Väljavõte Euroopa Liiduga ühinemise lepingu Ühinemisakti II lisast

PrintPDF Jaga

 

Väljavõte Euroopa Liiduga ühinemise lepingu Ühinemisakti II lisast (Ühinemisleping Euroopa Liiduga > Ühinemisakti II lisa > 4. Äriühinguõigus > C. Tööstusomandi õigused)

C. TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSED

I. ÜHENDUSE KAUBAMÄRK

31994 R 0040: nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94, 20. detsember 1993, ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 31994 R 3288: nõukogu määrus (EÜ) nr 3288/94, 22.12.1994 (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 83).

Artikli 142 järele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 142a

Ühenduse laienemisega seotud sätted

1. Alates Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi "uued liikmesriigid (uus liikmesriik)") ühinemise kuupäevast laiendatakse enne ühinemiskuupäeva käesoleva määruse alusel registreeritud või taotletud ühenduse kaubamärki nimetatud riikide territooriumile, nii et sellel on kogu ühenduses ühesugune toime.

2. Ühinemiskuupäeval taotlemisel oleva kaubamärgi registreerimisest ei või artikli 7 lõikes 1 loetletud absoluutsetel keeldumisalustel keelduda, kui need alused muutusid kohaldatavaks üksnes uue liikmesriigi ühinemise tõttu.

3. Kui ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus esitati kuue ühinemiseelse kuu jooksul, võib esitada artikli 42 kohase protesti, kui varasem kaubamärk või muu varasem õigus artikli 8 tähenduses on omandatud uues liikmesriigis enne ühinemist, tingimusel et see omandati heauskselt ning et varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev (selle kohaldatavuse korral) või uues liikmesriigis omandamise kuupäev on varasem kui taotletava ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev (selle kohaldatavuse korral).

4. Lõikes 1 osutatud ühenduse kaubamärki ei saa kehtetuks tunnistada:

- artikli 51 kohaselt, kui kehtetuse alused muutusid kohaldatavaks üksnes uue liikmesriigi ühinemise tõttu,

- artikli 52 lõigete 1 ja 2 kohaselt, kui varasem siseriiklik õigus oli uues liikmesriigis registreeritud, taotletud või omandatud enne ühinemiskuupäeva.

5. Lõikes 1 osutatud ühenduse kaubamärgi kasutamise võib artiklite 106 ja 107 kohaselt keelata, kui varasem kaubamärk või muu varasem õigus oli uues liikmesriigis enne selle riigi ühinemise kuupäeva registreeritud, taotletud või omandatud heas usus; või selle prioriteedikuupäev on (selle kohaldatavuse korral) varasem kui asjaomase riigi ühinemise kuupäev.

II. TÄIENDAVA KAITSE TUNNISTUSED

1. 31992 R 1768: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1768/92, 18. juuni 1992, meditsiinitoote täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta (EÜT L 182, 2.7.1992, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt - Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21).

a) Artikli 19 järele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 19a

Ühenduse laienemisega seotud lisasätted

Järgmisi sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks käesoleva määruse ülejäänud sätete kohaldamist:

a) i) meditsiinitootele, mida Tšehhi Vabariigis kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Tšehhi Vabariigis esmane meditsiinitoote müügiluba pärast 10. novembrit 1999, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist,

ii) meditsiinitootele, mida Tšehhi Vabariigis kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi ühenduses esmane meditsiinitoote müügiluba mitte varem kui kuue ühinemiseelse kuu jooksul, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist;

b) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Eestis esmane meditsiinitoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist või, enne 1. jaanuari 2000 väljaantud patentide puhul, patendiseaduses (1999. aasta oktoobris tehtud muudatustega) ettenähtud kuuekuulise tähtaja jooksul;

c) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Küprosel esmane meditsiinitoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist; olenemata eelöeldust tuleb juhul, kui müügiluba saadi enne aluspatendi väljaandmist, esitada täiendava kaitse taotlus kuue kuu jooksul patendi väljaandmise kuupäevast;

d) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Lätis esmane meditsiinitoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse. Juhul kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud, antakse võimalus taotleda täiendava kaitse tunnistust kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

e) meditsiinitootele, mida kaitseb pärast 1. veebruari 1994 taotletud kehtiv aluspatent ja millele saadi Leedus esmane meditsiinitoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue ühinemisjärgse kuu jooksul;

f) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi esmane meditsiinitoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda Ungaris täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue ühinemisjärgse kuu jooksul;

g) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Maltal meditsiinitoote esmane müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse. Juhul kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud, antakse võimalus taotleda täiendava kaitse tunnistust kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

h) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi esmane meditsiinitoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda Poolas täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

i) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Sloveenias esmane meditsiinitoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue ühinemisjärgse kuu jooksul, kaasa arvatud juhul, kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud;

j) meditsiinitootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Slovakkias esmane meditsiinitoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist või kui müügiluba saadi enne seda kuupäeva, siis kuue kuu jooksul pärast 1. juulit 2002.".

b) Artikli 20 senine ainus lõik muudetakse lõikeks 1 ja lisatakse järgmine lõige:

"2. Käesolevat määrust kohaldatakse täiendava kaitse tunnistuste suhtes, mis on välja antud enne ühinemiskuupäeva vastavalt Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia siseriiklikele õigusaktidele.".

