Klass 35

PrintPDF Jaga

Reklaam; ärijuhtimine, -korraldus ja äri administreerimine; kontoriteenused

Kl

Baas-
number

Teenuse nimetus eesti keeles

Teenuse nimetus inglise keeles

35

350076

ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena

arranging newspaper subscriptions for others

35

350151

ajutine ärijuhtimine (ajutise juhi palkamine ettevõtte kriisi korral)

interim business management

35

350145

allalaaditava digitaalmuusika sidusjaemüük

online retail services for downloadable digital music

35

350147

allalaaditava ja eelsalvestatud muusika ja filmide veebijaemüügiteenused

online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies

35

350146

allalaaditavate helinate veebijaemüügiteenused

online retail services for downloadable ring tones

35

350097

allhanketeenused [ärialane abi]

outsourcing services [business assistance]

35

350086

andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele

data search in computer files for others

35

350066

arvamusküsitlused

opinion polling

35

350015

arvepidamine, raamatupidamine

book-keeping / accounting

35

350098

arvete esitamine

invoicing

35

350016

arvete seisu, bilansi koostamine

drawing up of statements of accounts

35

350117

arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus

updating and maintenance of data in computer databases

35

350061

arvutipõhine dokumendihaldus

computerized file management

35

350084

arvutivõrgureklaam

online advertising on a computer network

35

350126

CV kirjutamise teenuse pakkumine

writing of curruculum vitae for others / writing of résumés for others

35

350118

ehitusprojektide ärialane juhtimine

business project management services for construction projects

35

350079

esinevate artistide äritegevuse juhtimine

business management of performing artists

35

350122

ettevõtete administratiivhaldus alltöövõtuna

outsourced administrative management for companies

35

350108

farmaatsia- ja veterinaariapreparaatide ning hügieeni- ja meditsiinitarvete jaemüügiteenused

retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies

35

350148

farmaatsia-, veterinaar- ja sanitaarpreparaatide ning meditsiiniliste materjalide hulgimüügiteenused

wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies

35

350144

finantsauditeerimine

financial auditing

35

350083

fotokoopiamasinate rentimine, üürimine

rental of photocopying machines

35

350009

fotokopeerimisteenused

photocopying services

35

350154

hankekutsetele vastamise haldusabi

administrative assistance in responding to calls for tenders / administrative assistance in responding to requests for proposals [RFPs]

35

350085

hanketeenused teistele ettevõtetele [kaupade ja teenuste ostmine]

procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]

35

350091

hinnavõrdlusteenused

price comparison services

35

350078

hotellide ärialane juhtimine

business management of hotels

35

350124

hüvitusprogrammide ärilise haldusteenuse pakkumine

business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others

35

350005

impordi-ekspordiagentuuride teenused

import-export agency services

35

350080

info kogumine arvuti andmebaasidesse

compilation of information into computer databases

35

350081

info süstematiseerimine arvuti andmebaasides

systemization of information into computer databases

35

350160

kasutajate arvustuste pakkumine kaubandus- või reklaamiotstarbel

providing user reviews for commercial or advertising purposes

35

350161

kasutajate hinnangute, pingerindade pakkumine kaubandus- või reklaamieesmärgil

providing user rankings for commercial or advertising purposes / providing user ratings for commercial or advertising purposes

