Abiks kasutajale

PrintPDF Jaga

Kaubamärk saab õiguskaitse kindlate kaupade/teenuste osas, sestap on kaupade/teenuste loetelul taotluses väga oluline osa. Võta aega selle koostamiseks – veendu, et loetelu sisu oleks selline, mis vastaks sinu vajadustele ning vorm selline, et hiljem ei kuluks aega ametiga kirjavahetuse pidamise peale. Algselt kulutatud aeg tasub hiljem ära võidetud ajas, sageli ka võidetud rahas ja paremini planeeritud strateegiates!  

Seetõttu pea silmas järgnevat.

 • Mõtle hoolega läbi, mis on need kaubad/teenused, mille osas sa oma kaubamärgile kaitset soovid.

 • Analüüsi, kas andmebaasist leitud kauba/teenuse nimetus kajastab sisult seda kaupa või teenust, mille osas sa oma kaubamärgile kaitset soovid või pead otsima mõne muu kauba/teenuse või sõnastama selle koguni ise?

 • Tee endale selgeks, kas sa vajad märgile õiguskaitset teenuse või äkki siiski kauba osas? Või mõlema osas? Vahetevahel võib siin olla päris keeruline otsustuskoht.

 • Mõtle läbi, millised on sinu tulevikuplaanid. Kaubamärk saab õiguskaitse 10 aastaks. Ehk tasub kaupade/teenuste loetellu märkida ka kaupu/teenuseid, mida veel ei toodeta/ei osutata, kuid plaan ja unistus on? Siinkohal on oluline teada, et kui sa oled taotluse Patendiametile juba esitanud, siis kaupade/teenuste loetelu enam laiendada (st kaupu/teenuseid juurde märkida) ei saa! Tea, et riigilõiv, mis tuleb tasuda, sõltub taotlusesse märgitud kauba(teenus)klasside arvust, mitte aga ühte klassi märgitud kaupade/teenuste arvust.

   Kui oled taotluse kiiruga koostanud ning soovid kasvõi järgmine päev loetelu täiendada, siis ei ole see võimalik. Sel juhul tuleb sul teha ametile uus taotlus ja maksta uus riigilõiv. Küll aga saab loetelu vajadusel alati piirata.

 • Kaalutle, milliste sinu kaupadele/teenustele ligilähedaste või nendega seotud kaupade/teenuste osas registreeritud identne või väga sarnane kaubamärk oleks sinu ärile reaalselt kahjulik. Siit lähtuvalt - kas oleks mõtet registreerida oma kaubamärk ka sinu kaupadele/teenustele lähedaste kaupade/teenuste osas ja hoida seega „enda ümber õhk puhas“ või ei ole selline rahaline väljaminek mõttekas ning mõistlik oleks kulutada raha üksnes siis, kui tekib n-ö reaalne ohukoht ja vaidlus.

 • Kaupade/teenuste loetelu koostamisel on soovitatav kasutada abivahendit TMclass. TMclass on EUIPO, WIPO ja eri riikide ametite koostöös loodud ühine kaupade ja teenuste klassifitseerimise andmebaas, mis sisaldab ka kaupade ja teenuste klassifitseerimise aluseks olevat Nizza klassifikatsiooni. TMclass aitab kaubamärgitaotluste esitamisel kaupu ja teenuseid nii otsida, tõlkida kui ka klassifitseerida.

 • Juhul kui sul tuleb oma kaubad/teenused taotlusse kirja panna vabas vormis, st sa ei võta neid ühestki andmebaasist (Nizza, TMclass), siis pea silmas järgmist:

  • kaup või teenus peab olema õigesse Nizza klassi klassifitseeritud,

  • kaup/teenus peab olema konkreetselt sõnastatud, mitte ilukirjandusse kalduv kirjeldus,

  • märgitud teenus ei tohi olla n-ö kompleksteenus, mille erinevad osad kuuluvad erinevatesse klassidesse (nt „pulmade korraldamine“ võib olla ettevõtja silmis küll üks tegevus, kuid klassifitseerimisreegleid silmas pidades koosneb see erinevatesse klassidesse kuuluvatest teenustest, nagu näiteks „tseremoonia korraldamine“ klassi 45, „toitlustus“ klassi 43, „meelelahutus“ klassi 41, „lilleseadeteenused“ klassi 44 jne),

  • tähis „*“ mõningate kaupade või teenuste nimetuste järel näitab, et tegemist on nende kaupade või teenuste n-ö „loomuliku klassiga“, s.o ka teistesse klassidesse võib kuuluda sarnaseid kaupu/teenuseid, nt millel on mõni muu, spetsiifiline funktsioon või osutamise viis.

