Sissejuhatus

PrintPDF Jaga

Käesolevad patenditaotluse ja patentide menetlemise juhised (edaspidi juhised) on tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemist ja otsuste tegemise metoodikat puudutav Patendiameti avalik sisedokument.

Juhiste kehtestamise peamine eesmärk on tagada patenditaotluste ühtlustatud menetlemine alates taotluse saabumisest Patendiametisse kuni patendi väljaandmiseni ja patendi kehtivuse lõppemiseni.

Juhiste järgimine patenditaotlusi menetlevate Patendiameti ametnike ja töötajate poolt aitab tagada taotlejate võrdse kohtlemise ja parima praktika rakendamise patenditaotluste ning kehtivate patentide menetlemisel.

Juhiste avalikustamine võimaldab Patendiameti ametnike ja töötajate ning taotlejate paremat üksteisemõistmist, mis omakorda aitab kindlustada taotluse kiire ja ladusa menetlemise ning väljaantud patendi kõrge kvaliteedi.

Käesolevate juhiste koostamisel ja kasutamisel on Patendiamet tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) paragrahvi 36 lõike 1 alusel sõltumatu.

Juhiste koostamisel on lähtutud kõikidest patenditaotluse menetlemist Eesti Vabariigis õiguslikult reguleerivatest riigisisestest õigusaktidest ja sellele menetlusele kohaldatavatest välislepingutest, kohtulahenditest ning tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsustest. Arvestatud on ka Patendiameti koostöö kokkuleppeid teiste riikide patendiametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Patenditaotluste ja patentide ning teiste tööstusomandiesemete menetlemine ei ole haldusmenetluse seaduse (HMS) paragrahvi 2 lõike 2 alusel, samuti Patendiameti sõltumatust otsuste tegemisel arvestades haldusmenetlus. Seetõttu ei kohaldata käesolevates juhistes haldusmenetluse seaduse sätteid.

Käesolevaid juhiseid kohaldatakse ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemisel ulatuses, mis ühtib patenditaotluse menetlemisega. Kasulike mudelite menetlemise erinevuste korral patenditaotluse menetlemisest antakse käesolevates juhistes kasulike mudelite jaoks eraldi juhiseid.

Juhistel ei ole patenditaotlejate ja kasulike mudelite registreerimise taotlejate suhtes iseseisvat õiguslikku toimet.

Juhistes sisalduvad seisukohad ja ettekirjutused on Patendiameti ametnike ja töötajate, samuti tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liikmete ning taotlejate ja kolmandate isikute poolt vaidlustatavad üksnes juhul, kui need on vastuolus riigisiseste õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete sätetega. Juhiste kohta tehtud märkusi arvestatakse juhiste parandamisel, muutmisel ja täiendamisel.

Juhised ja juhiste muudatused kinnitab Patendiameti peadirektor. Juhiseid täiendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele. Muudatused, mille tegemine tuleneb õigusaktide muudatustest, viiakse juhistesse võimalikult kiiresti. Vastuolu korral õigusaktidega järgitakse kuni käesolevates juhistes muudatuste kinnitamiseni õigusaktide sätteid.

Patenditaotluse menetlust või kehtivat patenti puudutavad küsimused, mida käesolevad juhised ei käsitle, lahendab kehtivate õigusaktide alusel asjakohast patenditaotlust või patenti menetlev Patendiameti pädev ametnik või töötaja iseseisvalt ja sõltumatult. Tema ettepanekul võidakse lahenduse leidmisele kaasata teisi Patendiameti pädevaid ametnikke ja töötajaid. Patendiameti otsustena kvalifitseeritavad otsused tehakse struktuuriüksuse juhiga kooskõlastatult.

 

 

Viimati muudetud 17.09.2020