Kuidas saada tööstusdisainilahendusele kaitset

Tööstusdisainilahendusele saab õiguskaitset taotleda nii Eestis kui ka välisriikides.

Tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis tuleb esitada Patendiametisse avaldus koos tööstusdisainilahenduse reproduktsioonidega. Registreerimistaotluse saab esitada avalduse plangil või elektrooniliselt. Registreerimistaotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast avalduse esitamist.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse alguskuupäevaks võib olla prioriteedikuupäev, s.o tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 4 tulenev õigus kasutada õiguskaitse alguskuupäevana sama disainilahenduse varasema taotluse kuupäeva, k.a mõnes teises riigis esitatud taotluse kuupäeva.

  Esita taotlus elektrooniliselt
  e-teenuste portaal

  Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud Tööstusdisainilahenduse määruses.

  Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluses esitatavad dokumendid:

  • tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus;
  • tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
  • volikiri, kui taotlejaid esindab nende enda hulgast määratud esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
  • prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, kui taotletakse prioriteedikuupäeva.

  Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlemisel rakendatakse Eestis avaldus- ehk registreerimissüsteemi. See tähendab, et Patendiamet kontrollib tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete täitmist, kuid ei kontrolli tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust, tööstuslikku või käsitöönduslikku valmistatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlust. Nende nõuete täitmise eest vastutab taotleja.

  Registreerimistaotlust esitades on oluline teada, et kaitset on võimalik taotleda ühele tööstusdisainilahendusele, selle variantidele või komplektile. Tööstusdisainilahenduse variandid peavad jätma sama üldmulje ja erinevused võivad esineda ainult üldmulje seisukohalt ebaolulistes detailides.

  Tööstusdisainilahenduste komplektiks loetakse sellist disainilahenduste loogilist kogumit, mille osad on kujundatud samas laadis ja kuuluvad samasse klassi tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni järgi. Loogilise kogumi all mõeldakse seda, et komplekti kuuluvad tööstusdisainilahendused peavad olema omavahel mingil viisil seotud, näiteks kasutuseesmärgi järgi (nuga ja kahvel, köögimööbel, lõunaserviis vms).

  Tööstusdisainilahenduste registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või iseseisvalt. Isikud, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peavad volitama oma esindajaks patendivoliniku, v.a taotluse esitamiseks.

  Taotleja jaoks on väga oluline jälgida menetluse käigus antavaid tähtaegu taotluse parandamiseks ja täiendamiseks ning riigilõivude maksmiseks. Nende eiramine viib taotluse menetluse lõpetamiseni. Et kõik teated kätte saada, tuleb Patendiametile teatada õiged kontaktandmed.

  Samas on tööstusdisainilahendusele õiguskaitse taotlejal õigus tagasivõetuks lugemise korral nõuda menetluse taastamist. Silmas tuleb pidada, et menetluse taastamise nõuet saab esitada kuue kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

  Tööstusdisainilahenduse registreeringu andmete kande kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes "Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht". Vaidlused registrisse kantud tööstusdisainilahenduse üle lahendatakse kohtus.

  Tööstusdisaini registreerimiseks välisriigis siseriiklikuna tuleb esitada tööstusdisaini registreerimise taotlus vastava riigi ametisse (vt Directory of Intellectual Property Offices WIPO vebilehel). Sellise taotluse abil saab tööstusdisainilahendus õiguskaitse vastava riigi või riikide ühenduse territooriumil.

  Selle võimaluse kasutamise muudavad keeruliseks keelebarjäärid, ametite erinevad menetlusnormid ning enamikus riikides kehtiv nõue, et sealse ametiga suhtlemiseks tuleb võtta esindaja. Samas võib selline registreerimine olla taotleja jaoks odavam kui mõne muu võimaluse kasutamine, näiteks juhul, kui ettevõtja soovib tööstusdisainilahendust kaitsta ainult ühes välisriigis.

  Tööstusdisainilahendust on võimalik registreerida Euroopa Ühenduse disainilahendusena, millel on kaitse kõikides Euroopa Liidu riikides, sh Eestis. Ühenduse disainilahendusi registreeritakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) vastavalt Nõukogu määrusele nr 6/2002. Ühenduse disainilahendusele antud õiguskaitse laieneb automaatselt uutesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

  Ühenduse disainilahenduse registreerimiseks on vaja esitada avaldus ning tasuda riigilõiv. Avalduse saab esitada eesti keeles paberkandjal või elektrooniliselt.

