Kaubamärgi registrisse kandmine

PrintPDF Jaga

Kauba- ja teenindusmärkide registris tehakse kaubamärgi registreering juhul, kui:

1) kaubamärgi registreerimise otsust või taotleja õigust avaldatud kaubamärgile ei ole vaidlustatud ja nelja kuu jooksul kaubamärgi registreerimise teate saamisest on tasunud riigilõivu või

2) vaatamata vaidlustamisele jäävad kaubamärgi registreerimise otsus ja taotleja õigus avaldatud kaubamärgile kehtivaks ning riigilõiv tasutakse kahe kuu jooksul lõpliku otsuse jõustumise kuupäevast arvates.

Kaubamärgi registreeringu tegemise juures on oluline teada, et kui riigilõiv ei tasuta tähtpäevaks, loetakse taotlus tagasivõetuks.

Samas on kaubamärgile õiguskaitse taotlejal õigus taotluse tagasivõetuks lugemise korral nõuda menetluse taastamist, kui seaduses ettenähtud toimingud jäid tegemata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Silmas tuleb pidada, et menetluse taastamise nõuet saab esitada 6 kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Juhul kui kaubamärk registreeritakse, kantakse registrisse kõik KaMS § 48 lõikes 2 sisalduvad registreeringu andmed, mis samuti avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Pärast kaubamärgi registrisse kandmist annab Patendiamet kaubamärgiomanikule 20 tööpäeva jooksul välja kaubamärgitunnistuse, mida sõltumata kaubamärgiomanike arvust antakse välja vaid üks.

Kaubamärgi registrisse kandmise riigilõiv on 45 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast vaidlustusaja lõppemist.

Viimati muudetud 24.03.2017