  • tutvu Nizza klassifikatsiooni põhimõtetega ja selgitavate märkustega.

Ühisteatis klassifitseerimisel kasutatavate terminite vastuvõetavuse hindamise ühise praktika kohta v.1.0

Nizza klassifikatsiooni põhimõtted

Nizza klassifikatsioon koosneb 45 klassist, millest klassid 1-34 sisaldavad kaupade nimetusi ning klassid 35-45 sisaldavad teenuste nimetusi. Kaubad on klassidesse jagatud peamiselt otstarbe, funktsiooni või materjali, teenused tegevusala või eesmärgi järgi. Iga klass omab klassipäist, mis koondab sellesse konkreetsesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste põhiliigid. Konkreetse kauba või teenuse klassi täpseks määramiseks saab kasutada alfabeetilise loendi abi.

Lisaks klasside päistele ja kaupade ja teenuste alfabeetilisele loendile sisaldab Nizza klassifikatsioon ka iga klassi kohta käivaid selgitavaid märkusi.

1. KAUBAD

Põhiprintsiibid

Kui toodet ei õnnestu klassifitseerida klassipäiste,  alfabeetilise loendi ega selgitavate märkuste  abil, tuleb juhinduda järgmistest kriteeriumidest.

a) Valmistooted klassifitseeritakse põhiliselt funktsiooni või otstarbe järgi. Kui seda kriteeriumi klasside päistes ei ole, tuleb valmistooted liigitada samalaadsete toodete analoogia järgi. Kui ka analoogset toodet alfabeetilisest loendist ei leia, tuleb lähtuda abikriteeriumidest, nagu näiteks materjalist, millest toode on valmistatud, või toote toimeprintsiibist.
Näide: „nahkmantel“ kui valmistoode kuulub klassi 25, kuna selle toote funktsioon on olla rõivaese, rõivad aga kuuluvad klassi 25. Asjaolu, et nimetatud ese on valmistatud nahast, ei tähenda, et seda võib klassifitseerida ka klassi 18, kuhu kuuluvad nahktooted.

Seega materjali järgi liigitatakse valmiskaupu ainult sel juhul kui neid ei ole võimalik funktsiooni või otstarbe järgi liigitada.

Selliseks näiteks on „kujud“, mida kasutatakse väga erineval otstarbel ning mis seetõttu liigitatakse erinevatesse kaubaklassidesse nende materjali järgi:
lihtmetallist kujud (kl 9)
väärismetallist kujud (kl 14)
papjeemašeest kujud (kl 16)
kivist, betoonist, marmorist kujud (kl 19)
puit-, vaha-, kips- või plastkujud (kl 20)
portselanist, keraamikast, savist või klaasist kujud (kl 21)

(b) Mitmeotstarbelised erinevatest komponentidest koosnevad valmistooted (näiteks kell koos raadioga) võivad olla liigitatud kõikidesse nendesse klassidesse, mis vastavad nende funktsioonile või otstarbele. Toodud näide võib kuuluda klassi 9 („raadiod“) või klassi 14 („kellad“). Kui sellised kriteeriumid ei ole klasside päistes esindatud, tuleb lähtuda punktis (a) näidatud kriteeriumidest. Siiski tuleb seejuures silmas pidada, et kui sellisel kaubal on mõni tema funktsioonidest peamine, siis tuleb klassifitseerida selle järgi.

(c) Töötlemata või osaliselt töödeldud tooraine tuleb klassifitseerida materjali järgi.

Toormaterjalil, olgu see töötlemata või osaliselt töödeldud, ei ole iseenesest (per se) funktsiooni ega otstarvet, mistõttu selliste kaupade puhul on määrav materjal. Siinkohal tuleks olla tähelepanelik, sest võib juhtuda, et tekib segadus teatud valmiskaupade ja toormaterjali vahel. Näiteks „söögisool“ kuulub klassi 30 („soolad, maitseained“), sest tegemist on valmisproduktiga, mille otstarve on toidu maitsestamine, samas kui „toorsool“ kuulub klassi 1.

