Sisukord

PrintPDF Jaga

Sisukord

SISSEJUHATUS
KASUTATAVAD LÜHENDID
PATENDIMENETLUSE ÜLDISED PÕHIMÕTTED
Patendimenetluse olemus
Menetluse etapid
Menetluse kestus ja seda mõjutavad tegurid
A-osa. PATENDITAOTLUSE VASTUVÕTMINE JA EELMENETLUS
A.1. Patenditaotluse vastuvõtmine
A.1.1. Patenditaotluse saabumine paberil
A.1.2. Patenditaotluse saabumine elektroonselt
A.2. Patenditaotluse esitamise kuupäeva määramine
A.2.1. Miinimumnõuete kontrollimine
A.2.1.1. Sooviavaldus
A.2.1.2. Taotleja nimi ja aadress
A.2.1.3. Leiutiskirjeldus
A.2.2. Miinimumnõuetele mittevastav taotlus
A.2.3. Miinimumnõuetele vastava patenditaotluse menetlusse võtmine
A.2.3.1. Esitamise kuupäeva määramine
A.2.3.2. Esitamise kuupäeva määramine varasema taotluse järgi
A.2.3.3. Patenditaotlusele numbri omistamine
A.2.3.4. Patenditaotluse üleandmine eelmenetluseks
A.2.4. Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks muutmine
A.2.4.1. Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks
muutmise tingimused
A.2.4.2. Euroopa patenditaotluse riigisiseseks kasuliku mudeli taotluseks muutmise tingimused
A.2.4.3. Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks
muutmise toimingud
A.3. Patenditaotluse eelmenetlus
A.3.1. Patenditaotluse menetlusse võtmine
A.3.1.1. Patenditaotluse menetlusse võtmise teate koostamine
A.3.1.2. Esmane tutvumine patenditaotlusega
A.3.1.2.1. Riigilõiv on tasumata
A.3.1.2.2. Salastamisele kuuluv leiutis
A.3.1.2.3. Leiutise ebapiisav avatus
A.3.1.2.4. Leiutiskirjelduse ja jooniste terviklikkus
A.3.1.2.5. Leiutiskirjelduse ja patendinõudluse tõlge
A.3.1.2.6. Esindaja
A.3.2. Patenditaotluse eelmenetluse alustamine
A.3.2.1. Taotluslõivu tasumise kontrollimine
A.3.2.2. Dokumentide olemasolu kontrollimine
A.3.2.2.1. Patendi saamise avaldus
A.3.2.2.2. Leiutiskirjeldus. Puuduv osa
A.3.2.2.3. Patendinõudlus
A.3.2.2.4. Joonis või muu illustreeriv materjal
A.3.2.2.5. Leiutise olemuse lühikokkuvõte
A.3.2.2.6. Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid
A.3.2.2.7. Keelenõuete täitmise kontrollimine
A.3.3. Dokumentide vormistamise nõuete täitmise kontrollimine
A.3.3.1. Tekstidokumentide ja jooniste vormistamise üldnõuded
A.3.3.1.1. Lehed, veerised, kiri ja lehekülgede nummerdamine
A.3.3.1.2. Terminid ja tähised
A.3.3.1.3. Mittekasutatavad väljendid
A.3.4. Dokumentide sisunõuete täitmise kontrollimine
A.3.4.1. Andmete kontrollimine
A.3.4.1.1. Autori ja patenditaotleja andmed
A.3.4.1.2. Esindaja
A.3.4.1.3. Prioriteedinõue
