Ekspertiis

PrintPDF Jaga

Patenditaotluse ekspertiisi käigus kontrollitakse leiutise uudsust, leiutustaset ja tööstuslikku kasutatavust (patendiseaduse (PatS) § 8).

Leiutise uudsust kontrollitakse absoluutse (ülemaailmse) uudsuse seisukohalt. See tähendab, et uudsuse kontrollimisel arvestatakse kogu maailma patendiinformatsiooni, teadus- ja tehnikakirjanduse ning tootekataloogidega. Samuti võetakse arvesse ajalehtedes ja ajakirjades ning raadios, televisioonis, internetis või mis tahes muu avaliku meedia vahendusel avaldatud informatsiooni. Peale selle võetakse arvesse leiutise avalik kasutamine ja näitustel eksponeerimine. Sama kehtib ka teabe kohta, mille alusel hinnatakse leiutustaset. Tööstuslikult kasutatavad on leiutised, mille kasutatavuse võimalikkus ei sõltu näiteks kasutaja individuaalsetest võimetest, muudest juhuslikest teguritest või määramata tingimustest.

Ekspertiisi alustades teeb Patendiameti ekspert esmalt nn "tehnika taseme otsingu" valdkonnas, kuhu leiutis kuulub. Otsingu tulemused edastatakse tutvumiseks patenditaotlejale. Patenditaotleja võib eelnimetatud otsingu tulemusi arvestades teha soovi korral patenditaotluses muudatusi. Muudatuste ulatus on siiski piiratud. Muudatused ei tohi muuta algselt patenditaotluses avatud leiutise olemust ega laiendada kaitse ulatust (PatS § 25).

Leiutise olemuse muutmiseks loetakse uute tehniliste tunnuste lisamist leiutiskirjeldusse või patendinõudlusse. Eriti tundlik leiutise olemuse muutumise seisukohalt on jooniste täiendamine. Kaitse ulatuse määrab patendinõudluse sõltumatu punkti sõnastus. Pärast patenditaotluse avaldamist ei tohi üldjuhul üldistada patendinõudluses esitatud mõisteid, suurendades nende mahtu.

Ekspert võib ekspertiisi käigus nõuda menetlust takistavate asjaolude ilmnemisel patenditaotlejalt selgitusi, samuti patenditaotluse parandamist ja täiendamist (PatS § 23 lg 2).

 

 

Viimati muudetud 28.10.2020