Kuidas saada tööstusdisainilahendusele kaitset Eestis

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis tuleb esitada Patendiametisse avaldus koos tööstusdisainilahenduse reproduktsioonidega. Registreerimistaotluse saab esitada avalduse plangil või elektrooniliselt. Registreerimistaotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast avalduse esitamist.

Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluses esitatavad dokumendid:

  • tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus (ühes eksemplaris);
  • tööstusdisainilahenduse reproduktsioon (kahes eksemplaris);
  • volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  • prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, kui taotletakse prioriteedikuupäeva.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse alguskuupäevaks võib olla prioriteedikuupäev, s.o tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 4 tulenev õigus kasutada õiguskaitse alguskuupäevana sama disainilahenduse varasema taotluse kuupäeva, k.a mõnes teises riigis esitatud taotluse kuupäeva.

Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud Tööstusdisainilahenduse määruses.

Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlemisel rakendatakse Eestis avaldus- ehk registreerimissüsteemi. See tähendab, et Patendiamet kontrollib tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete täitmist, kuid ei kontrolli tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust, tööstuslikku või käsitöönduslikku valmistatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlust. Nende nõuete täitmise eest vastutab taotleja.

Registreerimistaotlust esitades on oluline teada, et kaitset on võimalik taotleda ühele tööstusdisainilahendusele, selle variantidele või komplektile. Tööstusdisainilahenduse variandid peavad jätma sama üldmulje ning erinevused võivad esineda ainult üldmulje seisukohalt ebaoluliste detailide osas.

Tööstusdisainilahenduste komplektiks loetakse sellist disainilahenduste loogilist kogumit, mille osad on kujundatud samas laadis ja kuuluvad samasse klassi tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni järgi. Loogilise kogumi all mõeldakse seda, et komplekti kuuluvad tööstusdisainilahendused peavad olema omavahel mingil viisil seotud, näiteks kasutuseesmärgi järgi (nuga ja kahvel, köögimööbel, lõunaserviis vms).

Tööstusdisainilahenduste registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või iseseisvalt. Isikud, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peavad volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus antavaid tähtaegu taotluse parandamiseks ja täiendamiseks ning riigilõivude maksmiseks. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni. Et kõik teated kätte saada, tuleb Patendiametile teatada õiged kontaktandmed.

Samas on tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlejal õigus tagasivõetuks lugemise korral nõuda menetluse taastamist, kui seaduses ette nähtud toimingud jäid tegemata vääramatu jõu või mõne muu taotlejast või tema esindajast sõltumatu takistuse tõttu. Menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtajast alates.

Tööstusdisainilahenduse registreeringu andmete kande kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes "Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht". Vaidlused registrisse kantud tööstusdisainilahenduse üle lahendatakse kohtus.

Viimati muudetud 24.03.2017