A.3.4.1.4. Riigilõivu tasumise andmed
A.3.4.2. Leiutiskirjelduse ja patendinõudluse kontrollimise eesmärk eelmenetluses
A.3.4.3. Leiutiskirjelduse kontrollimine
A.3.4.3.1. Tehnikavaldkond
A.3.4.3.2. Tehnika tase
A.3.4.3.3. Leiutise olemus
A.3.4.3.4. Jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu
A.3.4.3.5. Leiutise teostamise näide
A.3.4.4. Patendinõudluse kontrollimine
A.3.4.4.1. Kaitstavate objektide arv patenditaotluses
A.3.4.4.2. Leiutise ühtsus
A.3.4.4.3. Sõltumatu nõudluspunkti struktuur
A.3.4.4.4. Sõltuva nõudluspunkti struktuur
A.3.4.4.5. Nõudluspunktide numeratsioon
A.3.5. Patenditaotluse eelmenetluse lõpetamine ja taastamine
A.3.5.1. Patenditaotluse eelmenetluse lõpetamine seoses patenditaotluse avaldamisega
A.3.5.2. Patenditaotluse tagasilükkamine eelmenetluses
A.3.5.2.1. Patenditaotluse tagasilükkamise eelotsus
A.3.5.2.2. Patenditaotluse tagasilükkamise otsus
A.3.5.3. Eelmenetluse lõpetamine seoses patenditaotluse tagasivõtmisega või tagasivõetuks
lugemisega
A.3.5.4. Patenditaotluse eelmenetluse taastamine
A.3.6. PCT-taotluse menetlusse võtmine
A.3.6.1. PCT-taotluse riigisisesesse menetlusse esitamise mõiste ja erisused
A.3.6.2. PCT-taotluse vastuvõtmine riigisisesesse menetlusse
A.3.6.3. PCT-taotluse kontrollimine
A.3.6.4. PCT-taotluse tagasilükkamine
A.3.6.5. PCT-taotluse tagasivõetuks lugemine
A.3.7. Eraldatud patenditaotluse menetlusse võtmine ja kontrollimine
A.3.7.1. Eraldatud patenditaotluse mõiste ja menetlusse võtmine
A.3.7.2. Eraldatud patenditaotluse kontrollimine
A.3.7.3. Esialgse patenditaotluse kontrollimine
A.3.8. Eelmenetluse muud menetlustoimingud
A.3.8.1. Muudatuste tegemine taotleja andmetes
A.3.8.1.1. Taotleja isiku nime või aadressi muudatus
A.3.8.1.2. Taotleja andmete muudatus seoses taotluse üleminekuga
A.3.8.2. Prioriteedidokumendi väljastamine
A.3.8.2.1. Prioriteedidokumendi olemus
A.3.8.2.2. Prioriteedidokumendi vorminõuded ja vormistamise kord
A.3.8.2.3. Prioriteedidokumendi valmistamine ja edastamine WIPO DAS-andmekogusse
A.3.8.3. Tähtaegade määramine ja kontrollimine
A.3.8.3.1. Tähtaeg ja tähtpäev
A.3.8.3.2. Kehtivusaeg
Näide
A.3.8.3.3. Seaduses sätestatud tähtajad
A.3.8.3.4. Seaduses sätestatud tähtaegade kontrollimine
A.3.8.3.5. Patendiameti poolt tähtaegade määramine
A.3.8.3.6. Patendiameti määratud tähtaegade kontrollimine
A.3.9. Kasuliku mudeli taotluse menetluse lõpetamine
A.3.9.1. Kasuliku mudeli registreerimise otsus
A.3.9.2. Kasuliku mudeli taotluse tagasilükkamise otsus

