Kasutatavad lühendid

PrintPDF Jaga

A-dokument

avaldatud patenditaotlus

AI

patendikoostöölepingu haldusjuhised (Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty)

B-dokument

avaldatud patendikirjeldus

CPC

ühine patendiklassifikatsioon (Cooperative Patent Classification)

DAS

WIPO digitaalne juurdepääsusüsteem prioriteedidokumentidele (Digital Access System)

EP

Euroopa patent

EPA

Patendiamet (The Estonian Patent Office)

EPC

Euroopa patendikonventsioon (European Patent Convention)

EPKK

Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord

EPKS

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus (Implementation of Convention on Grant of European Patents Act)

EPO

Euroopa Patendiamet (European Patent Office)

EP register

Eestis kehtivate Euroopa patentide register

EP taotlus

Euroopa patenditaotlus

GPPH

globaalne patenditaotluste menetlemise kiirtee (Global Patent Prosecution Highway)

HMS

haldusmenetluse seadus

IB

WIPO Rahvusvaheline Büroo (IB International Bureau of WIPO)

IPC

rahvusvaheline patendiklassifikatsioon (International Patent Classification)

IPEA

rahvusvaheline eelekspertiisiamet (International Preliminary Examining Authority)

IPER

rahvusvahelise eelekspertiisi aruanne (International Preliminary Examination Report)

IPRP

patentsuse rahvusvahelise uuringu aruanne (International Preliminary Report on Patentability)

ISA

rahvusvaheline otsinguamet (International Searching Authority)

ISR

rahvusvahelise otsingu aruanne (International Search Report)

KasKK

kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

KasML

Eesti Kasuliku Mudeli Leht

KasMS

kasuliku mudeli seadus (Utility Models Act)

KasSV

kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord (The Formal and Substantive Requirements for the Documents Contained in the Utility Model Application and the Procedure for Filing Utility Model Applications)

kasuliku mudeli taotlus

kasuliku mudeli registreerimise taotlus

NPO

rahvuslik patendiamet (National Patent Office)

OEE

ekspertiisi varem teinud patendiamet (Office of Earlier Examination)

OLE

ekspertiisi hiljem tegev patendiamet (Office of Later Examination)

PatAK

patenditaotluse avaldamise kord

PatKK

patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

PatLP

Eesti Patendilehe põhimäärus

PatS

patendiseadus (Patents Act)

PCT

patendikoostööleping (Patent Cooperation Treaty)

PCT-R

patendikoostöölepingu määrus (Regulations under the PCT)

PCT-taotlus 

rahvusvaheline taotlus

PK

Pariisi konventsioon – tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

PLM

probleemi lahendamise meetod (PSA – problem solution approach)

PLT

patendiõiguse leping (Patent Law Treaty)

PPH 

patenditaotluste menetlemise kiirtee (Patent Prosecution Highway)

PSV

patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord (The Formal and Substantive Requirements for the Documents Contained in the Patent Application and the Procedure for Filing Patent Applications)

RO

PCT vastuvõttev amet (PCT Receiving Office)

RTK

rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

taotleja

patenditaotleja või kasuliku mudeli registreerimise taotleja vastavalt sellele, millist leiutise kaitse liiki taotletakse. Kasutatakse ka siis, kui isik võib olla samaaegselt nii üks kui teine või mõlemad

TsÜS

tsiviilseadustiku üldosa seadus (General Part of the Civil Code Act)

TÕAS

tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (Principles of Legal Regulation of Industrial Property Act)

vastuvõtuüksus

registriosakonnas õiguskaitse taotluste vastuvõtuga tegelev üksus

WIPO

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (World Intellectual Property Organization)

98/44/EÜ

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ 6. juulist 1998 biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions)

Viimati muudetud 01.09.2020