C-osa. Patenditaotluse avaldamine

PrintPDF Jaga
 

C.1. Patenditaotluse avaldamise olemus ja eesmärk

C.1.1. Patenditaotluse avaldamise olemus

Patenditaotluse avaldamiseks loetaks patenditaotluses sisalduvate leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte avaldamist (PatS § 24 lg 1) selleks kehtestatud dokumendi vormis (PatAK II pt).

Patendiameti poolt patenditaotluse avalikustamise päevast alates on kõik patenditaotluse dokumendid ja kogu kirjavahetus patenditaotlejaga avalik (TÕAS § 10 lg 1). Piirang kehtib üksnes autori nime avalikustamise (PatS § 13 lg 7 p 2) ja salajaste leiutiste suhtes.

Autoril on võimalik keelata Patendiametil oma nime avalikustamine kuni patenditaotluse avaldamiseni (A.3.4.1.1). Kui keeld saabub patenditaotluse avaldamise tehnilise ettevalmistamise perioodi ajal, siis seda ei pruugi enam olla võimalik arvestada.

Salastatud patenditaotlus loetakse tinglikult avaldatuks pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast (PatS § 24 lg 21).

C.1.2. Patenditaotluse avaldamise eesmärk

Patenditaotluse avaldamise eesmärk on teavitada avalikkust menetluses olevas patenditaotluses sisalduvast tehnilisest lahendusest ja selle olemusest.

Patenditaotluse avaldamine on vajalik esmajärjekorras seepärast, et patenditaotluse menetlus kestab tavaliselt pikka aega, keskmiselt 24 kuni 36 kuud või rohkem. Tehnika tasemesse kuuluva patenditaotluse salastatus (secret prior art) sellise pika aja jooksul ei ole õiglane avalikkuse suhtes.

Teisalt tuleb arvestada patenditaotlejate soovi mitte avalikustada oma leiutist kohe pärast patenditaotluse esitamist. Mõningane salastatuse periood võimaldab patenditaotlejal järele mõelda leiutise esitatud kujul patentimise otstarbekuse ja patentimise territoriaalse ulatuse üle. Avaldamata patenditaotluse võib vajadusel tagasi võtta ilma, et sellest jääks õiguslikke tagajärgi. Samuti võimaldab enne avaldamist kasutada olev tehnika taseme otsinguaruanne teha lubatud ulatuses täpsustusi leiutise kaitse ulatuses, sealhulgas laiendada kaitseulatust.

Oluline õiguslik tagajärg patenditaotluse avaldamisel on, et avaldamise teate kuupäevast saab avalikkus teada ka, et leiutisel on ajutine kaitse (PatS § 18).

Erinevalt patenditaotlusest kasuliku mudeli registreerimise taotlust enne registreerimist ei avalikustata.

C.2. Patenditaotluse avaldamise tähtpäev

C.2.1. Esmase patenditaotluse avaldamise tähtpäev

Esmane riigisisene patenditaotlus avaldatakse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast (PatS § 24 lg 2, PatAK p-d 14, 15, 17). Seda sätet tuleb tõlgendada nii, et enne nimetatud tähtpäeva ei tohi Patendiamet patenditaotlust ega selle mistahes dokumenti avalikustada ehk patenditaotlus on kuni avaldamiseni konfidentsiaalne kõigile, kes ei ole volitatud sellega tutvuma.

18-kuulise salastatuse perioodi pikkus kuni patenditaotluse avaldamiseni on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kasutusel paljude riikide patendiseadustes ning rahvusvahelistes kokkulepetes, sealhulgas PCT-s ja EPC-s.

Patenditaotlust tohib avaldada enne eelnimetatud 18-kuulist tähtaega ainuüksi patenditaotleja nõudel tingimusel, et puuduvad seda välistavad või takistavad asjaolud (PatS § 24 lg 4).

Patenditaotluse varasema avaldamise korral patenditaotleja nõudel kehtib samuti nõue, nagu pärast 18 kuu möödumist avaldamisel, et ükski patenditaotluse toimiku (registritoimiku) dokument ei tohi saada avalikuks varem, kui Patendiamet on teatanud vormikohase patenditaotluse avaldamisest Patendiameti ametlikus väljaandes (PatS § 24 lg 6).

Patenditaotlus tuleb avaldada pärast 18-kuulist tähtaega esimesel võimalusel. Eelöeldut ning 01.11.2018 patentide ümarlaual teavitatut arvestades määratakse juhul, kui 12 kuud pärast patenditaotluse esitamist vajab patenditaotlus veel parandamist, järelepärimistele vastamise tähtajaks reeglina kaks kuud.

Patenditaotleja ei saa nõuda patenditaotluse avaldamist hiljem, kui on täitunud 18-kuuline tähtaeg. Patenditaotluse avaldamine võib edasi lükkuda PatAK p-des 14, 15, 17 toodut arvestades.

Juhul, kui patenditaotlust ei saa avaldada pärast korduvat parandamist patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu, tuleb patenditaotlus tagasi lükata (A.3.5.2).