 

B-osa. TEHNIKA TASEME OTSING
B.1. Tehnika taseme otsingu olemus ja eesmärk
B.1.1. Tehnika taseme otsingu olemus
B.1.2. Tehnika taseme otsingu eesmärk
B.1.3. Tehnika taseme otsingu tegemise üldpõhimõtted
B.1.4. Tehnika taseme otsing kasuliku mudeli korral
B.2. Tehnika taseme otsinguks valmistumine
B.2.1. Leiutisega tutvumine
B.2.1.1. Leiutise objekti kaitstavuse kontrollimine
B.2.1.1.1. Leiutise objekt
B.2.1.1.2. Mittepatenditav leiutis
B.2.1.1.3. Leiutise ühtsus
B.2.1.1.4. Selgus
B.2.1.1.5. Avatus
B.2.1.1.6. Leiutise esialgne klassifitseerimine
B.3. Tehnika taseme otsingu tegemine
B.3.1. Otsingu objektide kindlaksmääramine/täpsustamine
B.3.1.1. Otsingu objekt
B.3.1.2. Otsingu ulatus
B.3.2. Otsingu tegemiseks kasutatavad teabeallikad
B.3.2.1. Üldised põhimõtted
B.3.2.2. Avalikkusele teatavaks saamise mõiste
B.3.2.3. Salajane tehnika tase
B.3.2.4. Otsinguks kasutatavate teabeallikate standard
B.3.2.5. Teiste isikute viidatud teabeallikad
B.3.2.6. Arvesse mittevõetav teave (grace period)
B.3.2.7. Avalikkusele teatavaks saamise viisid
B.3.2.7.1. Kirjalik kirjeldus
B.3.2.7.2. Suuline kirjeldus
B.3.2.8. Internetis avaldamine
B.3.2.8.1. Teabe internetis avalikustamise aeg
B.3.2.8.2. Internetis avaldatud teabe usaldatavus
B.3.2.8.3. Internetis teabe avaldamise kuupäev
B.3.3. Otsing
B.3.3.1. Otsingu alustamise aeg
B.3.3.2. Otsingu üldine metoodika
B.3.3.2.1. Sõltumatul punktil puudub uudsus
B.3.3.2.2. Sõltumatu punkt on uudne
B.3.3.2.3. Otsingu jätkamine leiutustaseme kindlakstegemiseks PLM-meetodil
B.4. Otsinguaruanne
B.4.1. Otsinguaruande eesmärk
B.4.2. Otsinguaruande koostamine
B.4.2.1. Otsinguaruande sisu
B.4.2.1.1. Patenditaotluse (kasuliku mudeli taotluse) number
B.4.2.1.2. Patendiklassifikatsiooni indeksid
B.4.2.1.3. Patendinõudluse (kasuliku mudeli nõudluse) punktid, mida otsing haarab
B.4.2.1.4. Relevantsete dokumentide loetelu
B.4.2.1.5. Relevantse dokumendi olulise osa määratlemine
B.4.2.1.6. Relevantse dokumendi kategooria tähtkoodid
Kategooria X
Kategooria Y
Kategooria A
Kategooria O
Kategooria P
Kategooria T
Kategooria E
Kategooria D
Kategooria L
Kategooria &
B.4.2.1.7. Nõudluspunktid, mille suhtes dokument on relevantne
Näide
B.4.2.1.8. Kirjalik arvamus
B.4.2.1.9. Otsingu lõpetamise kuupäev
B.4.2.1.10. Otsingu teinud eksperdi nimi
B.4.2.2. Otsinguaruande vorm
B.4.2.3. Otsinguaruande kasutamine

 

C-osa. PATENDITAOTLUSE AVALDAMINE
C.1. Patenditaotluse avaldamise olemus ja eesmärk
C.1.1. Patenditaotluse avaldamise olemus
C.1.2. Patenditaotluse avaldamise eesmärk
C.2. Patenditaotluse avaldamise tähtpäev
C.2.1. Esmase patenditaotluse avaldamise tähtpäev
C.2.2. Prioriteeti omava patenditaotluse avaldamise tähtpäev
C.2.3. Rahvusvahelise patenditaotluse avaldamine
C.2.4. Salastatud patenditaotluse avaldamine
C.2.5. Patenditaotluse avaldamine patenditaotleja nõudel
C.3. Avaldatav patenditaotlus (A-dokument)
C.3.1. A-dokumendi vorm ja sisu
C.3.1.1. Tiitelleht
C.3.1.2. Leiutiskirjeldus, patendinõudlus, joonised ja illustreeriv materjal
C.3.2. A-dokumendi komplekteerimine
C.3.3. A-dokumendi patenditaotluse vormistamine
C.3.4. Patenditaotluse avaldamine

 

