Euroopa Liidu õigusaktid

PrintPDF Jaga

 

Väljavõte Euroopa Liiduga ühinemise lepingu Ühinemisakti II lisast (Ühinemislepig Euroopa Liiduga > Ühinemisakti II lisa > 4. Äriühinguõigus > C. Tööstusomandi õigused)


Euroopa Liidu kaubamärk

Euroopa Liidus kehtivale kaubamärgile saadakse õiguskaitse alltoodud õigusaktide alusel. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), kes registreerib Euroopa Liidu kaubamärke ning  teostab nende menetlusega seotud toiminguid, lähtub oma tegevuses peamiselt järgnevatest nõukogu ja komisjoni määrustest.

Nõukogu määrustes on sätestatud  kaubamärgi õiguskaitse alused, nõuded kaubamärgile ja üldisemad menetlust ja toiminguid reguleerivad reeglid, samuti vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise alused. Komisjoni määrused, mis on antud nõukogu määruste rakendamiseks, käsitlevad kaubamärgi õiguskaitse menetlust detailsemalt, reguleerides peamiselt menetluslikke toiminguid.

Õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teatajas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017 , Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436, 16. detsember 2015 , kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/625, 5. märts 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 

Euroopa Ühenduse disainilahendus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2245/2002, 21. oktoober 2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2246/2002, 16. detsember 2002, siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja disainilahendused) ühenduse disainilahenduste registreerimise eest makstavate lõivude kohta

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 469/2009, 6. mai 2009, ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (kodifitseeritud versioon)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1610/96

Geograafiline tähis

Nõukogu määrus nr 1151/2012, 21. november 2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/787, 17. aprill 2019, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008


 

Viimati muudetud 19.10.2021