C.2.2. Prioriteeti omava patenditaotluse avaldamise tähtpäev

Prioriteeti omava patenditaotluse korral arvestatakse 18-kuulist avaldamise tähtpäeva prioriteekuupäevast alates (PatS § 24 lg 2).

Enamikul juhtudel esitatakse prioriteeti omav patenditaotlus vahetult enne 12 kuu möödumist prioriteedikuupäevast. Seega jääb patenditaotluse esitamisest avaldamiseni aega 6 kuud. Vastavalt patendiseadusele (PatS § 24 lg 8) võib Patendiamet kehtestada patenditaotluse avaldamiseks ühekuulise tehnilise ettevalmistuse perioodi. See tähendab, et patenditaotlus peab dokumentide vormi või sisu puuduste korral olema parandatud ja parandused üle vaadatud viie kuu jooksul patenditaotluse esitamisest. Eelmenetluse spetsialist ja ekspert ei tohiks praktikas patenditaotluse dokumentide parandamiseks määrata pikemat tähtaega kui 2–3 kuud arvestades, et parandused tuleb üle kontrollida.

Leiutiskirjelduse puuduva osa asendamise korral (A.3.2.2.2) ja prioriteedinõude hilisema esitamise korral (A.3.2.2.6) 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast lükatakse patenditaotluse avaldamine takistavate asjaolude ilmnemisel edasi.

Puudused, mis ei takista vormiliselt või tehniliselt patenditaotluse avaldamist ning millel ei ole seoses patenditaotluse avaldamisega õiguslikku tähendust, võib jätta taotlejale parandada pärast avaldamist.

Tehnika taseme otsingu puudumine ei ole patenditaotluse avaldamist takistav asjaolu.

C.2.3. Rahvusvahelise patenditaotluse avaldamine

Avaldamisele kuuluvad PCT-taotlused, mille puhul taotletakse patendikaitset.

PCT-taotlust ei avaldata, kui see on kas tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või tagasi lükatud.

Riigisisesesse menetlusse võetud rahvusvaheline patenditaotlus avaldatakse esimesel võimalusel (PatS § 33 lg 31, PatAK p14).

Rahvusvahelise patenditaotluse korral mõistetakse leiutiskirjelduse ja patendinõudluse all PCT-taotluse nimetatud dokumentide eestikeelseid tõlkeid (PatAK p 6).

Tõlgete avaldamiseks peavad need vastama eesti keele nõuetele. Patenditaotlejat on soovitatav teavitada, et vigased tekstid võivad oluliselt mõjutada ajutist kaitset (PatS § 18 lg 4). Samuti tuleb patenditaotlejal arvestada, et hiljem paranduste tegemisel juba välja antud patendi patendinõudluses ja leiutiskirjelduses peab paranduste avaldamiseks tasuma riigilõivu (PatS § 39 lg 1).

C.2.4. Salastatud patenditaotluse avaldamine

Salastatud patenditaotlus avaldatakse esimesel võimalusel pärast seda, kui salastamine on lõppenud. Salastatud patenditaotlust ei avaldata ka salastatuse lõppemisel, kui enne 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast on patenditaotlus tagasi võetud, loetud tagasivõetuks või tagasi lükatud.

C.2.5. Patenditaotluse avaldamine patenditaotleja nõudel

Patenditaotleja nõudel avaldatakse patenditaotlus enne 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast (PatS § 24 lg 3, PatAK p 16).

Patenditaotluse varasema avaldamise tingimuseks on, et patenditaotluse avaldamine ei ole takistatud patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu (PatS § 24 lg 4 p 3).

Patenditaotleja võib teha ettepaneku, millises Patendilehe numbris patenditaotluse avaldamisest teatatakse. Lisaks patenditaotluse avaldamist takistavate asjaolude puudumisele peab patenditaotleja arvestama ajavaruga, mis kulub Patendiametil avaldamise tingimuste täitmise kontrollimiseks ja patenditaotluse avaldamise tehniliseks ettevalmistamiseks (PatS § 24 lg 8).

Eelmenetluse spetsialist kontrollib patenditaotluse varasema avaldamise nõude rahuldamiseks, kas:

1) ettenähtud riigilõivud on tasutud;
2) kõigile avaldamise seisukohalt olulistele järelepärimistele on vastatud;
3) kõik andmed, mida on tarvis kanda avaldatava patenditaotluse tiitellehele (PatAK p 7), on olemas;
4) kõik dokumendid, mis on vajalikud tiitellehele kantavate andmete õigsuse kinnitamiseks, on patenditaotleja esitanud.

Kehtivusaasta riigilõivu tasumata jätmine tasumistähtpäevaks ei sega patenditaotluse avaldamist, kui 6-kuuline täiendava riigilõivuga tasumise tähtaeg (PatS § 42 lg 3) ei lõpe enne patenditaotluse avaldamist.

Tehnika taseme otsingu puudumine ei ole patenditaotluse avaldamist takistav asjaolu.

Kui patenditaotlust ei ole võimalik avaldada seda takistavate asjaolude tõttu või avaldamine ei ole võimalik patenditaotleja soovitud ajal, teatatakse sellest patenditaotlejale. Kui patenditaotleja ei avalda soovi uue varasema avaldamise aja määramiseks, avaldatakse patenditaotlus ettenähtud korras pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast.