D-osa. Ekspertiis
D.1. Ekspertiisi eesmärk ja objekt
D.1.1. Ekspertiisi eesmärk
D.1.2. Ekspertiisi objekt
D.1.3. Ekspertiisi alustamise eeldused
D.1.4. Kiirendatud ekspertiis
D.2. Ekspertiisiks valmistumine
D.2.1. Patenditaotluse ülevaatamine
D.2.1.1. Patenditaotluse jõusoleku kontrollimine
D.2.1.2. Järelepärimiste vastuste kontrollimine
D.2.1.3. Muudatusettepanekute kontrollimine
D.2.1.3.1. Vigade parandused
D.2.1.3.2. Patenditaotleja omal algatusel esitatud muudatused, täiendused ja parandused
D.2.1.3.3. Järelepärimistest ja tehnika taseme otsingust tulenevad muudatused, täiendused ja
parandused
D.2.1.3.4. Jooniste muudatused
D.2.1.3.5. Patenditaotluste eraldamisega seotud muudatused
D.2.1.4. Punktilõivu kontrollimine
D.2.2. Ekspertiisi alustamine
D.2.2.1. Ekspertiisi objektiks oleva leiutise kindlaksmääramine
D.2.2.2. Ekspertiisi objektiks olevate leiutiste arv
D.2.2.3. Leiutise ühtsus
Näide
D.2.2.4. Kolmanda isiku märkuste ja arvamuste menetlemine
D.2.3. Ekspertiisi läbiviimine
D.2.3.1. Patendi väljaandmise otsuse tegemine
D.2.3.1.1. Muudatuste nõue pärast patendi väljaandmise otsust
Kirja- ja arvutusvea parandamine
Leiutise kaitseulatuse piiramine patendinõudluse kitsendamise teel
Uus patendinõudlus ja leiutiskirjeldus
Leiutise eraldamine
Patenditaotluse üleminek
D.2.3.1.2. Patenditaotluse menetluse lõppemine patendiosakonnas pärast patendi väljaandmise
otsust
D.2.3.2. Patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemine
D.2.3.2.1. Patenditaotluse tagasilükkamise eelotsus
D.2.3.2.2. Patenditaotleja vastus tagasilükkamise eelotsusele
D.2.3.2.3. Patenditaotluse tagasilükkamise otsus
D.2.3.2.4. Muudatuste nõue pärast patenditaotluse tagasilükkamise otsust
D.2.3.2.5. Patenditaotluse menetluse lõppemine patendiosakonnas pärast patenditaotluse
tagasilükkamise otsust
D.3. Suuline menetlus
D.3.1. Suulise menetluse mõiste ja eesmärk patenditaotluse ja kasuliku mudeli taotluse menetlemisel
D.3.1.1. Suulise menetluse mõiste
D.3.1.2. Suulise menetluse eesmärk
D.3.2. Suulise menetluse algatamine
D.3.2.1. Suulise menetluse ettepanek taotlejalt
D.3.2.1.1. Taotleja ettepanek selgituste andmiseks
D.3.2.1.2. Taotleja nõue suulise menetluse korraldamiseks vastuväite esitamiseks
D.3.2.2. Suulisele menetlusele kutsumine
D.3.2.3. Suulise menetluse tähtpäev
D.3.3. Suulise menetluse kord
D.3.3.1. Suulisest menetlusest osavõtjad
D.3.3.1.1. Taotleja poole osavõtjad
D.3.3.1.2. Patendiameti poole osavõtjad
D.3.3.2. Suulise menetluse käik
D.3.3.2.1. Suulise menetluse avamine
Taotleja poole osavõtjate staatuse kindlakstegemine
Patendiameti poole osavõtjate tutvustamine
Suulise menetluse salvestamine
D.3.3.2.2. Sissejuhatus suulisele menetlusele
D.3.3.2.3. Käsitletava teema tutvustus ja seisukohtade esitamine
D.3.3.2.4. Väitlus
D.3.3.2.5. Kokkulepped
D.3.3.3. Suulise menetluse protokoll
D.4. GPPH pilootprogramm
D.4.1. GPPH olemus
D.4.2. GPPH taotlemise tingimused patenditaotlejale
D.4.2.1. Üldnõuded
D.4.2.2. Nõuded GPPH taotlusele
D.4.3. Menetluse erisused GPPH taotlemise korral
D.4.3.1. Taotluse vastuvõtmine ja esmane otsustamine GPPH kasutamise võimalikkuse suhtes
D.4.3.2. GPPH taotluse kontrollimine
D.4.3.2.1. Objektide kontroll
D.4.3.2.2. Minimaalselt nõutavate kaitsevõimeliste nõudluspunktide arv
D.4.3.2.3. Nõudluspunktide vastavus
D.4.3.2.4. Avaldamise nõude täitmine
D.4.3.3. Ekspertiis GPPH kohaldamisega
D.4.3.3.1. Patenditaotleja loobub GPPH kohaldamisest
D.4.3.3.2. Patenditaotleja ei loobu GPPH kohaldamisest
D.4.3.3.3. Patenditaotleja võtab patenditaotluse tagasi

