Kuidas saada kaubamärgile kaitset Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kaudu

PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi abil saab taotleda kaubamärgile õiguskaitset kogu Euroopa Liidus tervikuna, st õiguskaitse hakkab kehtima muu hulgas ka Eesti territooriumil. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb kaubamärgi õiguskaitse automaatselt uutesse liikmesriikidesse.

Taotlus võib olla eestikeelne, see tuleb esitada Hispaanias Alicantes asuvasse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametisse (EUIPO). Soovitatav on esitada taotlus elektroonselt (e-taotlus), sest pabertaotlus on kallim (lõivude info).

Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimisel kehtivad kaubamärgile samad nõuded, mida on kirjeldatud peatükkides Milline tähis ei sobi kaubamärgiks ning Varasemad õigused ja otsingud ehk kaubamärgi registreerimise absoluutsed ja suhtelised keeldumispõhjused, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemis aktsepteeritakse samu kaubamärgiliike, mis Eestis.

Euroopa Liidu kaubamärgi õiguskaitse ühtsus tähendab, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus ilmneb kasvõi ühes liikmesriigis, siis märki ei registreerita Euroopa Liidus tervikuna. Varasemate õiguste hulka kuuluvad kõigis liikmesriikides varem kehtima hakanud õigused, k.a liikmesriikide riigisisesed varasemad kaubamärgid, mille omanikud saavad vaidlustada Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimist. Varasemate märkide kohta saab teha otsinguid andmebaasis TMView, kus sisalduvad andmed EUIPO andmebaasist ja liikmesriikide riigisisestest andmebaasidest. Lisaks on andmebaasiga liitunud paljud riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu. 

Enne taotluse esitamist on oluline hästi läbi mõelda kaubad ja teenused, mille tähistamiseks kaubamärgile kaitset soovitakse, kuna peale taotluse vastu võtmist kaupu ega teenuseid taotlusesse juurde lisada ei saa. Taotluslõivu suurus oleneb taotluses esitatud kauba- ja teenusklasside arvust (lõivude info). Kaupade ja teenuste klassifitseerimisel saab abi andmebaasist TMclass

Isik, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas, peab EUIPOga suhtlemiseks määrama kutselise esindaja, v.a taotluse esitamiseks. Esindajate nimekiri on kättesaadav EUIPO andmebaasis eSearch plus, kus neid saab otsida näiteks asukoha riigi või linna järgi.

Taotluse menetlus EUIPOs ja vaidlustamise võimalused on kujutatud menetlusskeemidel.

Viimati muudetud 19.10.2021