Euroopa Liidu õigusaktid

PrintPDF Jaga

 

Väljavõte Euroopa Liiduga ühinemise lepingu Ühinemisakti II lisast (Ühinemislepig Euroopa Liiduga > Ühinemisakti II lisa > 4. Äriühinguõigus > C. Tööstusomandi õigused)


Euroopa Liidu kaubamärk

Euroopa Liidus kehtivale kaubamärgile saadakse õiguskaitse alltoodud õigusaktide alusel. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), kes registreerib Euroopa Liidu kaubamärke ning  teostab nende menetlusega seotud toiminguid, lähtub oma tegevuses peamiselt järgnevatest nõukogu ja komisjoni määrustest.

Nõukogu määrustes on sätestatud  kaubamärgi õiguskaitse alused, nõuded kaubamärgile ja üldisemad menetlust ja toiminguid reguleerivad reeglid, samuti vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise alused. Komisjoni määrused, mis on antud nõukogu määruste rakendamiseks, käsitlevad kaubamärgi õiguskaitse menetlust detailsemalt, reguleerides peamiselt menetluslikke toiminguid.

Õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teatajas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMPs kohaldatav tekst )

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436 16. detsembrist 2015, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/2424 16. detsembrist 2015, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95 13. detsembrist 1995, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (konsolideeritud versioon)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 216/96, mis näeb ette siseturu ühtlustamisameti apellatsioonikomisjonide protseduurireeglid (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon)

Euroopa Ühenduse disainilahendus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2245/2002, 21. oktoober 2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2246/2002, 16. detsember 2002, siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja disainilahendused) ühenduse disainilahenduste registreerimise eest makstavate lõivude kohta

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse

Euroopa Parlamendi aj nõukogu määrus (EL) 2019/933, 20. mai 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1610/96

Geograafiline tähis

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006, 20. märts 2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89

Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2008, 29. aprill 2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999


 

Viimati muudetud 04.07.2019