Toimingud kasulike mudelite registris

PrintPDF Jaga

Kasulike mudelite register

Kasulike mudelite register sisaldab andmeid kasuliku mudelina registreeritud leiutistest alates taotluse esitamisest kuni õiguskaitse andmiseni. Samuti kajastuvad registris toimingud registreeritud kasulike mudelitega nagu õiguskaitse kehtivuse pikendamine, õiguste üleminek, muudatused kasulikus mudelis või omaniku andmete muudatused, litsentsi või pandi registreerimine. Registri koosseisu kuuluvad andmebaas ja registritoimikud.

Kasuliku mudeli registreeringu kanne registrisse tehakse Patendiameti vastava otsuse alusel (Kasuliku mudeli seadus § 21 lg 4). Seejärel avaldab Patendiamet kasuliku mudeli registreerimise teate oma ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht ning avalikustab kasuliku mudeli kirjelduse ja otsinguaruande (KasMS § 32 lõige 8). Registreerimisteate avaldamise päev on ühtlasi kasuliku mudeli taotluse avaldamise päev. Erinevalt patenditaotlusest kasuliku mudeli taotlust enne registreerimist ei avalikustata.

Kasuliku mudeli registreering jõustub registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise päeval (KasMS § 32 lg 9).

Register on avalik. Alates registreerimise teate avaldamisest on igaühel õigus tutvuda registritoimiku ja kirje andmetega andmebaasis. Kasuliku mudeli autoril on õigus keelata oma nime avalikustamine.

Registritoimikuga tutvumiseks, registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks tuleb esitada Patendiametile kirjalik avaldus ning andmed riigilõivu tasumise kohta iga registritoimiku, dokumendi ärakirja ja väljatrüki eest. Taotlejale, omanikule ja autorile on oma kasuliku mudeli registritoimikuga tutvumine tasuta. Nimetatud isikute volitusel on see tasuta ka muule isikule.

Esindaja kasuliku mudeli alaste toimingute tegemisel

Eespool nimetatud toiminguid Patendiametis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks leiutiste valdkonnas. Riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekiri on avaldatud Patendiameti veebilehel.

Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kasuliku mudeli õiguskaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud registreerimistaotluse esitamine, kasuliku mudeli seaduse § 30 lg-s 1 nimetatud rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi kasuliku mudeli seaduses sätestatud riigilõivude tasumine.

Viimati muudetud 08.03.2018