35

350064

kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine

organization of exhibitions for commercial or advertising purposes

35

350110

kaubandus- ja ärikontaktinfo pakkumine

providing commercial and business contact information

35

350025

kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi

commercial or industrial management assistance

35

350159

kaubandusalane lobitöö

commercial lobbying services

35

350082

kaubandusmesside korraldamine

organization of trade fairs

35

350006

kaubandusteabeagentuuride teenused

commercial information agency services

35

350114

kaubandusvahendusteenused

commercial intermediation services

35

350023

kaupade demonstreerimine

demonstration of goods

35

350141

kaupade ja teenuste müügiedendus spordiürituste sponsorluse kaudu

promotion of goods and services through sponsorship of sports events

35

350092

kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites

presentation of goods on communication media, for retail purposes

35

350043

kiirkiri, stenograafia

shorthand

35

350149

kingituste registreerimise teenused

gift registry services

35

350133

kirjalike sõnumite ja andmete registreerimine

registration of written communications and data

35

350022

kirjutusmasinal kirjutamine

typing

35

350164

klientide profiilianalüüs kaubanduse või turunduse jaoks

consumer profiling for commercial or marketing purposes

35

350093

klientidele äriteabe ja -nõustamise pakkumine seoses kaupade ja teenustega

providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services

35

350113

klikipõhine reklaamimine

pay per click advertising

35

350129

kohtumiste ajakava korraldamise teenused [kontoriteenused]

appointment scheduling services [office functions]

35

350130

kohtumiste meeldetuletamise teenused [kontoriteenused]

appointment reminder services [office functions]

35

350142

konkurentsiteabeteenused

competitive intelligence services

35

350013

kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, üürimine*

office machines and equipment rental*

35

350158

kontoriseadmete rent ühiskontorites

rental of office equipment in co-working facilities

35

350153

kunstigaleriide pakutavad kunstiteoste jaemüügiteenused

retail services for works of art provided by art galleries

35

350128

lennureiside püsikliendiprogrammide haldamine

administration of frequent flyer programs

35

350116

läbirääkimised ja äritehingute sõlmimine kolmandate poolte jaoks

negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties

35

350063

majandusprognoosid

economic forecasting

35

350123

maksudeklaratsiooni esitamise teenused

tax filing services

35

350073

maksudokumentatsiooni koostamine

tax preparation

35

350165

meditsiinilise suunamise haldusteenused

administrative services for medical referrals

35

350156

meediasuhete alased teenused

media relations services

35

350049

modelliteenused reklaami või müügikampaania/-edenduse eesmärgil

modelling for advertising or sales promotion

35

350103

moesõude korraldamine turunduseesmärkidel

organization of fashion shows for promotional purposes

35

350089

müügiautomaatide rentimine

rental of vending machines

35

350071

müügikampaaniad, -reklaam teenusena

sales promotion for others

35

350109

müügilettide üürimine

rental of sales stands

35

350003

müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine

bill-posting

35

350028

näidiste (proovide) levitamine

distribution of samples

35

350030

oksjonid, enampakkumised

auctioneering

35

350007

omahinnaanalüüsid

cost price analysis

35

350095

ostutellimuste töötlemine

administrative processing of purchase orders

35

350111

otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena

search engine optimisation for sales promotion / search engine optimization for sales promotion

35

350163

pagaritoodete jaemüük

retail services relating to bakery products

35

350067

palgalehtede koostamine

payroll preparation

35

350019

personalijuhtimisalased konsultatsioonid

personnel management consultancy

35

350046

poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine

shop window dressing

35

350024

posti teel reklaami levitamine

direct mail advertising

35

350077

postimüügireklaam

advertising by mail order

35

350088

pressiülevaateteenused

news clipping services

35

350090

psühholoogiline testimine personali valikuks

psychological testing for the selection of personnel

35

350131

püsikliendiprogrammide haldamine

administration of consumer loyalty programs

35

350040

raadioreklaam

radio advertising

35

350134

registritesse talletatud teabe uuendamine ja hooldus

updating and maintenance of information in registries

35

350039

reklaam

advertising / publicity

35

350104

reklaamfilmide produtseerimine

production of advertising films

35

350139

reklaami kommunikatsioonistrateegia konsultatsioonid

consultancy regarding advertising communication strategies

35

350047

reklaamiagentuuride teenused

advertising agency services / publicity agency services

35

350087

reklaamiaja rentimine massiteabevahendites

rental of advertising time on communication media

35

350101

reklaamide küljendamine teenusena

layout services for advertising purposes

35

350121

reklaamikontseptsioonide arendamine

development of advertising concepts

35

350125

reklaamipindade rent [reklaamitahvlid]

rental of billboards [advertising boards]

