Koostöö uudised 2013

PrintPDF Jaga

Patendiamet ühines veebivahendiga Similarity

16.12.2013

16.12.2013 ühines Patendiamet veebivahendiga Similarity, mis annab ülevaate erinevate riikide ametite kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamise praktikast.

Veebivahend on kaubamärgitaotlejale kasulik, kuna võimaldab prognoosida, milliste kaupade või teenuste osas võib olla vajalik loa küsimine varasema kaubamärgi omanikult. Samuti võimaldab veebivahend kaubamärgiomanikul hinnata, milliste tegevusaladega tegelemine võib konkureeriva kaubamärgiomaniku õigusi rikkuda.

Patendiamet täiendab veebivahendit regulaarselt.

 


Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta

20.11.2013

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 "IP Translator". Kõnealune otsus mõjutab kõigi Euroopa Liidu kaubamärgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse ühtlustada Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist. Koostöös määrati kindlaks, millised Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted on piisavalt selged ja täpsed ning milliseid ei saa ilma täiendava täpsustamiseta vastuvõetavaks pidada. Lepiti kokku, et nimetatud kohtuotsuse ühtlustatud rakendamine toimub kolme kuu jooksul alates käesoleva ühisteatise avaldamise kuupäevast. Patendiamet teatab uue praktika rakendamise kuupäeva vähemalt 1 kuu ette.

Loe lähemalt:

 


Eesti ühines e-õppe vahendiga

16.07.2013

Alates 12. juulist on Eesti ühinenud e-õppe (e-Learning) vahendiga, mis on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, loodud on see OHIM-i koostööfondi raames. Praeguse seisuga on tasuta e-õppe vahendiga, mis on kasutusel juba novembrist 2012, ühinenud 11 intellektuaalomandi ametit, on-line'is on see kättesaadav Euroopa Liidu 13 keeles.

OHIM-i uudis


Taksonoomiateemaline on-line-loeng

10.07.2013

24.07.2013 kell 12.00 Eesti aja järgi toimub OHIM-i akadeemia korraldatud taksonoomiateemaline on-line-loeng (Webinar), mis on suunatud eelkõige kasutajatele.

Rohkem infot: Webinar on Taxonomy: The user perspective

 


Kohtuasja "IP Translator" kohta tehtud otsuse ühisteade

02.05.2013

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 "IP Translator". Kõnealune otsus mõjutab kõigi Euroopa Liidu kaubamärgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse ühtlustada Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist.

Loe lähemalt: Kohtuasja "IP Translator" kohta tehtud otsuse ühisteade.

Viimati muudetud 12.10.2015