Klass 42

PrintPDF Jaga

Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstusanalüüsid, -uuringud teenusena ning tööstusdisaini teenused; kvaliteedikontrolli ja autentimise teenused; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

42

420167

allveeuuringud

underwater exploration

42

420225

andmete kaugvarundus

off-site data backup

42

420243

andmete krüpteerimine

data encryption services

42

420198

andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele

conversion of data or documents from physical to electronic media

42

420242

andmeturbekonsultatsioonid

data security consultancy

42

420036

arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanded,
-nõustamine

architectural consultancy

42

420011

arhitektuuriteenused

architectural services

42

420175

arvutiandmete taastamine

recovery of computer data

42

420249

arvutiplatvormide arendamine

development of computer platforms

42

420197

arvutiprogrammide dubleerimine

duplication of computer programs

42

420203

arvutiprogrammide ja andmete teisendamine, v.a füüsiline muundamine

conversion of computer programs and data, other than physical conversion

42

420090

arvutiprogrammide koostamine

computer programming

42

420141

arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja nõuanded

consultancy in the design and development of computer hardware

42

420177

arvutisüsteemide analüüs

computer system analysis

42

420194

arvutisüsteemide projekteerimine

computer system design

42

420215

arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel

monitoring of computer systems by remote access

42

420244

arvutisüsteemide seire autoriseerimata juurdepääsu või andmelekke tuvastamiseks

monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach

42

420239

arvutisüsteemide seire rikete tuvastamiseks

monitoring of computer systems to detect breakdowns

42

420176

arvutitarkvara hooldamine

maintenance of computer software

42

420201

arvutitarkvara installeerimine

installation of computer software

42

420159

arvutitarkvara üürimine, laenutus

rental of computer software

42

420204

arvutitarkvarakonsultatsioonid

computer software consultancy

42

420083

arvutite rentimine, laenutus

computer rental

42

420206

arvutite viirusetõrje teenusena

computer virus protection services

42

420227

arvutitehnoloogia- ja programmeerimisteabe pakkumine veebilehe kaudu

providing information relating to computer technology and programming via a website

42

420232

arvutitehnoloogilised konsultatsioonid

computer technology consultancy

42

420235

arvutiturbekonsultatsioonid

computer security consultancy

42

420017

bakterioloogilised uuringud

bacteriological research

42

420190

bioloogilised uuringud

biological research

42

420210

dokumentide digitaliseerimine [skaneerimine]

digitization of documents [scanning]

42

420038

ehitiste kavandamine ja vormindamine

construction drafting

42

420226

elektrooniline andmesalvestus

electronic data storage

42

420218

energiaaudit

energy auditing

42

420207

energiasäästlikkuse konsultatsioonid

consultancy in the field of energy-saving

42

420259

energiatarbe arvestite rentimine

rental of meters for the recording of energy consumption

42

420096

füüsikalised uuringud

research in the field of physics

42

420062

geoloogilised mõõdistamised

geological surveys

42

420119

geoloogilised uuringud

geological research

42

420144

graafiline disain

graphic arts design

42

420234

ilmaennustus

weather forecasting

42

420221

infotehnoloogiakonsultatsioonid

information technology [IT] consultancy

42

420230

infotehnoloogiateenuste pakkumine alltöövõtuna

information technology services provided on an outsourcing basis

42

420064

inseneriteenused

engineering

42

420209

interneti otsimootorite loomine

providing search engines for the internet

42

420241

internetiturbekonsultatsioonid

internet security consultancy

42

420245

isiku tuvastamist võimaldavate andmete elektrooniline seire interneti kaudu toimuva identiteedivarguse tuvastamiseks

electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet

42

420136

kalibreerimine, kaliibrimine [mõõtmine]

calibration [measuring]

42

420228

kartograafiateenused

cartography services

42

420260

kasutajate autentimise teenused kasutades tehnoloogiat e-kaubandustehingute jaoks

user authentication services using technology for e-commerce transactions

42

420213

kasvava metsa kvaliteedi hindamine

quality evaluation of standing timber

42

420030

keemiateenused

chemistry services

42

420007

keemilised analüüsid

chemical analysis

42

420031

keemilised uuringud

chemical research

42

420256

keevitamisalane uurimine

research in the field of welding

42

420208

keskkonnakaitselised uuringud

research in the field of environmental protection

42

420224

kliinilised uuringud, katsed

clinical trials

42

420045

kosmeetilised uuringud

cosmetic research

42

420246

krediitkaardi kasutamise elektrooniline seire internetipettuse tuvastamiseks

electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet

42

420165

kujundamine, stiliseerimine [tootekujundus, tööstusdisain]

styling [industrial design]