(d) Teise toote osaks ette nähtud toode klassifitseeritakse põhiliselt samasse klassi, kus on terviktoode, tingimusel, et seda tavaliselt muuks otstarbeks ei kasutata. Kõigil teistel juhtudel tuleb selliste esemete vastavasse klassi määramisel juhinduda käesolevate märkuste punkti (a) soovitustest.

Näiteks „tolmuimeja harjad“ kuuluvad samasse klassi kui „tolmuimeja“ isegi (kl 7), mitte aga klassi 21, kuhu kuulub enamik harju. Seda seetõttu, et „tolmuimeja hari“ on mõeldud kasutamiseks üksnes koos tolmuimejaga, mitte iseseisvalt.

(e) Kui kaup (valmis- või pooltoode) klassifitseeritakse valmistamiseks kasutatud materjali järgi ja kui on kasutatud mitut materjali, siis tuleb seda klassifitseerida enim kasutatud materjali järgi.

Näiteks „piimajoogid“ kuuluvad klassi 29 („piim ja piimatooted“), kuna „piim“ moodustab nende jookide põhilise osa, samas kui „kohvijoogid piimaga“ kuuluvad klassi 30 („kohv ja kohvijoogid“), sest „piim“ kohvijoogis moodustab vaid väikese osa.

(f) Spetsiaalselt teatud kauba pakkimiseks, transportimiseks ja hoidmiseks kohandatud kotid, vutlarid jm ümbrised klassifitseeritakse kaubaga samasse klassi.

Näiteks „spordikotid“ klassifitseeritakse klassi 18 („kotid“), samas kui „tennisereketikotid“ kuuluvad samasse klassi „tennisereketitega“ (kl 28), sest viimati nimetatud „kotid“ on kohaldatud spetsiaalselt tennisereketite kandmiseks.

(g) „Komplektid“ klassifitseeritakse nende otstarbe järgi („kosmeetikakomplektid“ klassi 3; „esmaabikomplektid“ klassi 5) või nende komplektide sisalduse järgi (’’hambaharjast ja hambaniidist koosnev suuhoolduskomplekt“ klassi 21). Viimati nimetatud põhimõtet saab kohaldada üksnes juhul, kui komplekti koosnevad esemed kuuluvad kõik ühte klassi.

2. TEENUSED

Kui teenust ei saa klassifitseerida klasside päiste, selgitavate märkuste ega alfabeetilise loendi abil, tuleb kriteeriumide määramisel juhinduda järgmistest märkustest.

Põhiprintsiibid

Kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud teenuste nimetused ei tohi olla liiga laiad või ebaselged. Patendiamet loeb liiga laiaks teenuste sõnastust, mille puhul ei ole üheselt mõistetav teenuse sisu või teenus koosneb erinevatesse teenusklassi kuuluvatest teenustest.

(a) Teenuseid klassifitseeritakse vastavalt teenusklasside päistes määratud tegevusaladele ja selgitavatele märkustele või toetudes analoogiale teiste samalaadsete teenustega.

(b) "Renditeenused" klassifitseeritakse samasse klassi, milles esinevad renditavate esemete abil osutatavad teenused (nt „ehitustööriistade rent“ kl 37, kuhu kuuluvad ka „ehitusteenused“); „liisinguteenused“ klassifitseeritakse analoogselt „renditeenustele“. Samas aga „järelmaksuga ostu finantseerimine“ kui finantsteenus kuulub klassi 36.

(c) Teenused, mis sisaldavad nõustamist, teavet või konsultatsioone, klassifitseeritakse põhimõtteliselt samasse klassi, kuhu kuulub valdkond, mille kohta nõuannet, teavet või konsultatsiooni antakse (nt „transpordialane konsultatsioon“ kl 39, kuhu kuuluvad ka „transporditeenused“, „ärijuhtimiskonsultatsioon“ kl 35, kuhu kuulub ka „ärijuhtimine“ jne). Nõuande, teabe või konsultatsiooni edastamine elektrooniliste vahenditega (nt telefon, arvuti) teenuse klassifitseerimist ei mõjuta.

(d) Frantsiisiteenused klassifitseeritakse põhimõtteliselt samasse klassi, kuhu kuuluvad frantsiisi loovutaja/andja pakutavad konkreetsed teenused (nt „frantsiisiga seotud ärinõustamine“ kl 35, „frantsiisiga seotud finantsteenused“ kl 36, „frantsiisiga seotud juriidilised teenused“ kl 45).

