Parim kaupade ja teenuste loetelude koostamise praktika

PrintPDF Jaga

Seoses augustikuus 2016 jõustunud muudatustega Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) klassifitseerimise juhistes juhib KC G&S Issues (Knowledge Circle Goods and Services Issues) taotlejate tähelepanu mõnele asjale, mis mõjutavad kaupade ja teenuste loetelude kontrollimise protseduure, ning annab mõned kiired ja lihtsad nõuanded, mida Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse täitmisel ja esitamisel meeles pidada.

Järgnevas tabelis on toodud mõned kaupade ja teenustega seotud teemad, millega seoses ilmneb klassifitseerimisel sageli puudujääke, mis omakorda aeglustab kaubamärgi avaldamist. Ühtlasi leiab tabelist soovitusi, kuidas neid puudujääke vältida:

 

EI OLE SOOVITATAV

ON SOOVITATAV

Põhjus

Terminoloogiast üldiselt

 • Loetelud oma sõnastustega
 • Veebis tõlgitud loetelud
 • Vanad loetelud
 • Ise kaupade ja teenuste loetelu koostamine, valides terminid harmoniseeritud andmebaasist (HDB). HDB on e-taotluse esitamisel kättesaadav TMclass’i andmebaasi kaudu või Goods and services builder abivahendit kasutades.

Ulatuslik ja mitmekeelne HDB võimaldab täielikult automatiseeritud loetelude kontrollimist ja tõlkimist.

Kasutada mitmusi, v.a loendamatud nimisõnad, nt milk (piim)

 • Toy (mänguasi)
 • Violin (viiul)
 • Book (raamat)
 • Cake (kook)
 • Toys (mänguasjad)
 • Violins (viiulid)
 • Books (raamatud)
 • Cakes (koogid)

Automatiseeritud arvutipõhine loetelude kontrollimine töötab mitmuste baasil.

Kasutada täpsustusi kaupade eristamiseks teenustest

 • Kaubad: painting (maal)
 • Kaubad: picture paintings (maalid)
 • Teenused: painting services (maalimisteenused)

Täpsustused aitavad määrata õiguskaitse ulatust.

 • Teenused: dentist (hambaarst)
 • Kaubad: dental instruments (hambaraviriistad)
 • Teenused: dentistry services (hambaraviteenused)

Kontrollida grammatikat, sh õigete rõhumärkide kasutamist

 • Telecomunnication services
 • Cruasans
 • Telecommunication services (sideteenused)
 • Croissants (sarvesaiad)

Grammatiliselt valesti kirjutatud sõnu ei tunne süsteem ära ning see võib viia valede tõlgeteni.

Kasutada sidumiseks komasid

 • Software for laboratory apparatus; robots; machines (laboriseadmete tarkvara; robotid; masinad)
 • Software for laboratory apparatus, robots, machines (laboriseadmete, robotite, masinate tarkvara)

Komadega eraldatakse omavahel seotud, ühist näitajat omavaid kaupu ja teenuseid. Teenusklassides eraldatakse need kaubad alati omavahel komadega, mis on seotud selle teenusega, mille ulatuses õiguskaitset taotletakse.

 • Retail services related to clothing; footwear; headgear (rõivaste jaemüügiteenused; jalatsid; peakatted)
 • Retail services related to clothing, footwear, headgear (rõivaste, jalatsite, peakatete jaemüügiteenused)

Kasutada eristamiseks semikooloneid

 • Gardening gloves, lawn sprinklers, flowerpots, all made of porcelain (portselanist aiatöökindad, portselanist muruvihmutid, portselanist lillepotid)
 • Gardening gloves; lawn sprinklers; flowerpots, all made of porcelain (aiatöökindad; muruvihmutid; portselanist lillepotid)

Semikoolonid eristavad üht tüüpi kaubad ja teenused teist tüüpi kaupadest ja teenustest.

Vältida ebamääraseid termineid

Euroopa Liidu kaubamärgimääruse (EUTMR) artikkel 28(2) kohaselt peavad kaubad ja teenused olema sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt selleks, et oleks võimalik määrata õiguskaitse ulatus.

 

Väljendeid „namely“ (nimelt) ja „in particular“ (eelkõige) võib kasutada kaupade ja teenuste loetelu ulatuse piiritlemiseks. Muud kirjavahemärgid ja sümbolid, nagu kaldkriipsud, koolonid ja ümarsulud on aktsepteeritavad, kuigi HDB käesoleval hetkel ei toeta selliste kirjavahemärkide või sümbolite kasutamist. Seetõttu, kui neid kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutatakse, siis kaupade ja teenuste loetelude kontrollimisel ei loeta neid automaatselt aktsepteerituks ning neid peab ekspert eraldi kontrollima. See tähendab, et taotlus ei läbi menetlust nii kiiresti, kui Fast Track teenus võimaldaks ning menetlus on aeglasem. Kaupade ja teenuste loetelude sisestamisel e-taotlusesse on ühe termini maksimaalne suurus 512 tähemärki. Rohkemate tähemärkide sisestamine, ilma et vahepeal oleks sisestatud semikoolonit, ei ole tehniliselt võimalik.

Selleks, et valida korrektne ja eelaktsepteeritud kaupade ja teenuste loetelu mistahes Euroopa Liidu keeles, saab otsida termineid HDB andmebaasist e-taotluse täitmisel või TMclass’i kaudu või koostada loetelu Goods and Services builder abivahendi kaudu.

Rohkem teavet ja praktilisi nõuandeid klassifitseerimise teemadel leiab EUIPO klassifitseerimise juhistest ning kodulehel avaldatavatest uuendustest.

 

Soovitusi Eestis kaubamärgile õiguskaitset taotlevale isikule

Ka Eestis kaubamärgile õiguskaitset taotlev isik võiks kaupade ja teenuste loetelude koostamisel järgida ülaltoodud põhimõtteid, arvestades sealhulgas eesti ja inglise keele erisusi.

Kuigi oma sõnastuste kasutamine loeteludes on lubatud ja Eestis loetelude automatiseeritud kontrolli süsteemi rakendatud ei ole, siis teataval määral kiirema menetluse huvides soovitab Patendiamet kasutada Nizza klassifikaatorist pärinevaid termineid. Rohkemate terminite otsimiseks on soovitatav kasutada TMclass’i andmebaasi.

Oluline on, et loetelu oleks grammatiliselt korrektne, sh on soovitatav võimalusel kasutada mitmuseid ainsuste asemel (nt mänguasjad, mitte mänguasi) ning kindlasti tuleb mitmeti tõlgendatavuse korral sõnastada kaubad otsesõnu kaupade ja teenused teenustena (nt lilleseade kaubana „lilleseaded (kompositsioonid)“ ja teenusena „lilleseadeteenused“). Komasid ja semikooloneid loeteludes tõlgendatakse täpselt samamoodi nagu Euroopa Liidu kaubamärgitaotluste puhul EUIPOs.

Nagu EUIPO, nii ei aktsepteeri ka Patendiamet teatud termineid Nizza klassifikaatori klassipäistest täpsustamata kujul. Need terminid on aga aktsepteeritavad, kui nende sõnastust muudetakse selliselt, et need on piisavalt selged ja täpsed. Selle kohta käiv täpsem teave on leitav Patendiameti veebilehel.

 

Allikas: Alicante News, juuli 2016, lk 19-21 – https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenewsJuly2016_en.pdf  

 

Viimati muudetud 09.01.2017