42

420132

kunstiteoste, taieste ehtsuse tõestamine

authenticating works of art

42

420157

kvaliteedikontroll

quality control

42

420211

käekirja-analüüs [grafoloogia]

handwriting analysis [graphology]

42

420192

linnaplaneerimine

urban planning

42

420251

loodusõnnetuste valdkonna teadus- ja tehnikauuringud

scientific and technological research in the field of natural disasters

42

420079

maamõõtmine

land surveying

42

420118

maavarade otsingud

geological prospecting

42

420058

materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine

material testing

42

420257

meditsiinilised uurimistööd

medical research

42

420101

mehaanikauuringud

mechanical research

42

420076

meteoroloogiline info

meteorological information

42

420238

mobiiltelefonide lukustuse avamine

unlocking of mobile phones

42

420193

mõõdistamine

surveying

42

420258

müügiedendusmaterjalide graafiline kujundamine

graphic design of promotional materials

42

420252

nafta-, maagaasi- ja mäetööstuse valdkonna maavarade otsingu teenused

exploration services in the field of the oil, gas and mining industries

42

420095

naftaotsingud

oil prospecting

42

420042

naftapuurkaevude testimine

oil-well testing

42

420008

naftaväljade kasutuselevõtu analüüsimine

analysis for oil-field exploitation

42

420063

naftaväljaotsingud, -uuringud

oil-field surveys

42

420050

pakendidisain, pakendikujundus

packaging design

42

420253

patendikaardistamisega seotud teadus- ja tehnikauuringud

scientific and technological research relating to patent mapping

42

420229

pilvandmetöötlus

cloud computing

42

420202

pilvekülv

cloud seeding

42

420220

pilveteenused [SaaS]

software as a service [SaaS]

42

420248

platvorm teenusena [PaaS]

platform as a service [PaaS]

42

420142

rõivaste kavandamine, moedisain

dress designing

42

420223

serveri hostimine

server hosting

42

420233

sidetehnikanõustamine

telecommunications technology consultancy

42

420255

sidetehnikauuringud

research in the field of telecommunications technology

42

420048

sisekujundus

design of interior decor

42

420237

sisekujundus

interior design

42

420195

sõidukite tehnoülevaatus

vehicle roadworthiness testing

42

420212

süsiniku vabastamisega seotud teadusinfo jagamine, teadusnõustamine ja teaduskonsultatsioonid

providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting

42

420139

tarkvara projekteerimine

computer software design

42

420140

tarkvara uuendamine

updating of computer software

42

420247

tarkvaraarendus tarkvarakirjastamise raames

software development in the framework of software publishing

42

420217

teaduslikud laboriteenused

scientific laboratory services

42

420222

teaduslikud uuringud

scientific research

42

420236

tehniline kirjutamine

technical writing

42

420061

tehniliste projektiuuringute läbiviimine

conducting technical project studies

42

420231

tehnoloogilised konsultatsioonid

technological consultancy

42

420040

tehnoloogilised uurimused

technological research

42

420109

tekstiili testimine, teimimine, katsetamine

textile testing

42

420049

tööstusdisain, tootekujundus

industrial design

42

420254

uuringud hooneehituse alal

research in the field of building construction

42

420161

uute toodete uuringud ja arendamine teenusena

research and development of new products for others

42

420216

veeanalüüsid

water analysis

42

420240

veebisaidipõhiste teaberegistrite loomine ja kujundamine teenusena [infotehnoloogiateenused]

creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]

42

420219

veebisaitide disainimise konsultatsioonid

website design consultancy

42

420199

veebisaitide loomise ja haldamise teenus

creating and maintaining websites for others

42

420200

veebisaitide majutamine, hostimine

hosting computer sites [web sites]

42

420205

veebiserverite rent

rental of web servers

42

420214

villa kvaliteedi hindamine

quality evaluation of wool

42

420250

visiitkaartide kujundamine

business card design

42

420261

ühekordse registreerimise tehnoloogiaga sidusate tarkvararakenduste jaoks kasutajate autentimise teenuste pakkumine

user authentication services using single sign-on technology for online software applications

Viimati muudetud 16.07.2021