(e) Müügiteenuste klassifitseerimine

Nizza klassifikatsioon ei sisalda üldisi termineid jaemüügiteenused ja hulgimüügiteenused, sest klassifikatsiooni välja töötanud ning seda arendanud töögrupid on siiani olnud arvamusel, et need ei ole iseseisvad kolmandatele isikutele osutatavad teenused.

Praktikas on siiski ilmne, et nii kaupluste, hulgiladude kui ka muude kaubandusettevõtete üksteisest eristamiseks on kaubamärgi kasutamine vajalik. Seetõttu aktsepteerib järjest rohkem kaubamärkide registreerimisega tegelevaid ameteid maailmas ka vastavaid teenuseid kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste loeteludes. Sellised teenused klassifitseeritakse üldjuhul klassi 35.

Patendiamet ja EUIPO aktsepteerivad müügiteenuseid klassifitseerituna klassi 35.

Patendiamet aktsepteerib neid sõnastuses jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele) või

hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) koos müüdavate kaupade loeteluga, mis on esitatud piisavalt selgelt ja täpselt, et oleks võimalik kindlaks määrata taotletav õiguskaitse ulatus.

Kaubamärgile enne registreerimise taotluse esitamist müügiteenuste osas sarnasuse otsingut tehes on soovitatav kontrollida ka klassis 42 registreeritud kaubamärke, sest Nizza klassifikatsiooni varasemate redaktsioonide järgi registreeritud kaubamärkide puhul on müügiteenused klassifitseeritud 42. klassi.

3. VÄLJENDID, LÜHENDID JA KIRJAVAHEMÄRGID LOETELUDES

3.1. Sõnade „nimelt“ ja „konkreetsemalt“ ning lühendite „s.o“ ja „st“ kasutamine kaupade/teenuste loeteludes

Patendiamet aktsepteerib nimetatud sõnu ja lühendeid kaupade ja/või teenuste loeteludes ning käsitab seda kui taotleja täpsustust üldmõistele, st taotleja soovib kaitset konkreetselt ja ainult nendele kaupadele/teenustele, mis on loetelus märgitud pärast mõisteid „nimelt“, „konkreetsemalt“ või lühendeid „s.o“ ja „st“.

Näide: „piimatooted, nimelt skyr“ (taotleja soovib kaitset üksnes kaubale „skyr“)

3.2. Väljendite „nagu näiteks“, „ja muud sellised“ ning lühendi „jne“ kasutamine kaupade/teenuste loeteludes

Patendiamet ei aktsepteeri eelnimetatud väljendeid ja lühendit kaupade/teenuste loetelus, kuna need muudavad loetelu lõppematuks ja seega ei ole üheselt selge, milliste kaupade/teenuste osas kaubamärgile kaitset soovitakse.

3.3. Väljendite „kõik antud klassi kuuluvad kaubad (teenused)“ ning „kõik teised antud klassi kuuluvad kaubad (teenused)“ kasutamine kaupade/teenuste loeteludes

Patendiamet ei aktsepteeri eelnimetatud väljendeid kaupade/teenuste loeteludes, kuna kaupade/teenuste loetelu ei oleks sel juhul piisavalt selge ning üheselt mõistetav.

Kui taotleja soovib oma kaubamärgile kaitset kõikide Nizza klassifikatsiooni teatud klassi kuuluvate kaupade ja/või teenuste osas, tuleb tal kõik soovitud kaubad/teenused Nizza klassifikatsiooni alfabeetilisest loetelust taotlusse märkida.

3.4. Viite kasutamine teiste klasside kaupadele/teenustele

Kui viidatakse piisavalt selgele ja kindlalt määratletud loetelule, loeb Patendiamet viidet kaupade/teenuste loetelus aktsepteeritavaks. Kui aga viide jätab kaupade/teenuste loetelu üheselt määratlematuks, ei ole sellise viitega loetelu aktsepteeritav.

Näide:

Klassis 29 märgitud sõnastus „juurviljad, v.a klassis 31 märgitud“ ei ole aktsepteeritav, kuna jätab loetelu piisava selgusega määratlemata.

