Kes on leiutise autor (leiutaja)?

PrintPDF Jaga

Igal leiutisel on autor. Leiutise autor (ehk leiutaja) on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega (leiutustegevusega) on loonud leiutise [patendiseaduse (PatS) § 13 lg 1]. Leiutise autoriks ei saa kunagi olla juriidiline isik. Autorsusest ei saa loobuda ega seda kellelegi loovutada või pärandada (PatS § 13 lg 6).

Vahel võib leiutisel olla mitu autorit.

Mitme isiku ühise loomingulise tööga loodud leiutise autorsus on ühisautorsus (PatS § 13 lg 2). Ühisautorsus on ühtne, mis tähendab, et ka ühisautorsuse korral ei saa ükski autoritest oma autorsusest loobuda. Samas ei või mõned ühisautoritest oma suva järgi jätta kedagi endi hulgast leiutise avalikustamisel nimetamata, küll aga võib iga autor või ühisautor keelata oma isiku avalikustamise (PatS § 13 lg 7) või loobuda talle autorsusest tulenevatest varalistest õigustest kas üleüldse või kellegi kasuks (PatS § 13 lg 9).

Pole harvad juhud, kui sama leiutise on eri aegadel loonud eri isikud üksteisest täiesti sõltumatult. Harukorral on eri isikud sama leiutise loonud isegi samal päeval. Kuna leiutise tegeliku loomise hetke on raske, kui mitte võimatu, tuvastada, on ülemaailmset valdavat tunnustust leidnud nn patenditaotluse esmase esitamise (first to file) printsiip. Selle printsiibi kohaselt loetakse tegelikuks leiutise autoriks isik, kes on autorina märgitud esimesena patendiametisse esitatud patenditaotluses või kasuliku mudeli registreerimise taotluses. Kui taotlust ei ole esitatud, ei ole keegi õigustatud väitma oma autorsust. Seega ei teki patenti taotlemata kellelgi leiutise suhtes mingeid seadusega kaitstavaid moraalseid ega varalisi õigusi.

Vaata lisaks: Raul Kartus "Leiutiste kaitsmine"

 

Viimati muudetud 14.01.2022