Klass 41

PrintPDF Jaga

Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

41

410058

aedkoolid

nursery schools

41

410211

aikido-õpetamine

aikido instruction

41

410002

akadeemiad [haridus]

academies [education]

41

410082

ballide, tantsupidude korraldamine

organization of balls

41

410215

cosplay-meelelahutusürituste korraldamine

organization of cosplay entertainment events

41

410191

diskoriteenused

disc jockey services

41

410047

diskoteenused

discotheque services

41

410220

džuudoõpe

judo instruction

41

410079

dubleerimine, dublaaž [helifilmid]

dubbing

41

410091

elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus

online publication of electronic books and journals

41

410099

elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad

providing online electronic publications, not downloadable

41

410092

elektrooniline kompaktkirjastamine

electronic desktop publishing

41

410195

erialane ümberõpe

vocational retraining

41

410219

erivajadustega õppurite assistentide pakutavad haridusteenused

educational services provided by special needs assistants

41

410056

esinemised elavettekandena

presentation of live performances

41

410013

etenduse-, näitemängudekoratsioonide üürimine, laenutus

rental of show scenery

41

410083

etenduste korraldamine [impressaarioteenused]

organization of shows [impresario services]

41

410030

etenduste lavastamine, produtseerimine

production of shows

41

410208

filmide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideoteenusena

providing films, not downloadable, via video-on-demand services

41

410217

filmide levitamine

film distribution

41

410019

filmide üürimine, laenutus

rental of motion pictures

41

410225

filmide, v.a reklaamfilmide, juhtimine, lavastamine

film directing, other than advertising films

41

410008

filmistuudioteenused

movie studio services

41

410020

filmitootmine, -produtseerimine, v.a reklaamfilmide tootmine

film production, other than advertising films

41

410194

fitnessitreeningute läbiviimine

conducting fitness classes

41

410101

fotograafia

photography

41

410100

fotoreporteriteenused

photographic reporting

41

410206

giidiga ekskursioonide läbiviimine

conducting guided tours

41

410214

giidiga mägironimisekskursioonide läbiviimine

conducting guided climbing tours

41

410053

golfi mängimise võimaluste pakkumine

providing golf facilities

41

410010

haridus- või meelelahutusvõistluste organiseerimine

organization of competitions [education or entertainment]

41

410049

haridusalane eksamineerimine

educational examination

41

410048

haridusteabe pakkumine

providing information in the field of education

41

410052

hasartmängude korraldamine

gambling services

41

410018

helisalvestiste üürimine, laenutus

rental of sound recordings

41

410085

helitehnikaseadmete üürimine, rentimine, laenutus

rental of audio equipment

41

410222

helitehnikuteenused üritustel

sound engineering services for events

41

410077

iludusvõistluste korraldamine

arranging of beauty contests

41

410202

individuaalne juhendamine [õpetamine]

tutoring

41

410075

internaatkoolid

boarding schools education

41

410186

kalligraafiateenused

calligraphy services

41

410095

karaoketeenused

karaoke services

41

410042

kasiinoteenuste pakkumine [hasartmängud]

providing casino facilities [gambling]

41

410227

kasutajahinnangute, pingeridade pakkumine meelelahutuslikel või kultuurilistel eesmärkidel

providing user rankings for entertainment or cultural purposes / providing user ratings for entertainment or cultural purposes

41

410226

kasutajaretsensioonide pakkumine meelelahutuse või kultuuri valdkonnas

providing user reviews for entertainment or cultural purposes

41

410221

kasutajate haridusalane eksamineerimine droonijuhi kvalifikatsiooni väljastamiseks

educational examination for users to qualify to pilot drones

41

410011

kaugõpe

correspondence courses

41

410012

kehaline kasvatus

physical education

41

410229

kehalise vormisoleku hindamise teenused treenimise eesmärgil

physical fitness assessment services for training purposes

41

410057

kinonäitamine

cinema presentations / movie theatre presentations

41

410006

kinoseadmete rent, laenutus

rental of cinematographic apparatus

41

410043

klubiteenused [meelelahutus või haridus]

club services [entertainment or education]

41

410078

kohtade broneerimine etendustele

booking of seats for shows

41

410044

kollokviumide korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of colloquiums

41

410046

kongresside korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of congresses

41

410185

kontsertide korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of concerts

41

410045

konverentside korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of conferences

41

410199

koolide haridusteenused

educational services provided by schools

41

410207

koolitusteenused simulaatoritega

training services provided via simulators

41

410051

kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine

organization of exhibitions for cultural or educational purposes

41

410216

kunstigaleriide pakutavad kultuuri-, haridus- ja meelelahutusteenused

cultural, educational or entertainment services provided by art galleries

41

410212

kunstiteoste rentimine

rental of artwork

41

410036

kunstnikele modelliteenuste pakkumine

modelling for artists

41

410102

kutsenõustamine [haridus- või koolitusnõuanded]

vocational guidance [education or training advice]

41

410187

küljendusteenused, v.a reklaame puudutavad

layout services, other than for advertising purposes

41

410204

laulude kirjutamine

songwriting

41

410032

lavadekoratsioonide üürimine, laenutus

rental of stage scenery

41

410063

lindistusstuudioteenused

recording studio services

41

410033

loomaaiateenused

zoological garden services

41

410005

loomade dresseerimine

animal training

41

410081

loteriide korraldamine

organization of lotteries

41

410003

lõbustuspargiteenused

amusement park services

41

410007

meelelahutajateenused

entertainer services

41

410050

meelelahutusinfo pakkumine

providing information in the field of entertainment

41

410004

meelelahutusteenused

entertainment services

41

410182

mikrofilmimine

microfilming

41

410188

moesõude korraldamine meelelahutuslikul eesmärgil

organization of fashion shows for entertainment purposes

41

410062

muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine [esitlused, näitused]

providing museum facilities [presentation, exhibitions]