Sõnastus „klassis 11 märgitud kaupade paigaldus“ on aktsepteeritav, sest teenuste ulatus on üheselt määratud.

3.5. Kirjavahemärgid

Kirjavahemärkide õige kasutus on kaupade/teenuste loetelus väga oluline, sest see määrab ära loetelu ulatuse ja sisu mõistmise.

Semikoolon eristab selgelt erinevate kaupade ja/või teenuste kategooriad klassi sees. Ainuüksi koma ei suuda seda ülesannet täita.

Näited:

Kl 1: „Vitamiinid; valgud toiduainetetööstuses kasutamiseks“.

Kuivõrd „vitamiinide“ taga on semikoolon, tuleb eeltoodud loetelu mõista viisil, et soovitakse kaitset kaupade „vitamiinid“ (mis peaksid kuuluma klassi 5) ning „toiduainetetööstuses kasutatavate valkude“ osas, mitte aga „toiduainetetööstuses kasutatavate vitamiinide ja valkude“ osas. Kui soovitakse kaubamärgile kaitset viimati nimetatud kaupade osas, tuleb „vitamiinide“ ja „valkude“ vahel kasutada koma.

Eeltoodud näite puhul teavitab Patendiamet taotlejat kaupade/teenuste loetelu puudustest („vitamiinid“ kuuluvad klassi 5). Juhul kui taotleja palub ekslikult kasutatud semikooloni vahetada koma vastu, aktsepteerib Patendiamet taotleja soovi ning viib loetellu sisse kirjavahemärgi muudatuse.

Kl 20: „Lauad, toolid, mööblikarniisid; kõik eeltoodud kaubad on valmistatud puidust“

Viisist, mil see loetelu on esitatud, tuleb aru saada, et loetelu lõpus olev täpsustus käib kõikide loetelus nimetatud kaupade kohta, kuna kaubad on eristatud komadega, samas kui loetelu kujul:

Kl 20: „Lauad; toolid ja mööblikarniisid, kõik eeltoodud kaubad on valmistatud puidust“

tuleb mõista järgmiselt: kaubamärgile on soovitud kaitset mistahes materjalist laudade ning puidust toolide ja mööblikarniiside osas, kuna „lauad“ on eristatud ülejäänud loetelust semikooloniga.

Kl 25: „Siidist pluusid, püksid ja kleidid“

Loetelu on arusaadav kui „siidist pluusid, siidist püksid ja siidist kleidid“.

Kl 25: „Siidist pluusid; püksid ja kleidid“

Loetelu on arusaadav kui „siidist pluusid“ , „püksid“ ja „kleidid“.

3.6. Lühendid

Patendiamet aktsepteerib kaupade/teenuste loetelus lühendeid, mis on avalikkuse hulgas üldteada ja üheselt arusaadavad, nt DVD, CD, TV, PVC, kuna sellisel juhul on kaubamärgi kaitse ulatust võimalik selgelt määratleda.

Kui aga tegemist on vähemtuntud või spetsiifilisema või mitmeid võimalikke tähendusi omava lühendiga, ei saa Patendiamet lühendit ilma seda välja kirjutamata terminita kaupade/teenuste loetelus aktsepteerida. Sel juhul palub Patendiamet taotlejal loetelu täpsustada, sest ametil endal puudub teadmine, mille osas täpsemalt taotleja oma märgile õiguskaitset soovib.

3.7. Suur täht

Suurtähte kasutatakse kaupade/teenuste loetelus ainult märgitud klassi esimese kauba või teenuse nimetuse esimese sõna puhul, lühendite puhul või eesti keele ortograafiast tulenevatel põhjustel (nimed jms). Kogu ülejäänud loetelu sisaldab kaupu/teenuseid, mis on kirjutatud väikeste tähtedega, ka juhul, kui järgneva kauba või teenuse ees on semikoolon.

3.8. Kaupade ja teenuste nimetuste kordused

Nii Nizza klassifikatsioon kui ka harmoneeritud andmebaas HDB sisaldavad kaupade ja teenuste loetelus sisulisi kordusi, muudetud on vaid sõnade järjekorda või kasutatud ühe kauba või teenuse tähistamiseks sünonüüme, et otsingut lihtsustada. Seetõttu soovitame taotlejal kaupade/teenuste loetelu mõttega üle vaadata ning jätta loetellu kõik kaubad/teenused ühekordselt.