 

E-osa. Registreeringu tegemine ja haldamine
E.1. Registreeringu tegemine
E.1.1. Registreeringu tegemine patendiregistris
E.1.1.1. Patendiregistrisse kantavad andmed
E.1.1.1.1. Registreeringu numbri määramine
E.1.1.1.2. Registreerimise kuupäev
E.1.1.1.3. Patendiomaniku andmed
E.1.1.1.4. Patendi kehtivuse alguse kuupäev
E.1.1.1.5. Patendi kehtivuse lõppemise kuupäev
E.1.2. Registreeringu tegemine kasulike mudelite registris
E.1.2.1. Kasuliku mudeli registrisse kantavad andmed
E.1.2.1.1. Registreeringu numbri määramine
E.1.2.1.2. Registreerimise kuupäev
E.1.2.1.3. Kasuliku mudeli omaniku andmed
E.1.2.1.4. Registreeringu kehtivuse alguse kuupäev
E.1.2.1.5. Registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev
E.1.3. Registreeringu tegemine Eestis kehtivate Euroopa patentide (EP) registris
E.1.3.1. EP registrisse kantavad andmed
E.1.3.1.1. Registreeringu numbri määramine
E.1.3.1.2. Registreerimise kuupäev
E.1.3.1.3. Euroopa patendikirjelduse tõlke number
E.1.3.1.4. Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise kuupäev
E.1.3.1.5. Euroopa patendi kehtivuse alguse kuupäev
E.1.3.1.6. Euroopa patendi kehtivuse lõppemise kuupäev
E.1.3.2. Euroopa patendikirjelduse tõlke vastuvõtmine ja kontrollimine
E.1.3.2.1. Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtaja kontrollimine
E.1.3.2.2. Euroopa patendikirjelduse tõlke esitaja
E.1.3.2.3. Euroopa patendikirjelduse tõlke kontrollimine
E.1.3.2.4. Euroopa patendikirjelduse tõlke parandamine
E.1.3.2.5. Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivu tasumise kontrollimine
E.1.3.2.6. Euroopa patendikirjelduse tõlke vastuvõtmisest keeldumine
E.1.3.3. Euroopa patendikirjelduse tõlke vormistamine ja avalikustamine
E.1.3.3.1. Euroopa patendikirjelduse tõlke vormistamine
E.1.3.3.2. Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine
E.2. Registreeringu haldamine
E.2.1. Registreeringu haldamise toimingud
E.2.1.1 Registreeringu jõushoidmise või kehtivuse pikendamise kanded
E.2.1.1.1. Patendi jõushoidmine
E.2.1.1.2. Kasuliku mudeli registreeringu pikendamine
E.2.1.1.3. Euroopa patendi jõushoidmine
E.2.1.2. Registreeringu kehtivuse lõppemise kanne
E.2.1.2.1. Omanik esitab registreeringu kehtivuse lõpetamise nõude
E.2.1.2.2. Kehtivusaasta riigilõiv või kehtivuse pikendamise riigilõiv jäetakse tasumata
E.2.1.2.3. Omanik lõpeb või sureb
E.2.1.2.4. Topeltkaitse keeld
E.2.1.3. Registreeringu tühistamise kanne
E.2.1.3.1. Registreeringu täielik tühistamine
E.2.1.3.2. Registreeringu osaline tühistamine
E.2.1.4. Paranduste kanded
E.2.1.5. Leiutise muudatuste kanded
E.2.1.6. Omaniku muutumise kanne
E.2.1.6.1. Omaniku muutumise põhjused
E.2.1.6.2. Omaniku muutmise avaldus
E.2.1.6.3. Ülemineku juhud ja muudatuse kehtivuse algus
E.2.1.7. Aadressi muudatused
E.2.1.8. Litsentsi registreerimine
E.2.1.9. Pandi registreerimine

 

Viimati muudetud 14.10.2020