Eestis kehtivate Euroopa patentide register

PrintPDF Jaga

Euroopa patent, milles Eesti Vabariik on märgitud riik, on õiguslikult võrdne siseriikliku patendiga, kui kolme kuu jooksul Euroopa Patendiameti poolt patendi väljaandmisest teatamise päevast arvates esitab patendiomanik Eesti Patendiametile Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasub riigilõivu tõlke avalikustamise eest. Tõlke esitamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, tasudes pikendamise eest täiendava riigilõivu (Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus § 7).

Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu.

Eestis kehtivate Euroopa patentide kohta peetakse eraldi registrit, mis on õiguslikult võrdne patendiregistriga. Registreeringud nummerdatakse Euroopa patentide registreerimise järjekorras. Registreeringu numbri formaat on E000000, milles kuuekohaline numbriosa alates numbrist "1" vastab registreerimise järjekorranumbrile.

Muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamiseks esitab patendiomanik Patendiametile muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasub riigilõivu.
Vt Euroopa patendidokumentide tähised.

Eestis jõustatud Euroopa patentidega seotud registritoimingutele, patendi jõushoidmine, patendi üleminek, litsentsi registreerimine, kohalduvad patendiseaduse nõuded.

Eestis kehtiva Euroopa patendi jõushoidmiseks peab patendiomanik tasuma iga kehtivusaasta eest riigilõivu. Jõushoidmise riigilõiv tasutakse Eesti Patendiametile alates Euroopa Patendiameti poolt Euroopa patendi väljaandmisest teatamisele järgnevast kehtivusaastast.

Pandi registreerimisel kantakse vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 31 registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg. Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 13.11.2017