4. KLASSIPÄISED

Tulenevalt 19. juunil 2012 Euroopa Kohtu tehtud otsusest kohtuasjas C-307/10 „IP Translator“ ning ühisteatise versioonist 1.2 Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta ei aktsepteeri Patendiamet klassipäistes nimetatud üldmõisteid, mis ei ole piisavalt selgelt ja täpselt sõnastatud ilma täiendava täpsustuseta.

Need üldmõisted on esitatud alltoodud klasside päiste nimekirjas paksus kirjas ja nende kasutamisel kaupade või teenuste loetelus tuleb lisada täpsustus.

Patendiamet rakendab uut praktikat alates 20.02.2014 esitatud kaubamärgitaotluste suhtes.

KAUBAD

Klass 1

Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja ennetussegud; karastus- ja jooteained; loomanahkade parkimise ained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid

Klass 2

Värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained, värvid; printimis-, märgistus- ja graveerimistindid; töötlemata looduslikud vaigud; metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks

Klass 3

Ravitoimeta kosmeetika- ja tualett-tarbed; ravitoimeta hambapuhastusained; lõhnaõlid ja eeterlikud õlid; pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid

Klass 4

Tööstuslikud õlid ja rasvad, vaha; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütused ja valgustusained; küünlad ja tahid

Klass 5

Farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid

Klass 6

Lihtmetallid ja nende sulamid, metallimaagid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metallehitised; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; väikesed metallkaubad; metallist ladustus- või transpordikonteinerid; seifid

Klass 7

Masinad, tööpingid, elektritööriistad; mootorid ja jõuseadmed, v.a maismaasõidukitele; sidurdus- ja jõuülekandeseadmed, v.a maismaasõidukitele; põllutööseadmed, v.a käsikäitatavad käsi-tööriistad; munainkubaatorid; müügiautomaadid

Klass 8

Käsikäitatavad käsi-tööriistad; söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); vööl kantavad relvad, v.a tulirelvad; habemenoad ja raseerijad

Klass 9

Teadusotstarbelised, uuringu-, navigeerimis-, geodeesia-, foto-, filmi-, audiovisuaal-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, tuvastus-, testimis-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning
-seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja
-kontrollseadmed ja -vahendid; heli, kujutise või andmete salvestamise, edastamise, taasesitamise ja töötlemise aparatuur ja seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia, arvutitarkvara, tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusseadmed; arvutid ja arvuti välisseadmed; sukeldumisülikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; tulekustutusseadmed

Klass 10

Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; tehisjäsemed, -silmad ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; puuetega inimestele kohandatud teraapia- ja abivahendid; massaažiaparaadid; imetamisseadmed, -vahendid ja -tarbed; seksuaaltegevuse seadmed, vahendid ja tarbed

Klass 11

Valgustus-, kütte-, jahutus-, aurugenereerimis-, toiduvalmistus-, kuivatus-, ventileerimis-, veevarustus- ja sanitaarseadmed ning -paigaldised

Klass 12

Transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid

Klass 13

Tulirelvad; laskemoon ja mürsud; lõhkeained; ilutulestikuvahendid

Klass 14

Väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad

Klass 15

Muusikariistad; noodipuldid ja muusikariistade alused; taktikepid

Klass 16

Paber ja papp (kartong); trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed ja kantseleitarbed, v.a mööbel; majapidamis- või kantseleiliimid; joonestus-, joonistustarbed ja kunstitarbed; värvipintslid; juhend- ja õppematerjalid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; trükitüübid, klišeed

Klass 17

Töötlemata ja pooltöödeldud kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nende aseained; tootmises kasutatavad pressplastid ja -vaigud; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; paindtorud ja voolikud, v.a metallist

Klass 18

Nahk ja tehisnahk; loomanahad; kohvrid ja kandekotid; päikese- ja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted; loomade kaelarihmad, jalutusrihmad ja rõivad

Klass 19

Ehitusmaterjalid, v.a metallist; jäigad ehitustorud, v.a metallist; asfalt, pigi, tõrv ja bituumen; teisaldatavad ehitised, v.a metallist; monumendid, v.a metallist

Klass 20

Mööbel, peeglid, pildiraamid; ladustus- või transpordikonteinerid, v.a metallist; töötlemata või pooltöödeldud luu, sarv, vaalaluu või pärlmutter; teokarbid; merevaht, sepioliit; merevaik

