Peadirektori asetäitja

PrintPDF Jaga

Kadri Mikk

e-post                  kadri.mikk [at] epa.ee

telefon                  627 7905

Põhikohustused

Peadirektori asetäitja:
1) juhib ja korraldab finants- ja haldusosakonna tööd;
2) koordineerib ja korraldab ameti arengukavade väljatöötamist lähtuvalt ministeeriumi strateegiast ja poliitikast;
3) käsutab peadirektori antud pädevuse piires ameti eelarvevahendeid, jälgib eelarve täitmist ning vastutab ameti eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
4) korraldab ameti aastaeelarve eelnõu kohta käivate ettepanekute ettevalmistamist;
5) sõlmib ameti nimel peadirektori antud volituse piires lepinguid;
6) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
7) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituse piires;
8) teeb ettepanekuid finants- ja haldusosakonna ametnike ja töötajate palga määramiseks või töötasu kokkuleppimiseks, ametnikele distsiplinaarkaristuste määramiseks;
9) korraldab tööstusomandikaitse teadlikkuse edendamist;
10) täidab muid peadirektori antud ülesandeid;
11) teeb koostööd kinnisvara haldajatega ameti kasutuses olevate hoonete ja ruumide kasutamisel;
12) korraldab ja koordineerib kahepoolset koostööd rahvusvaheliste tööstusomandi organisatsioonidega.
 
 
Viimati muudetud 31.07.2017