lõige 6. Kirjalik suhtlemine. Mitu dokumenti ühes ümbrikus
Lõige 7. Allkiri
Lõige 8. [kustutatud]
Lõige 9. [kustutatud]
Lõige 10. [kustutatud]
Lõige 11. Elektrooniline suhtlemine. Rahvusvahelises Büroos elektroonilise saadetise kätte saamise kinnitus ja kuupäev

IV osa. Nime ja aadressi puudutavad nõuded
Lõige 12. Nimi ja aadress
Lõige 13. Kirjavahetuse aadress

V osa. Esialgse keeldumise teade
Lõige 14. Esialgse keeldumise teate saatmise kuupäev
Lõige 15. Protestil põhineva esialgse keeldumise teate sisu

VI osa. Rahvusvaheliste registreeringute nummerdamine
Lõige 16. Nummerdamine pärast omaniku osalist muutumist 
Lõige 17. Nummerdamine pärast rahvusvaheliste registreeringute liitmist
Lõige 18. Nummerdamine pärast avaldust selle kohta, et omaniku muutumine on kehtetu

VII osa. Lõivude tasumine
Lõige 19. Tasumise viisid 

I osa
Mõisted

Lõige 1
Lühiväljendid

 

(a) Käesolevas haldusjuhendis:

(i) tähendab "reeglistik" märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokolli reeglistikku;

(ii) "reegel" tähendab selle reeglistiku reeglit.

(b) Reeglis 1 nimetatud lühiväljendil on käesolevas haldusjuhendis sama tähendus nagu reeglistikus.

 

II osa
Vormid

Lõige 2
Ametlikud vormid

Rahvusvaheline Büroo kehtestab vormi iga toimingu jaoks, mille tegemiseks reeglistikus on vorm ette nähtud.

 

Lõige 3
Soovitatavad vormid

Reeglistikus kehtestatud toimingute tegemiseks, millele ei ole viidatud lõikes 2, võib Rahvusvaheline Büroo kehtestada soovitatavad vormid.    

 

Lõige 4
Vormide avaldamine

Rahvusvaheline Büroo avaldab lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud ametlike ning soovitatavate vormide täieliku nimestiku Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) veebilehel.

 

Lõige 5
Vormide kättesaadavus

Rahvusvaheline Büroo teeb kõik lõigetes 2 ja 3 viidatud ametlikud ning soovitatavad vormid kättesaadavaks oma veebilehel. 

 

III osa
Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga
Allkiri

Lõige 6
Kirjalik suhtlemine
Mitu dokumenti ühes ümbrikus

(a) Kooskõlas lõike 11 punktiga a peavad Rahvusvahelisele Büroole adresseeritud teated olema kirjutusmasinal või muul viisil trükitud ja peavad olema allkirjastatud.

(b) Kui mitu dokumenti saadetakse ühes ümbrikus, on soovitatav lisada kaaskiri, milles on loetletud kõik ümbrikus olevad dokumendid.

 

Lõige 7
Allkiri

Allkiri peab olema käsitsi kirjutatud, trükitud või templijäljend; allkirja võib asendada pitsatijäljend. Lõike 11 punktis a viidatud elektroonilise suhtlemise korral võib allkirja asendada Rahvusvahelise Büroo ja asjaomase ameti vahel kokku lepitud identifitseerimisviisiga. Lõike 11 punkti a allpunktis ii viidatud elektroonilise suhtlemise puhul võib allkirja asendada Rahvusvahelise Büroo poolt kindlaks määratava identifitseerimisviisiga.

 

 Lõige 8 [kustutatud]

Lõige 9 [kustutatud]

Lõige 10 [kustutatud]

 

Lõige 11
Elektrooniline suhtlemine. Rahvusvahelises Büroos elektroonilise saadetise kätte saamise kinnitus ja kuupäev

(a)

(i) Kui amet soovib, toimub ameti ja Rahvusvahelise Büroo vaheline suhtlemine, kaasa arvatud rahvusvaheliste taotluste edastamine, elektrooniliselt Rahvusvahelise Büroo ja asjaomase ameti vahel kokku lepitud viisil.

(ii) Rahvusvahelise Büroo suhtlemine taotlejate ja omanikega võib toimuda elektrooniliselt vastavalt Rahvusvahelises Büroos kindlaks määratavale ajale, viisile ja vormingule. Sellise suhtlemise üksikasjad avaldatakse WIPO veebilehel.

(b) Kui saatjat saab identifitseerida ja temaga ühendust võtta, teatab Rahvusvaheline Büroo elektrooniliste suhtlusvahendite teel talle viivitamatult elektrooniliselt laekunud saadetise kättesaamisest ja saadetise võimalikest puudustest (kui saadetis on puudulik või muul põhjusel kasutamatu).

(c) Kui Genfi ja elektroonilise saadetise saatmiskoha ajavahest tingituna erineb saatmise kuupäev täieliku elektroonilise saadetise Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäevast, loetakse saadetise Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäevaks neist kahest kuupäevast varasem.

 

IV osa
Nime ja aadressi puudutavad nõuded

Lõige 12
Nimi ja aadress

(a) Füüsilise isiku puhul tuleb nimena märkida isiku perekonnanimi või -nimed ja eesnimi või -nimed.