35

350070

reklaamipindade üürimine

rental of advertising space

35

350035

reklaammaterjali üürimine

publicity material rental

35

350027

reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine

updating of advertising material

35

350008

reklaammaterjalide levitamine

dissemination of advertising matter

35

350099

reklaamtekstide kirjutamine

writing of publicity texts

35

350038

reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine

publication of publicity texts

35

350072

sekretäriteenused

secretarial services

35

350150

sihtturundamine

targeted marketing

35

350102

sponsorite otsimine

sponsorship search

35

350105

sportlaste äritegevuse juhtimine

business management of sports people

35

350100

statistika koostamine

compilation of statistics

35

350132

stsenaariumide kirjutamine reklaami eesmärgil

scriptwriting for advertising purposes

35

350042

suhtekorraldus

public relations

35

350138

suhtekorraldusliku kommunikatsioonistrateegia konsultatsioonid

consultancy regarding public relations communication strategies

35

350045

sõnumite transkriptsioon [kontoriteenused]

transcription of communications [office functions]

35

350155

tarkvara kirjastamisega seotud turundus

marketing in the framework of software publishing

35

350135

teaberegistrite koostamine kaubanduslikel või reklaami eesmärkidel

compiling indexes of information for commercial or advertising purposes

35

350096

teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil

commercial administration of the licensing of the goods and services of others

35

350075

tekstitöötlus

word processing

35

350162

telefonikeskjaama käitamine teenusena

telephone switchboard services

35

350074

telefonivastamisteenused kättesaamatute abonentide puhul

telephone answering for unavailable subscribers

35

350094

telekommunikatsiooniteenuste tellimuste korraldamine

arranging subscriptions to telecommunication services for others

35

350107

telemarketingiteenused

telemarketing services

35

350137

telepoeprogrammide produtseerimine

production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs

35

350044

telereklaam

television advertising

35

350143

turuinfoteenuste pakkumine

market intelligence services

35

350106

turundus

marketing

35

350031

turu-uuringud

market studies

35

350051

turundusuuringud

marketing research

35

350012

tööhõivekontoriteenused

employment agency services

35

350068

tööjõu värbamine

personnel recruitment

35

350115

vabakutseliste teenuseosutajate äritegevuse juhtimine

business management for freelance service providers

35

350127

veebi indekseerimine äri või reklaami eesmärgil

web indexing for commercial or advertising purposes

35

350112

veebilehe liikluse optimeerimine

website traffic optimisation / website traffic optimization

35

350120

veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja teenuste ostjatele ning müüjatele

provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services

35

350152

välireklaam

outdoor advertising

35

350017

äri auditeerimine

business auditing

35

350029

äri efektiivsuse ekspertiisid

business efficiency expert services

35

350062

ärialased konsultatsiooniteenused

professional business consultancy

35

350002

ärialased küsitlused, päringud

business inquiries

35

350033

ärialased uuringud

business investigations

35

350119

äriinfo pakkumine veebilehekülgedel

providing business information via a website

35

350065

äriinfo, -teave

providing business information

35

350001

ärijuhtimisabi

business management assistance

35

350157

ärikommunikatsiooniteenused

corporate communications services

35

350140

ärilepingute läbirääkimised teenusena

negotiation of business contracts for others

35

350032

äritegevuse hindamine

business appraisals

35

350018

äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid

business management and organization consultancy

35

350020

äritegevuse juhtimise konsultatsioonid

business management consultancy

35

350048

äritegevuse juhtimise nõustamine

advisory services for business management

35

350036

äritegevuse korraldamise konsultatsioonid

business organization consultancy

35

350069

äritegevuse siirde administratiivteenused

administrative services for the relocation of businesses

35

350041

äriuuringud

business research

35

350136

ärivahendusteenused potentsiaalsete erainvestorite ja rahastamist vajavate ettevõtjate kokkuviimiseks

business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding

Viimati muudetud 06.01.2021