2. 31996 R 1610: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1610/96, 23. juuli 1996, taimekaitsetoote täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta (EÜT L 198, 8.8.1996, lk 30).

a) Artikli 19 järele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 19a

Ühenduse laienemisega seotud sätted

Järgmisi sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks käesoleva määruse ülejäänud sätete kohaldamist:

a) i) taimekaitsetootele, mida Tšehhi Vabariigis kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Tšehhi Vabariigis esmane taimekaitsetoote müügiluba pärast 10. novembrit 1999, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist,

ii) taimekaitsetootele, mida Tšehhi Vabariigis kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi ühenduses esmane taimekaitsetoote müügiluba mitte varem kui kuue ühinemiseelse kuu jooksul, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist;

b) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Eestis esmane taimekaitsetoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist või, enne 1. jaanuari 2000 väljaantud patentide puhul, patendiseaduses (1999. aasta oktoobris tehtud muudatustega) ettenähtud kuuekuulise tähtaja jooksul;

c) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Küprosel esmane taimekaitsetoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist; olenemata eelöeldust tuleb juhul, kui müügiluba saadi enne aluspatendi väljaandmist, esitada täiendava kaitse taotlus kuue kuu jooksul patendi väljaandmise kuupäevast;

d) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Lätis esmane taimekaitsetoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse. Juhul kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud, antakse võimalus taotleda täiendava kaitse tunnistust kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

e) taimekaitsetootele, mida kaitseb pärast 1. veebruari 1994 taotletud kehtiv aluspatent ja millele saadi esmane taimekaitsetoote müügiluba Leedus enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitatakse kuue ühinemisjärgse kuu jooksul;

f) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi esmane taimekaitsetoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda Ungaris täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitatakse kuue ühinemisjärgse kuu jooksul;

g) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Maltal esmane taimekaitsetoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse. Juhul kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud, antakse võimalus taotleda täiendava kaitse tunnistust kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

h) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi esmane taimekaitsetoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda Poolas täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitatakse kuuekuulise tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema hiljemalt ühinemiskuupäeval;

i) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Sloveenias esmane taimekaitsetoote müügiluba enne ühinemiskuupäeva, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitatakse kuue ühinemisjärgse kuu jooksul, kaasa arvatud juhul, kui artikli 7 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg on möödunud;

j) taimekaitsetootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent ja millele saadi Slovakkias esmane taimekaitsetoote müügiluba pärast 1. jaanuari 2000, võib anda täiendava kaitse tunnistuse tingimusel, et täiendava kaitse taotlus esitati kuue kuu jooksul pärast esmase müügiloa saamist või kui müügiluba saadi enne seda kuupäeva, siis kuue kuu jooksul pärast 1. juulit 2002.".

b) Artikli 20 senine ainus lõik muudetakse lõikeks 1 ja lisatakse järgmine lõige:

"2. Käesolevat määrust kohaldatakse täiendava kaitse tunnistuste suhtes, mis on välja antud enne ühinemiskuupäeva vastavalt Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia siseriiklikele õigusaktidele.".

III. ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSED

32002 R 0006: nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1).

Artikli 110 järele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 110a

Ühenduse laienemisega seotud sätted

1. Alates Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi "uued liikmesriigid (uus liikmesriik)") ühinemise kuupäevast laiendatakse enne ühinemiskuupäeva käesoleva määruse alusel kaitstud või taotletud ühenduse disainilahendust nimetatud liikmesriikide territooriumile, nii et sellel on kogu ühenduses ühesugune toime.

2. Ühenduse disainilahenduse registreerimise taotlust ei või jätta rahuldamata ühegi artikli 47 lõikes 1 loetletud registreerimata jätmise aluse tõttu, kui need alused muutusid kohaldatavaks üksnes uue liikmesriigi ühinemise tõttu.

3. Lõikes 1 osutatud ühenduse disainilahendust ei saa artikli 25 lõike 1 kohaselt kehtetuks tunnistada, kui kehtetuse alused muutusid kohaldatavaks üksnes uue liikmesriigi ühinemise tõttu.

4. Varasema õiguse taotleja või omaja uues liikmesriigis võib keelata ühenduse disainilahenduse kasutamise artikli 25 lõike 1 punkti d, e või f mõttes territooriumil, kus on kaitstud varasem õigus. Käesoleva sätte kohaldamisel tähendab "varasem õigus" enne ühinemist heauskselt omandatud või taotletud õigust.

5. Lõikeid 1, 3 ja 4 kohaldatakse ka registreerimata ühenduse disainilahenduse suhtes. Artikli 11 kohaselt ei kaitsta registreerimata ühenduse disainilahendusena disainilahendust, mida ei ole ühenduse territooriumil avalikkusele kättesaadavaks tehtud.

 

Viimati muudetud 29.10.2013