  Registreerimisel kehtib registreerimis- ehk avaldussüsteem, mis tähendab, et amet kontrollib ainult taotlusega seotud vorminõudeid. Teiste nõuete, nagu uudsus ja eristatavus, täitmise eest vastutab taotleja ise.

  Ühenduse disainilahendus annab taotlejale võimaluse esitada koondtaotlus, mis tähendab, et ühe taotluse ja ühe Locarno klassi raames võib taotleja esitada kogu tootesarja. Näiteks mööbli klassis võib ühte taotlusesse lisada kogu tootesarja alates vooditest kuni riiulite ja kirjutuslaudadeni.

  Ühenduse registreerimata disain kehtib Euroopa Liidu territooriumil avalikustatud tööstusdisainilahendusele kolme aasta jooksul avalikustamise hetkest alates. Selle kehtivust pikendada ei ole võimalik. Avalikustamine tähendab disaini laiemale publikule kättesaadavaks tegemist Euroopa Liidu territooriumil.

  Ühenduse registreerimata disain annab selle omanikule õiguse takistada disainilahenduse kopeerimist. Kopeerimiseks ei loeta seda, kui sarnase disainilahenduse loonud autor ei olnud teadlik varem avalikustatud disainilahendusest.

  Ühenduse registreerimata disain peab vastama kõigile ühenduse registreeritud disainile esitatud nõuetele, kuid selle kohta ei pea esitama EUIPO-le registreerimistaotlust. Oluline on, et vaidluse korral peab autor olema suuteline tõestama oma autorsust.

  Ühenduse registreerimata disainilahendus on kasulik tihti muutuvate disainide kaitsmiseks, nagu näiteks moekaubad.

  Ühenduse registreeritud ja registreerimata disaini erinevused seisnevad õiguskaitse ulatuses, kehtivuse ajas, esitatavates dokumentides ja õiguskaitse olemasolu tõestamise vajaduses. Ühenduse registreeritud disain annab selle omanikule ainuõiguse, kuid  registreerimata disain kaitseb vaid tahtliku kopeerimise eest. Disainilahenduse registreerimiseks tuleb esitada vastavad dokumendid, kuid tänu nendele dokumentidele on vaidluste tekkimise korral tihti ka lihtsam kaitse olemasolu ja autorsust tõendada. Registreerimata disaini õiguskaitse esmane kehtivusaeg on lühem ja seda pole võimalik pikendada.

  Tööstusdisaini saab rahvusvaheliselt registreerida Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel. Taotluse võib esitada Patendiameti kaudu või otse WIPO Rahvusvahelisele Büroole, see võib olla inglise, prantsuse või hispaania keeles ja seda saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt.

  Ühes taotluses võib esitada kuni 100 disainilahendust ühe Locarno klassi piires. Taotluses tuleb ära märkida, millistes riikides või piirkondades taotleja oma disainilahendusele kaitset taotleb, kusjuures kaitset võib taotleda ka oma päritoluriigis, näiteks Eestis. WIPO Rahvusvaheline Büroo kontrollib esitatud taotluse vorminõudeid, registreerib tööstusdisaini ja avaldab selle. Taotluses märgitud riikide ja/või piirkondande ametid kontrollivad, kas disainilahendus vastab nende riigisisese õiguse nõuetele või mitte. Kui õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei leita, saab disainilahendus õiguskaitse, mis on võrdne selles ametis antava riigi- või piirkonnasisese kaitsega. 

  Õiguskaitse kehtib 5 aastat taotluse esitamise kuupäevast alates. Kehtivust võib pikendada viie aasta kaupa nii pikaks perioodiks, kui on lubatud vastava riigi või piirkonna õiguse järgi.

  Rahvusvahelise taotluse esitamise nõuded ja registreerimisega seotud tasud on sätestatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkulepe 1999. ja 1960. aasta redaktsioonide rakendamise ühisjuhendis ja haldusjuhendis | 26.89 KB | pdf . Tasude arvutamiseks saab kasutada lõivukalkulaatorit WIPO veebilehel.

  • Jaga

  Viimati uuendatud 24.11.2021