Lõivu tasumine väljaspool Eestit asuva isiku poolt

PrintPDF Jaga

Eesti patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse kohaselt saab riigilõive tasuda, kui alltoodud tingimused on täidetud:

  • kuna Eesti Patendiameti ametlik töökeel on eesti keel, peavad kõik dokumendid olema esitatud eesti keeles;
  • Eesti Patendiametiga suhtleb ainult Eesti riiklikus patendivolinike registris registreeritud esindaja, ka tekkida võivate probleemide lahendamisel. Näiteks kui riigilõivu on tasutud vähem, kui tariif ette näeb, ja patendivolinikku ei ole, siis patent aegub.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui Patendiamet on saanud riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:

  • maksedokumendi number ja makse kuupäev;
  • maksja nimi;
  • tasutud summa suurus;
  • toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse;
  • patenditaotluse või -registreeringu number;
  • panga kinnitus või dokumendi koostaja allkiri;
  • dokumendi koostaja (asutus või isik).

Lõivu tasumist kinnitav dokument tuleb esitada Patendiameti vastuvõtule isiklikult või posti teel. Faksi teel saadetud või mõnel muul viisil esitatud dokumente ei aktsepteerita.

Patendiamet ei saada teadet kui riigilõiv on tähtajaks tasumata. Kui riigilõivu tasumist kinnitav dokument ei ole esitatud õigeaegselt, siis muutub patent kehtetuks.

Eesti kaubamärgiseaduse kohaselt peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, õiguskaitse kehtivusaja pikendamise eest tasutavate riigilõivudega seotud toimingute tegemiseks volitama oma esindajaks Eesti riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivoliniku.

Info lõivude kohta (panga rekvisiidid, kehtivad ametlikud lõivud).

 

Viimati muudetud 28.03.2017