Õigusaktid

PrintPDF Jaga

Euroopa Liidus kehtivale kaubamärgile ja disainilahendusele saadakse õiguskaitse alltoodud õigusaktide alusel. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), kes registreerib ning  teostab Euroopa Liidu disainilahenduse ja kaubamärgi menetlusega seotud toiminguid, lähtub oma tegevuses peamiselt järgnevatest nõukogu ja komisjoni määrustest.

Nõukogu määrustes on sätestatud  vastava tööstusomandi objekti õiguskaitse alused, nõuded tööstusomandi objektile ja üldisemad menetlust ja toiminguid reguleerivad reeglid, samuti vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise alused. Komisjoni määrused, mis on antud nõukogu määruste rakendamiseks, käsitlevad tööstusomandi objekti õiguskaitse menetlust detailsemalt, reguleerides peamiselt menetluslikke toiminguid.

  1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/2424 16. detsembrist 2015, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (EMPs kohaldatav tekst)
     
Viimati muudetud 23.03.2016