Toimingud Eesti patendiregistris

PrintPDF Jaga

Patendiregister

Patendiregister sisaldab andmeid leiutiste patendikaitse menetluse kohta alates patendikaitse taotlemisest kuni patendi väljaandmiseni, õiguskaitse kehtivusest, õiguste üleminekust ning muudest patendiga seonduvatest toimingutest. Registri koosseisu kuuluvad andmebaas ja registritoimikud.

Register on avalik. Alates patenditaotluse avaldamise päevast (patendiseaduse § 24, edaspidi PatS) on igaühel õigus tutvuda patenditaotluse registritoimiku ja kirje andmetega andmebaasis, kuid arvestada tuleb samas paragrahvis sätestatud piirangutega ja autori õigusega keelata oma nime avalikustamine (PatS § 13 lõige 7). Registrist ei väljastata salajastena määratletud ärisaladust või oskusteavet puudutavaid andmeid, samuti salastatud patenditaotluse andmeid (PatS § 351). Salastamisele kuuluvad ainult Kaitseministeeriumi või välisriigi vastava ametkonna salastatud riigikaitselistele leiutistele esitatud patenditaotlused.

Registritoimikuga tutvumiseks, registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks tuleb esitada Patendiametile kirjalik avaldus koos andmetega riigilõivu tasumise kohta iga registritoimiku, dokumendi ärakirja ja väljatrüki eest. Patenditaotlejale, patendiomanikule ja autorile on oma leiutise registritoimikuga tutvumine tasuta. Nimetatud isikute volitusel on see tasuta ka muule isikule (PatS § 351 lõige 3).

Patenditaotluse menetlusse võtmisel kantakse registrisse patenditaotluse andmed (PatS § 35 lõige 1). Järgnevalt kantakse registrisse andmed menetlustoimingute, saabunud ja väljastatud dokumentide, seaduses sätestatud tähtaegade ja Patendiameti poolt määratud tähtaegade kohta (PatS § 35 lõige 2).

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

 

 

Viimati muudetud 15.09.2021