Kaubamärgi registrisse kandmine

PrintPDF Jaga

Kauba- ja teenindusmärkide registris tehakse kaubamärgi registreering juhul, kui:

1) kahe kuu jooksul kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates ei ole kaubamärgi registreerimise otsust ega taotleja õigust avaldatud kaubamärgile vaidlustatud ega esitatud Patendiametile kaubamärgiseaduse § 411 lõikes 1 nimetatud märkust;
2) kaubamärgi registreerimise otsus ja taotleja õigus avaldatud kaubamärgile jäävad vaidlustamisele või märkuse esitamisele vaatamata jõusse.

Vastavalt 1. aprillil 2019 jõustunud kaubamärgiseadusele ei tasuta riigilõivu kaubamärgi registrisse kandmise eest.

Enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluste osas oleneb riigilõivu tasumine kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal kehtinud seadusest:

  • kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud 1. aprillil 2019 või hiljem, riigilõivu ei tasuta;
  • kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 1. aprilli 2019, tasutakse riigilõiv 45 eurot registreeringu tegemise eest.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast vaidlustusaja lõppemist. Riigilõiv tuleb tasuda tähtpäevaks. Riigilõivu tasumata jätmisel loetakse taotlus tagasivõetuks. Õiguskaitse taotlejal on taotluse tagasivõetuks lugemise korral õigus nõuda menetluse taastamist, kui seaduses ettenähtud toimingud jäid tegemata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Menetluse taastamise nõuet saab esitada 6 kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Juhul kui kaubamärk registreeritakse, kantakse registrisse kõik KaMS § 48 lõikes 2 sisalduvad registreeringu andmed, mis samuti avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Pärast kaubamärgi registrisse kandmist annab Patendiamet kaubamärgiomanikule 20 tööpäeva jooksul välja elektroonilise kaubamärgitunnistuse.

Kaubamärgiomaniku avalduse alusel väljastab Patendiamet elektroonilise kaubamärgitunnistuse ärakirja paberkandjal 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.

 

 

Viimati muudetud 01.04.2019