Taotluse koostamine ja esitamine

PrintPDF Jaga

Leiutiskirjeldus

Leiutiskirjeldus peab avama leiutise olemuse niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil.

Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus, mis näitab selgelt ja täpselt leiutise tehnilist otstarvet ja vastab leiutise olemusele.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

  1. tehnikavaldkond – näidatakse ära tehnikavaldkond, millesse leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala;
  2. tehnika tase – kirjeldatakse varem tuntud analoogseid leiutisi ning muid tehnilisi lahendusi. Eraldi kirjeldatakse taotlejale tehnika tasemest teada olevat leiutisele kõige lähedasemat ja tehnilise tulemuse poolest sarnast lahendust ning tuuakse esile selle lahenduse puuduseks olev tehniline probleem, mille kõrvaldamisele leiutis on suunatud;
  3. leiutise olemus – väljendatakse leiutise oluliste tunnuste kogumina. See tähendab, et kirjeldatud peavad olema kõik tunnused, mis on vajalikud ja millest piisab leiutise eesmärgiks oleva tehnilise tulemuse saavutamiseks. See osa peab sisaldama ka kõiki kasuliku mudeli nõudluses esitatud leiutise tunnuseid ja leiutise eesmärgiks olevat tehnilist tulemust;
  4. illustratsioonide loetelu – antakse jooniste loetelu ja lühike selgitus nende sisu kohta;
  5. üks või mitu leiutise teostamise näidet.

Leiutiskirjelduse eelnimetatud osade teksti algus ja lõpp peavad olema eristatavad.

Täpsem info leiutiskirjelduse vormistamise kohta on esitatud määruse “Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” paragrahvides 23–33.

Kasuliku mudeli nõudlus

Nõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja milline on kasuliku mudeli õiguskaitse ulatus. See tähendab seda, et kasuliku mudeli õiguskaitse sisu ja ulatuse tõlgendamisel arvestatakse ainult nõudluses kirjas olevaga ning see, mis on toodud leiutiskirjelduses ja illustratsioonidel, ei oma õiguskaitse seisukohast tähtsust.

Nõudlus koostatakse ainult leiutise olulistest tunnustest. Selle sisu peab olema selge ja täpne ning võimalikult lühike. Samuti on oluline, et nõudluses oleks esile toodud kõik need tehnilised tunnused, mis on vajalikud selleks, et leiutist teostada. See tähendab, et tehnika valdkonnaga kursis olev inimene peaks olema suuteline nõudluses toodud info põhjal leiutist teostama.

kasuliku mudeli nõudlus

Nõudluse vormistamine

Näide selle kohta, kuidas kasuliku mudeli nõudlust korrektselt vormistada, on koos selgitustega toodud ülal.

Kasuliku mudeli nõudlus koosneb ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Nõudluse sõltumatu punkt peab sisaldama leiutise kõiki olulisi tehnilisi tunnuseid ja iga sõltuv punkt peab täpsustama nõudluse eelmises või eelmistes punktides sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Sõltumatu nõudluspunkt koosneb piiravast (illustratsioonil punane) ja eristavast (illustratsioonil sinine) osast. Piirav osa algab leiutise nimetusega ja seejärel esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemest tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et … “ või muu sarnasega ning seejärel esitatakse need leiutise olulised tunnused, mis on tehnika tasemest tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega võrreldes uudsed.

Täpsed reeglid selle kohta, kuidas kasuliku mudeli nõudlust korrektselt vormistada, on toodud määruse “Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” paragrahvides 34–42.


Loe veel: Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!

 

Viimati muudetud 05.04.2021