Varasemad õigused ja otsingud

PrintPDF Jaga

Registreeritav kaubamärk ei tohi minna vastuollu õigustega, mis on omandatud enne kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Vastuolu võib tekkida, kui kaubamärk on varasema õiguse objektiga identne või piisavalt sarnane. Vastuolu saab välistada varasema õiguse omaniku kirjaliku nõusoleku alusel, v.a juhul, kui vastandatakse identsed kaubamärgid identsete kaupade või teenuste osas.

Kaubamärgi õiguskaitse alguskuupäevaks võib olla prioriteedikuupäev, s.o tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 4 ja 11 tulenev õigus kasutada kaubamärgi õiguskaitse alguskuupäevana sama kaubamärgi varasema taotluse kuupäeva, k.a mõnes teises riigis esitatud taotluse kuupäeva, või näitusekuupäeva.

Eestis kehtivad varasemad õigused on:

  • varem üldtuntuse omandanud kaubamärk, mis ei pea olema registreeritud;
  • identsete või samaliigiliste kaupade ja/või teenuste suhtes varem registreeritud või registreerimiseks esitatud või varasema prioriteedikuupäevaga Eestis või Euroopa Liidus kehtiv kaubamärk;
  • varem äriregistrisse kantud ärinimi, kui vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kaubamärgitaotluses loetletud kaupade ja/või teenustega;
  • varem Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetus, kui kaubamärgile taotletakse kaitset meditsiinivaldkonda kuuluvate kaupade suhtes (ravimiamet);
  • autoriõigus, õigus tööstusomandi esemele, kinnistu või arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele või muu varasem õigus.

(Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud - kaubamärgiseaduse § 10)

Vältimaks vastuolu varasemate kaubamärkide, ärinimede ja muude varasemate õigustega, tuleks juba kaubamärgi valiku ja väljatöötamise ajal teha otsinguid, et saada selgust, kas valitud tähist on võimalik kasutada ja sellele õiguskaitset saada või tuleks konfliktide vältimiseks valida kaubamärgiks midagi muud.

Otsinguid Eestis kehtivate varasemate kaubamärkide kohta saab teha kahes andmebaasis:

  • Patendiameti andmebaas -  sisaldab Eesti riigisiseseid ja Eestis kehtivaid rahvusvahelisi kaubamärke;
  • eSearch plus - sisaldab Euroopa Liidu kaubamärke, mis kehtivad ka Eestis.

 

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Teistele isikutele kuuluvad varasemad kaubamärgiõigused


 
Viimati muudetud 18.01.2019