Kuidas saada Eestis mikrolülituse topoloogiale kaitset?

PrintPDF Jaga

Õigus taotleda mikrolülituse topoloogia registreerimist ja saada mikrolülituse topoloogia omanikuks on selle autoril või isikul, kellele autor on mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise õiguse üle andnud või kellele see õigus on üle läinud. Tööülesannete või lepingukohustuste täitmisel loodud mikrolülituse topoloogia registreerimist on õigus taotleda ja saada mikrolülituse topoloogia omanikuks tööandjal või tellijal, kui tööülesandes või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või teha seda iseseisvalt. Kui taotleja elu- või asukoht on väljaspool Eestit, tuleb registreerimistaotluse esitamisele järgnevaid toiminguid teha patendivoliniku vahendusel.

Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlus võib sisaldada ainult ühte mikrolülituse topoloogiat.

Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:

1) mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus, mis tuleb esitada Patendiametisse vastaval plangil masina- või arvutikirjas täidetuna;
2) mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid, mis peavad andma täieliku ja täpse ettekujutuse mikrolülituse topoloogiast;
3) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
4) volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu või kui taotlejatel on ühine esindaja.

Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse eesti keeles.

Registreerimistaotluse esitab taotleja või tema esindaja otse või posti teel Patendiameti vastuvõttu. Registreerimistaotluse võib panna ka tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti Patendiametis. Postkast on avatud aasta kõikidel päevadel ööpäev ringi.

Patendiamet kontrollib seaduses ette nähtud registreerimistaotluse dokumentide olemasolu ja nende vastavust kehtestatud vorminõuetele, samuti kontrollib Patendiamet dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist ja tähtaegade arvestuse õigsust, tasutud riigilõivu summade õigsust ning taotleja esindamise õigust toimingutes Patendiametiga. Patendiamet ei kontrolli taotleja õigust taotlust esitada, taotluses toodud faktide õigsust ega mikrolülituse topoloogia originaalsust.

Kui registreerimistaotlus vastab nõuetele, teeb Patendiamet mikrolülituse topoloogia registreerimise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult.

Õigusaktid:
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
Määrused ja allaktid

Viimati muudetud 20.03.2017