Klass 21

Maja- või köögitarbed ning majapidamis- või köögimahutid; kööginõud ja lauanõud, v.a noad, kahvlid ja lusikad; kammid ja käsnad; harjad, pintslid, v.a värvipintslid; harjamaterjalid; puhastus- ja koristustarbed; töötlemata või pooltöödeldud klaas, v.a ehitusklaas; klaas-, portselan- ja savinõud

Klass 22

Köied ja nöörid; võrgud; telgid ja koormakatted; tekstiilist või sünteetilisest materjalist varikatused; purjed; kotid materjalide hulgi transportimiseks ja hoiustamiseks; polstri-, pehmendus- ja täitematerjalid (v.a paberist, papist, kummist või plastist); tekstiilkiudtoore ja selle aseained

Klass 23

Lõngad ja niidid tekstiiltoodetele

Klass 24

Tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid; kodutekstiil, majapidamistekstiil; tekstiilist või plastist kardinad

Klass 25

Rõivad, jalatsid, peakatted

Klass 26

Pitsid, punutised ja tikandid ning lindid ja lehvid pudukaupadena; nööbid, haagid ja aasad, nõelad; kunstlilled; juuksekaunistused; kunstjuuksed

Klass 27

Vaibad, matid, linoleum ja teised katted olemasolevatele põrandatele; riputatavad seinadekoratsioonid, v.a tekstiilist

Klass 28

Mängud ja mänguasjad; videomänguseadmed; sporditarbed ja võimlemisriistad; jõulupuuehted

Klass 29

Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim, juust, või, jogurt ja muud piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad

Klass 30

Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; riis, pasta ja nuudlid; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; šokolaad; jäätis, mahlajäätised ja muud jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool, maitseained, vürtsid, konservitud ürdid; äädikas, kastmed ja muud maitseained; jää [külmutatud vesi]

Klass 31

Töötlemata põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; värsked puu-, juur- ja köögiviljad, värsked ürdid; looduslikud taimed ja lilled; istutussibulad, -seemikud ja -seemned; elusloomad; loomatoidud ja -joogid; linnased

Klass 32

Õlu; alkoholivabad joogid; mineraal- ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised alkoholivabad joogivalmistusained

Klass 33

Alkoholjoogid, v.a õlu; alkoholpreparaadid jookide valmistamiseks

Klass 34

Tubakas ja tubaka aseained; sigaretid ja sigarid; elektroonilised sigaretid ja suukaudsed aurustid suitsetajatele; suitsetamistarbed; tikud

TEENUSED

Klass 35

Reklaam; ärijuhtimine, -korraldus ja äri administreerimine; kontoriteenused

Klass 36

Rahalised, pangandus- ja finantsteenused; kindlustusteenused; kinnisvaratehingud

Klass 37

Ehitusteenused; paigaldus- ja remonditeenused; kaevandamine, mäetööd; nafta- ja gaasipuurimine

Klass 38

Sideteenused

Klass 39

Transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine

Klass 40

Materjalitöötlus; jäätmete ja prügi ümbertöötamine; õhu puhastamine ja vee töötlemine; printimisteenused; toidu ja joogi säilitamine

Klass 41

Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus

Klass 42

Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstusanalüüsid, -uuringud teenusena ning tööstusdisaini teenused; kvaliteedikontrolli ja autentimise teenused; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus

Klass 43

Toitlustusteenused; ajutine majutamine

Klass 44

Meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele või loomadele; põllumajandus-, aiandus-, vesiviljelus- või metsandusteenused

Klass 45

Juriidilised teenused; turvateenused materiaalse vara ja isikute füüsiliseks kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused

Märkides kaubamärgi registreerimistaotlusesse klassipäise, saab taotleja märgi registreerimise korral õiguskaitse üksnes nende kaupade/teenuste osas, mis kuuluvad klassi päises nimetatud üldmõistete alla, mitte kõikide sellesse klassi kuuluvate teenuste osas.

Kui jääd vaatamata siin antud juhistele hätta kaupade/teenuste loetelu koostamisega, küsi julgelt abi Patendiameti ekspertidelt või aruta oma vajadusi ja võimalusi end esindava patendivolinikuga.

Viimati muudetud 01.01.2022