41

410097

muusika komponeerimise teenused

music composition services

41

410196

muusika produtseerimine

production of music

41

410197

mänguasjade laenutus

toy rental

41

410084

mänguautomaatide saalide teenused

providing amusement arcade services

41

410198

mänguvarustuse laenutus

games equipment rental

41

410230

näomaalingute tegemine

face painting

41

410200

on-line-muusika (v.a allalaaditava) pakkumine

providing online music, not downloadable

41

410094

on-line-mänguteenused arvutivõrgus

game services provided online from a computer network

41

410201

on-line-videote (v.a allalaaditavate) pakkumine

providing online videos, not downloadable

41

410028

orkestriteenused

orchestra services

41

410218

oskusteabe edastamine [koolitus]

know-how transfer [training]

41

410203

personaalsete haridusfoorumite korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of in-person educational forums

41

410193

personaaltreeneri teenused [fitnessitreening]

personal trainer services [fitness training]

41

410060

pidude korraldamine [meelelahutus]

party planning [entertainment]

41

410183

piletimüügiteenused [meelelahutus]

ticket agency services [entertainment]

41

410061

praktiline väljaõpe, treening [demonstratsioonid]

practical training [demonstration]

41

410055

puhkelaagriteenused [meelelahutus]

holiday camp services [entertainment]

41

410026

raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine

production of radio and television programmes

41

410015

raadiomeelelahutus-, -lõbustussaated, raadiomeelelahutus

radio entertainment

41

410025

raadiote ja telerite üürimine, laenutus

rental of radio and television sets

41

410023

raamatukoguteenused

lending library services

41

410024

raamatute kirjastamine, avaldamine

publication of books

41

410014

rekreatsioonialade pakkumine

providing recreation facilities

41

410064

rekreatsiooniinfo pakkumine

providing information relating to recreational activities

41

410080

religioosne õpetus

religious education

41

410041

rändraamatukoguteenused

mobile library services / bookmobile services

41

410210

sado-juhendamine [teetseremoonia juhendamine]

sado instruction [tea ceremony instruction]

41

410070

seminaride korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of seminars

41

410071

spordilaagriteenused

sport camp services

41

410035

spordirajatiste ja -vahendite pakkumine

providing sports facilities

41

410066

spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid

rental of sports equipment, except vehicles

41

410059

spordivõistluste korraldamine

organization of sports competitions

41

410190

spordiväljakute rent

rental of sports grounds

41

410073

spordiüritustel aja mõõtmise teenused

timing of sports events

41

410067

staadionite üürimine, rentimine

rental of stadium facilities

41

410205

stsenaariumide kirjutamine

screenplay writing

41

410089

stsenaariumide kirjutamine, v.a reklaami eesmärgil

scriptwriting, other than for advertising purposes

41

410093

subtiitrimine

subtitling

41

410065

sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite üürimine, laenutus

rental of skin diving equipment

41

410192

suulise tõlkimise teenused

language interpretation

41

410072

sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine

arranging and conducting of symposiums

41

410029

teatrietendused [lavastused]

theatre productions

41

410086

teatritele ja telestuudiotele valgustusseadmete üürimine, rentimine, laenutus

rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios

41

410184

tekstide toimetamine* (v.a reklaamtekstid)

writing of texts*

41

410016

tekstide, v.a reklaamtekstide, publitseerimine, avaldamine

publication of texts, other than publicity texts

41

410209

teleprogrammide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideoteenusena

providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services / providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services

41

410031

televisioonimeelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus

television entertainment

41

410087

tenniseväljakute üürimine, rentimine

rental of tennis courts

41

410054

terviseklubiteenused [tervise- ja fitnessitreeningud]

health club services [health and fitness training]

41

410213

toaakvaariumite rentimine

rental of indoor aquaria

41

410189

treenimine

coaching [training]

41

410009

tsirkused

presentation of circus performances

41

410104

tõlkimine

translation

41

410103

uudistereporterite teenused

news reporters services

41

410224

valgustehnikuteenused üritustel

lighting technician services for events

41

410027

varietee-etenduste esitamine

presentation of variety shows

41

410090

videofilmide montaaž

videotape editing

41

410069

videofilmide, videosalvestiste laenutus

rental of videotapes

41

410088

videokaamerate üürimine, rentimine, laenutus

rental of video cameras / rental of camcorders

41

410106

videolindile salvestamine

videotaping

41

410068

videomagnetofonide üürimine, laenutus

rental of video cassette recorders

41

410105

viipekeele tõlkimine

sign language interpretation

41

410021

võimlemisõpetus, -juhendamine

gymnastic instruction

41

410017

õpetamine, haridusteenused

teaching / educational services / instruction services

41

410076

õpitubade korraldamine ja läbiviimine [koolitus]

arranging and conducting of workshops [training]

41

410228

õppeimitaatorite rentimine

rental of training simulators

41

410098

ööklubiteenused [meelelahutus]

nightclub services [entertainment]

41

410223

üritusvideote montaažiteenused

video editing services for events

 

Viimati muudetud 01.01.2021