C.3. Avaldatav patenditaotlus (A-dokument)

Avaldatavat patenditaotlust nimetatakse A-dokumendiks. Vastavalt WIPO standardile ST.16 on kindlaks määratud patendidokumentide avaldamise tasemed. Patenditaotluse avaldamine vastavalt PatS §-le 24 on patenditaotluse esimese taseme riigisisene avaldamine ning seda tähistatakse dokumendiliigi koodiga A. Juhul kui muudatuste või paranduste tõttu on tarvis A-dokumenti uuesti avaldada, siis neid tähistatakse A1, A2 jne. Eri riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide puhul võivad tähele A lisatud numbrite tähendus olla erinev.

C.3.1. A-dokumendi vorm ja sisu

Avaldatav patenditaotlus koosneb tiitellehest, leiutiskirjeldusest, patendinõudlusest ja joonisest või muust illustreerivast materjalist viimase olemasolul. Leiutiskirjelduse juurde võib kuuluda nukleotiidide ja/või aminohapete järjestuse loetelu (PSV § 34).

PCT-taotluse korral mõistetakse leiutiskirjelduse ja patendinõudluse all PCT-taotluse nimetatud dokumentide eestikeelseid tõlkeid (PatAK p 6).

C.3.1.1. Tiitelleht

Tiitelleht valmistatakse PatAK p-de 7–12 kohaselt. Tiitelleht lisatakse leiutiskirjeldusest, patendinõudlusest, joonisest ja muust illustreerivast materjalist koosnevale dokumentide komplektile.

Juhul, kui varem avaldatud vigane tiitelleht asendatakse parandatud tiitellehega, siis sellele reeglina muid dokumente ei lisata, kui nendes ei olnud tarvis parandusi teha.

C.3.1.2. Leiutiskirjeldus, patendinõudlus, joonised ja illustreeriv materjal

Leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja illustreeriva materjali kohta kehtivad PSV §-des 52–57 esitatud nõuded.

Kui eelnimetatud dokumente on parandatud, siis avaldatakse dokumentide viimane õigeaegselt esitatud nõuetele vastav versioon. Vajadusel kooskõlastatakse lõpliku versiooni valik patenditaotlejaga. Kui patenditaotleja nõutud versiooni ei ole võimalik sisu või vormi puuduste tõttu avaldamise tähtaegu arvestades (C.2) avaldada ja patenditaotleja ei ole nõus oma valikut muutma või avaldamiskõlblik versioon puudub, lükatakse patenditaotlus tagasi.

C.3.2. A-dokumendi komplekteerimine

Eelmenetluse spetsialist teavitab vajadusel õigeaegselt eksperti patenditaotluse lähenevast avaldamise tähtpäevast.

A-dokumendi leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja illustreeriva materjali komplekteerib ekspert.

Ekspert

1) vaatab üle patenditaotluse kogu eelneva menetluse käigu;
2) kontrollib dokumentide terviklikkust ja avaldamiskõlbulikkust;
3) kontrollib patendiklassifikatsiooni indeksite valiku õigsust ja teeb vajadusel parandusi;
4) otsustab sõltumata patenditaotleja soovist tiitellehel joonise või muu illustratsiooni avaldamise vajaduse;
5) vaatab üle ja vajadusel teeb leiutise olemuse lühikokkuvõttes muudatusi.
 

Eelmenetluse spetsialist kontrollib andmebaasides patenditaotluse andmeid ja teeb vajadusel täiendusi ning muudatusi.

Eelmenetluse üksus kogub kokku järgmise Eesti Patendilehe numbri ilmumise päeval avaldatavad patenditaotlused ja edastab need registriosakonda. Üldjuhul arvestatakse edastamise tähtpäevaks 10 tööpäeva enne järjekordse Eesti Patendilehe ilmumist.

C.3.3. A-dokumendi patenditaotluse vormistamine

Register vormistab elektroonse A-dokumendi.

A-dokumendi vormistamine sisaldab tiitellehe valmistamist ja leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ning illustreeriva materjali igale lehele dokumendi numbri kandmist.

A-dokumendi vormistamisel järgitakse PatAK p-de 23–29 nõudeid.

C.3.4. Patenditaotluse avaldamine

Eelmenetluse üksus kontrollib enne patenditaotluse avaldamise teate avaldamist Eesti Patendilehes üle registris vormistatud A-dokumendi ja teate andmed.

Register avaldab ettenähtud tähtpäeval (PatLP § 38) Eesti Patendilehes teate avaldatud patenditaotluste kohta. Teate avaldamise päevast alates on patendiregistri kirje ja registritoimik patenditaotluse kohta (sealhulgas A-dokument) avalikud (TÕAS § 10 lg 1).

Register edastab andmed ja A-dokumendi elektroonselt ettenähtud andmekogudesse.

Register trükib vajadusel elektroonsest A-dokumendist paberkoopiaid.

Eelmenetluse üksus teatab patenditaotluse avaldamisest kirjalikult patenditaotlejale (PatS § 24 lg 5).

Viimati muudetud 15.09.2020