Mis on autoriõigus?

PrintPDF Jaga

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. See on põhiseaduslik õigus. Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi. (Eesti Vabariigi põhiseadus § 39)

Kuidas autoriõigus tekib?

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste loomisega (autoriõiguse seaduse § 1 lg 2 p 1).
Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Mis ei ole autoriõigusega kaitstud?

Autoriõiguse kaitse ei laiene vastavalt AutÕS §-le 5:

  1. ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, avastistele, leiutistele jms intellektuaalse tegevuse resultaatidele, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses;
  2. rahvaloominguteostele;
  3. õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele;
  4.  kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele;
  5.  riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale (lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne);
  6. päevauudistele;
  7. faktidele ja andmetele;
  8. ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted.

Kui kaua autoriõigus kehtib? (AutÕS VI peatükk)

Üldreeglina kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. Kui teos on loodud ühiselt, siis kehtib autoriõigus viimasena elus oleva autori eluajal ning 70 aastat pärast tema surma.

Autoriõigus teosele, mis on avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all, kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui autor teeb üldsusele teatavaks oma kodanikunime või teose autorsuse seostamine teose loonud isikuga ei tekita enam kahtlusi, siis saab teos kaitse üldise tähtaja raames.

Autoriõigus kollektiivsele teosele  ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.

Tähtaja kulgemine algab autori surma-aastale järgneva aasta  või teose õiguspärasele avalikustamisele või loomisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Isiku konkreetse teose autorsust, autori nime ning autori au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

Autoriõiguse tähtaja lõppemise järgselt on keelatud teistel autoritel kasutada teose pealkirja samaliigilistel teostel, kui selline kasutamine võib tekitada olukorra, kus autoreid hakatakse samastama.

Teost, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud, järgides autoriõiguse seaduse ning muinsuskaitseseaduse sätteid.

 

Viimati muudetud 06.04.2021