(b) Juriidilise isiku puhul tuleb märkida tema täielik ametlik nimi.

(c) Kui nimi ei ole ladina tähtedes, tuleb märkida transliteratsioon ladina tähtedes, millele järgneb rahvusvahelise taotluse keelele vastav foneetiline transkriptsioon. Juriidilise isiku nime puhul, mis ei ole ladina tähtedes, võib eelnimetatud transliteratsiooni asendada nime tõlkega rahvusvahelise taotluse keelde.

(d) Aadress peab olema märgitud viisil, mis vastab kiiret kohale toimetamist võimaldavatele postiside nõuetele ja koosneb vähemalt kõigist asjakohastest haldusüksuste nimetustest, vajadusel koos majanumbriga. Lisaks võib märkida telefoninumbri, e-posti aadressi ja eraldi aadressi kirjavahetuse jaoks.

 

Lõige 13
Kirjavahetuse aadress

Kui on kaks või rohkem taotlejat, uut omanikku või litsentsiaati, kellel on eri aadressid, tuleb märkida üks kirjavahetuse aadress. Kui kirjavahetuse aadressi ei ole märgitud, loetakse kirjavahetuse aadressiks esimesena märgitud isiku aadress.

 

V osa
Esialgse keeldumise teade

Lõige 14
Esialgse keeldumise teate saatmise kuupäev

Kui esialgse keeldumise teade saadetakse postiga, määratakse teate saatmise kuupäev kindlaks postmargi järgi. Kui postmark ei ole loetav või puudub, arvestab Rahvusvaheline Büroo, et teade saadeti 20 päeva enne selle saabumist Rahvusvahelisse Büroosse. Ent kui selliselt kindlaks määratud kuupäev on varasem keeldumise teates märgitud keeldumise või saatmise kuupäevast, loeb Rahvusvaheline Büroo, et teade saadeti viimati nimetatud kuupäeval. Kui keeldumise teade saadeti kullerteenuse kaudu, määratakse saatmise kuupäev kindlaks kullerteenuse teostaja dokumenteeritud postitamisandmete põhjal.

 

Lõige 15
Protestil põhineva esialgse keeldumise teate sisu

(a) Protestil põhineva esialgse keeldumise teate sisu on sätestatud reegli 17 lõigetes 2 ja 3. Lisaks esialgse keeldumise õiguslikele alustele kooskõlas reegli 17 lõike 2 allpunktiga iv ja asjaolule, et keeldumine põhineb protestil, tuleb lühidalt ja täpselt märkida protesti põhjused (näiteks konflikt varasema kaubamärgi või muu varasema õigusega, eristusvõime puudumine). Kui protest põhineb konfliktil varasema õigusega, mis ei ole registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärk, tuleb nii lühidalt ja täpselt kui võimalik nimetada see õigus ning soovitatavalt ka õiguse omanik. Teatele ei lisata märgukirja või tõendusmaterjale.  

(b) Teatega kaasas olevaid dokumente, mis ei ole eraldi A4 lehtedel või ei ole muul põhjusel skaneerimiseks sobivad, ja muid lisasid, mis ei ole dokumendi kujul (nagu näidised või pakendid), registrisse ei kanta ja Rahvusvaheline Büroo kõrvaldab need.

 

VI osa
Rahvusvaheliste registreeringute nummerdamine

Lõige 16
Nummerdamine pärast omaniku osalist muutumist

(a) Jagamisest või omaniku osalisest muutumisest tulenev eraldatud rahvusvaheline registreering kannab sama registreeringu numbrit, mida on jagatud või millest osa suhtes on omanik muutunud. Numbrile järgneb suurtäht.

(b) [kustutatud]

 

Lõige 17
Nummerdamine pärast rahvusvaheliste registreeringute liitmist

Reegli 27ter kohasest rahvusvaheliste registreeringute liitmisest tulenev rahvusvaheline registreering kannab selle rahvusvahelise registreeringu numbrit, mida oli jagatud või millest osa suhtes oli omanik muutunud. Vajadusel järgneb numbrile suurtäht.

 

Lõige 18
Nummerdamine pärast avaldust selle kohta, et omaniku muutumine on kehtetu

Reegli 27 lõike 4 punkti e kohaselt rahvusvahelisse registrisse kantud eraldatud rahvusvaheline registreering kannab selle rahvusvahelise registreeringu numbrit, millest osa on loovutatud või muul viisil üle läinud, koos suurtähega.

 

VII osa
Lõivude tasumine

Lõige 19
Tasumise viisid

Lõivud võib Rahvusvahelisele Büroole tasuda:

(i) ülekandega Rahvusvahelisele Büroole avatud konto kaudu;

(ii) ülekandega Rahvusvahelise Büroo Šveitsi postiteenistuse arvelduskontole või mõnele selleks ettenähtud Rahvusvahelise Büroo pangakontole;

(iii) krediitkaardiga, kui lõikes 11 kirjeldatud elektroonilise suhtlemise kontekstis on Rahvusvaheline Büroo teinud online-maksete elektroonilise liidese kättesaadavaks.

 

Viimati muudetud 03.02.2020