Intellektuaalomandiõiguse osakond

PrintPDF Jaga

Kontaktandmed ja ametijuhendid

Ametinimetus Nimi E-post Telefon Ametijuhend
Juhataja Cady Kaisa Rivera cadykaisa.rivera [at] epa.ee 627 7917 PDF
Jurist Igor Skorohodov igor.skorohodov [at] epa.ee 627 7916 PDF
Teabeürituste koordinaator Triin Urviste triin.urviste [at] epa.ee 627 7918 PDF

 

Põhiülesanded

1) intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
2) ameti põhiülesannete raames koostöö tegemine rahvusvaheliste intellektuaalse omandi organisatsioonidega ja teiste riikide intellektuaalse omandi õiguskaitse institutsioonidega;
3) intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
4) intellektuaalse omandi õigusaktide analüüsimine, nende muutmiseks ettepanekute tegemine ning eelnõude koostamine seoses ameti ülesannetega;
5) autoriõiguse komisjoni töö korraldamine;
6) riikliku järelevalve tegemine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevusele kehtestatud nõuete täitmise üle õigusaktidega ettenähtud korras;
7) muude ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas;
8) kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine;
9) õigusnõustamine;
10) ameti esindamine apellatsioonikomisjonis ja kohtus tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavate kaebuste ja avalduste läbivaatamisel;
11) meetmete kavandamine õigusaktide toimimise kindlustamiseks ning kehtivatest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.

 

Intellektuaalomandiõiguse osakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 01.01.2022